Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de funcionario interino en ribadeo
Funcionario interino de técnico de gestión de administración general - Tipo de oferta: (Interino ) ANUNCIO de convocatoria de una plaza de funcionario interino de técnico de gestión de administración general . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Funcionario interino - Tipo de oferta: (Interino ) ANUNCIO relativo a la publicación de las bases reguladoras de una plaza de funcionario interino . . . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Funcionario interino-peón sepulturero de este ayuntamiento de ribadeo - Tipo de oferta: (Interino) En el Boletín Oficial de la provincia de Lugo número 164 . de 18 de julio de 2013 se publican íntegramente las bases reguladoras del acceso a una plaza de funcionario interino-peón sepulturero de este ayuntamiento de Ribadeo . . . Fecha de publicación: 20 Agosto 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo

Oposiciones y Concursos de funcionario interino en Lugo excluyendo ribadeo
animador turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 - nº empregos: 1 . - denominación: animador turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c í¢Â€Â“ subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Administrativo/a de administración xeral durante un prazo de seis meses: Bases da convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a para o posto de administrativo/a de administración xeral durante un prazo de seis meses: . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Licenciado en xornalismo CELEBRADA O DíA 10 DE XUí‘O DE 2016 SOBRE A CONVOCATORIA PARA A PROVISIí“N DUNHA PRAZA DE LICENCIADO EN XORNALISMO . COMO FUNCIONARIO INTERINO (ART 10 . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 15 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Administrativo funcionario interino e de acordo A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de administrativo funcionario interino e de acordo . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 17 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Enxeñeiro/a técnico agrícola PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA O DÍA 22 DE XANEIRO DO 2016 SOBRE A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA . CON FUNCIONARIO/A INTERINO/A (ART Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Guntín
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de funcionario interino en Lugo excluyendo ribadeo
Oposiciones y Concursos de funcionario interino en Galicia excluyendo Lugo
Auxiliar administrativo/a do concello de cee CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN . MEDIANTE FUNCIONARIO/A INTERINO/A . DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE CEE . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo neste concello de moeche Por Resolución de Alcaldía de data 2 de febreiro de 2024 . acordouse aprobar a convocatoria e as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a mediante o sistema de concurso para futuras coberturas de posto de administrativo neste Concello de Moeche . con carácter de interinidade . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a funcionario/a interino/a do concello de o pino - Proceder á convocatoria e aprobación das Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo correspondente ao grupo c A convocatoria ten por obxecto a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de oposición libre . para a cobertura en réxime de funcionario interino dunha praza de ADMINISTRATIVO correspondente ao Grupo C . Subgrupo C1 . escala de Administración Xeral . Subescala Administrativa . adscrito ao Departamento de secretaría e identificado na Relación de Postos de Traballo co número 1004 para cubrir unha praza vacante Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión económica funcionario/a interino/a e creación de bolsa de emprego do concello de o pino - Proceder á convocatoria e aprobación das Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA FUNCIONARIO/A INTERINO/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a funcionario/a interino/a e creación dunha bolsa de emprego Convocatoria e aprobación de bases relativas ao proceso de selección mediante oposición libre dunha (1) praza de administrativo/a funcionario/a interino/a e creación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión económica correspondente ao grupo a A convocatoria ten por obxecto a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición libre . para a cobertura en réxime de funcionario interino dunha praza de TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 . escala de Administración Xeral . Subescala xestión . adscrito ao Departamento de secretaría-intervención e identificado na Relación de Postos de Traballo co número 1101 para cubrir unha praza vacante Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión económica funcionario/a interino/a e creación de bolsa de emprego do concello de o pino Visto o expediente tramitado para a convocatoria e aprobación de Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN ECONÓMICA FUNCIONARIO/A INTERINO/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrativo/a funcionario/a interino/a do concello de o pino Visto o expediente tramitado para a convocatoria e aprobación de Bases relativas ao PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DUNHA (1) PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A do Concello de O Pino . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de funcionario interino en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales