Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de encargado obras en Galicia
Encargado de obras e servizos (grupo iv) correspondente á oferta de emprego público 2016 Bases da convocatoria para a provisión polo sistema de oposición dunha praza de encargado de obras e servizos (grupo IV) correspondente á oferta de emprego público 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo denominada encargado de obras e servizos É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade . polo sistema de oposición . dunha praza de persoal laboral fixo denominada Encargado de Obras e Servizos . pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo . vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 . . . Fecha de publicación: 27 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras Modificar as Bases da convocatoria para a provisión dunha praza de Oficial encargado de obras . interino/a . aprobadas por Resolución da Alcaldía 414/2017 . de data 2 de agosto de 2017 . publicadas no BOP da Coruña n 151 . de data 10 de agosto de 2017 . nos seguintes termos: . . . Fecha de publicación: 06 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial encargado de obras do concello de cabanas Enterado/a da convocatoria para a provisión dun posto de Oficial encargado de obras do Concello de Cabanas . mediante contratación en réxime laboral temporal de interinidade . considerando que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na Bases da presente convocatoria . . . Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Cabanas
Traballo de operario encargado de obras e servizos municipais ata a súa cobertura con carácter laboral fixo A Xunta de Goberno Local . na sesión de data 07-12-2015 . aprobou as bases que regularan a convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral . mediante a modalidade contractual de duración determinada por interinidade . para o desempeño de funcións propias do posto de traballo de operario encargado de obras e servizos municipais ata a súa cobertura con carácter laboral fixo Fecha de publicación: 11 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Encargado de persoal de obras incluida na oferta de emprego público do concello de carballo para 2010 - Tipo de oferta: oposición concurso Por acordo da Xunta de Goberno Local de 11/04/2011 aprobáronse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade unha praza de encargado de persoal de obras incluida na oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2010 . . . Fecha de publicación: 27 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Encargado de personal de obras incluida en la oferta de empleo público del ayuntamiento de roble para 2010
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11/04/2011 se aprobaron las bases específicas y convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de encargado de personal de obras incluida en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Roble para 2010 . . .
Traballo de encargado de obras do concello da cañiza (pontevedra) mediante un contrato laboral de relevo de relevo por xubilación parcial (bop num Por medio do presente faise público a seguinte rectificación no Anuncio de Bases específicas e Convocatoria de proceso selectivo para a cobertura do posto de traballo de Encargado de Obras do Concello da Cañiza (Pontevedra) mediante un contrato laboral de relevo de relevo por xubilación parcial (BOP num . . . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Trabajo de encargado de obras del ayuntamiento de la cañiza (pontevedra) mediante un contrato laboral de relieve de relieve por jubilación parcial (bop num
Por medio del presente se hace público la siguiente rectificación en el Anuncio de Bases específicas y Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura del puesto de trabajo de Encargado de Obras del Ayuntamiento de la Cañiza (Pontevedra) mediante un contrato laboral de relieve de relieve por jubilación parcial (BOP num . . .
Traballo de encargado de obras do concello da cañiza (pontevedra) mediante un contrato laboral de relevo de relevo por xubilación parcial: - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición Por medio do presente fanse públicas as Bases e anúnciase a Convocatoria de proceso selectivo para a cobertura do posto de traballo de Encargado de obras do Concello da Cañiza (Pontevedra) mediante un contrato laboral de relevo de relevo por xubilación parcial: . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Traducción automática
Trabajo de encargado de obras del ayuntamiento de la cañiza (pontevedra) mediante un contrato laboral de relieve de relieve por jubilación parcial:
Por medio del presente se hacen públicas las Bases y se anuncia la Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura del puesto de trabajo de Encargado de obras del Ayuntamiento de la Cañiza (Pontevedra) mediante un contrato laboral de relieve de relieve por jubilación parcial: . . .
Profesor , oficial técnico de obras - Tipo de oferta: concurso oposición concurso-oposición pruebas selectivas de acceso laboral temporal (promoción interna) -por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación del puesto: oficial técnico de obras . (ns) definición del puesto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario . - categoría profesional: oficial técnico de obras . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 19 2 . - complemento específico: 12 . 3ª) méritos: la valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traducción automática
oficial técnico de obras
-miedo cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . denominación del puesto: oficial técnico de obras . (ns) definición del puesto: 1 . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario . - categoría profesional: oficial técnico de obras . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 19 2 . - complemento específico: 12 . 3ª) méritos: la valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo cono el siguiente baremo .
Profesor , capataz de los equipos de recogida rsu (s) - Tipo de oferta: concurso 3ª) méritos: la valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo . -por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: capataz de los equipos de recogida rsu (s) . definición del puesto: 1 . - descripción del puesto: coordina a los jefes de equipos de recogida selectiva . de transferencia y puntos limpios . de cooperación y de las distintas unidades de gestión . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 18 2 . - complemento específico: 11 . Fecha de publicación: 23 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traducción automática
capataz de los equipos de recogida rsu (s)
3ª) méritos: la valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo cono el siguiente baremo . -miedo cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: capataz de los equipos de recogida rsu (s) . definición del puesto: 1 . - descripción del puesto: coordina a los jefes de equipos de recogida selectiva . de transferencia y puntos limpios . de cooperación y de las distintas unidades de gestión . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: uno . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: funcionario/laboral fijo . - categoría profesional: ayudante de obras y servicios . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 18 2 . - complemento específico: 11 .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de encargado obras en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales