Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educadora social en la coruna

No hemos encontrado oposición o concurso de educadora social en todo la coruna

También puede buscar sólo en la coruna o la profesión educadora social
Oposiciones y Concursos de educadora social en A Coruña excluyendo la coruna
Traballador/a social 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Licenciado/a en dereito 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de educador/a social do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo coa categoría de educador/a familiar 11- O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 30 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo coa categoría de educador/a familiar - O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Educador/a familiar para a área de acción social BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE . COMO PERSOAL LABORAL FIXO . DE UNHA PRAZA DE EDUCADOR/A FAMILIAR PARA A ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL . INCLUIDA NA OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DO ANO 2016 . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor , 1(hxnp1249) nº de concurso: 1101/15-16 . nº de plazas: 1(hxnp1249) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en pedagogía . educación social o maestro o licenciado/a en pedagogía o psicopedagogía . centro (*): facultad de ciencias de la educación . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 31 Marzo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , didáctica y organización escolar írea de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en pedagogía . educación social o maestro o licenciado/a en pedagogía o psicopedagogía . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 27 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , didáctica y organización escolar írea de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en pedagogía . educación social o maestro o licenciado/a en pedagogía o psicopedagogía . centro (*): facultad de ciencias de la educación . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 01 Octubre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , didáctica y organización escolar írea de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en pedagogía . psicopedagogía . educación social o maestro . centro (*): fac . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educadora social en A Coruña excluyendo la coruna
Oposiciones y Concursos de educadora social en Galicia excluyendo A Coruña
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Educador/a social; escala: administración especial; subescala: técnica; clase: técnica/a media/o; grupo de titulación a (subgrupo a2) 122017: 2 plazas de educador/a social; escala: Administración especial; subescala: técnica; clase: técnica/a media/o; grupo de titulación A (subgrupo A2) . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
educador social número de plazas: 1 . modalidad de contratación: contrato por obra o servicio . duración del contrato: hasta 31 diciembre 2018 . tes servizos e dependencias: vestíbulo . corredor de comunicación . . denominación del puesto: educador social . Fecha de publicación: 20 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
educador/a social a) denominación das prazas: educador/a social . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: técnica/o media/o . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Profesor , didáctica y organización escolar írea de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a o licenciado/a en pedagogía . psicopedagogía . educación social ou maestro . centro (*): fac . localidad: lugo . Fecha de publicación: 02 Septiembre 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Profesor , Educador/a social para o departamento de servizos sociais do concello de cambados - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso concurso-oposición 032014 . a Xunta de Goberno Local . prestou aprobación ás seguintes bases . procedéndose á convocatoria da praza que se indica:= BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTuRA COMO PERSOAL LABORAL INTERINO . DuNHA PRAZA DE EDuCADOR/A SOCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Educador/a social como persoal laboral interino - Tipo de oferta: (Interino ) . enterado/a da convocatoria realizada polo Concello de Cambados para cubrir a praza de Educador/a Social como persoal laboral interino . . . . Fecha de publicación: 29 Abril 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Administrativo; una plaza de oficial de primera cocina; una plaza de responsable del departamento de cultura; seis plazas de auxiliar administrativo - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Pedagogo; una plaza de Psicólogo; una plaza de Responsable de Archivo (reserva de minusvalía); una plaza de Asistente Social; una plaza de Educador Infantil; una plaza de Ingeniero Técnico; una plaza de Responsable Departamento de Personal; cuatro plazas de Administrativo; una plaza de Oficial 1ª Cocina; una plaza de Responsable del Departamento de Cultura; seis plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Auxiliar Administrativo (reserva de minusvalía) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2012 Galicia Pontevedra
Traducción automática
Administrativo; una plaza de oficial de primera cocina; una plaza de responsable del departamento de cultura; seis plazas de auxiliar administrativo
Tres plazas de Pedagogo; una plaza de Psicólogo; una plaza de Responsable de Archivo (reserva de minusvalía); una plaza de Asistente Social; una plaza de Educador Infantil; una plaza de Ingeniero Técnico; una plaza de Responsable Departamento de Personal; cuatro plazas de Administrativo; una plaza de Oficial 1ª Cocina; una plaza de Responsable del Departamento de Cultura; seis plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Auxiliar Administrativo (reserva de minusvalía) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre
Pedagogo; una plaza de psicólogo; una plaza de responsable de archivo (reserva de minusvalía); una plaza de asistente social; una plaza de educador infantil; una plaza de ingeniero técnico; una plaza de responsable departamento d - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Pedagogo; una plaza de Psicólogo; una plaza de Responsable de Archivo (reserva de minusvalía); una plaza de Asistente Social; una plaza de Educador Infantil; una plaza de Ingeniero Técnico; una plaza de Responsable Departamento de Personal; cuatro plazas de Administrativo; una plaza de Oficial 1ª Cocina; una plaza de Responsable del Departamento de Cultura; seis plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Auxiliar Administrativo (reserva de minusvalía) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2012 Galicia Pontevedra
Traducción automática
Pedagogo; una plaza de psicólogo; una plaza de responsable de archivo (reserva de minusvalía); una plaza de asistente social; una plaza de educador infantil; una plaza de ingeniero técnico; una plaza de responsable departamento d
Tres plazas de Pedagogo; una plaza de Psicólogo; una plaza de Responsable de Archivo (reserva de minusvalía); una plaza de Asistente Social; una plaza de Educador Infantil; una plaza de Ingeniero Técnico; una plaza de Responsable Departamento de Personal; cuatro plazas de Administrativo; una plaza de Oficial 1ª Cocina; una plaza de Responsable del Departamento de Cultura; seis plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Auxiliar Administrativo (reserva de minusvalía) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales