Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educador social
Traballo coa categoría de educador/a familiar - O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Educador familiar Concejal Delegada de Personal dictada en el día de hoy . se procede a la rectificación del error material producido en las Bases Específicas para proveer una plaza de Educador Familiar . en aplicación de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015 . de 1 de octubre . del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . en la siguiente forma: Donde dice: Educador Familiar ha de decir: Educador Social Fecha de publicación: 28 Febrero 2019 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias Asturias
Educador social Para la provisión mediante concurso oposición de una plaza de Educador Social . publicado en . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: BOC , Boletín Oficial de Cantabria Cantabria
Educador/a familiar para a área de acción social BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE . COMO PERSOAL LABORAL FIXO . DE UNHA PRAZA DE EDUCADOR/A FAMILIAR PARA A ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL . INCLUIDA NA OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DO ANO 2016 . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Treballador social (compliment rí tio programa contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio programa contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) - 2 places de treballador social (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Educador social 1 plaza de Educador Social . por 12 meses . adscrito a la ejecución de Convenios suscritos con IASS (Atención . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Teruel Aragón Teruel
Educador social 1 plaza de Educador Social . por 12 meses . adscrito a la ejecución del Convenio de Prevención de Drogode- . . . Fecha de publicación: 30 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Teruel Aragón Teruel
Técnico educador social adscrito al área de educación del excmo Bases que han de regir el proceso de selección para la contratación de personal laboral temporal . puesto de trabajo de Técnico Educador Social adscrito al área de Educación del Excmo . . . Fecha de publicación: 21 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Almería Andalucía Almería
educadores/as sociales n subescala: técnica subgrupo . -denominación: educadores/as sociales n . de plazas: 2 plazas . Fecha de publicación: 10 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Granada Andalucía Granada
educador social clasificación: escala de administración especial . subescala técnica . clase media . categoría técnico medio . numero de vacantes: 2 . denominación: educador social . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara Castilla La Mancha Guadalajara
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educador social EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales