Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de funcionario interino en ribadeo
Funcionario interino de técnico de gestión de administración general - Tipo de oferta: (Interino ) ANUNCIO de convocatoria de una plaza de funcionario interino de técnico de gestión de administración general . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2015 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Ribadeo
Funcionario interino - Tipo de oferta: (Interino ) ANUNCIO relativo a la publicación de las bases reguladoras de una plaza de funcionario interino . . . Fecha de publicación: 10 Septiembre 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Ribadeo
Funcionario interino-peón sepulturero de este ayuntamiento de ribadeo - Tipo de oferta: (Interino) En el Boletín Oficial de la provincia de Lugo número 164 . de 18 de julio de 2013 se publican íntegramente las bases reguladoras del acceso a una plaza de funcionario interino-peón sepulturero de este ayuntamiento de Ribadeo . . . Fecha de publicación: 20 Agosto 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo Ribadeo

Oposiciones y Concursos de funcionario interino en Lugo excluyendo ribadeo
animador turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 - nº empregos: 1 . - denominación: animador turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c í¢Â€Â“ subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Administrativo/a de administración xeral durante un prazo de seis meses: Bases da convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a para o posto de administrativo/a de administración xeral durante un prazo de seis meses: . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Licenciado en xornalismo CELEBRADA O DíA 10 DE XUí‘O DE 2016 SOBRE A CONVOCATORIA PARA A PROVISIí“N DUNHA PRAZA DE LICENCIADO EN XORNALISMO . COMO FUNCIONARIO INTERINO (ART 10 . . . Fecha de publicación: 15 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 15 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Administrativo funcionario interino e de acordo A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de administrativo funcionario interino e de acordo . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 A vista do expediente para a convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario interino e de acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en resolución da alcaldía, e conforme o establecido no artigo 233 Fecha de publicación: 17 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Enxeñeiro/a técnico agrícola PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA O DÍA 22 DE XANEIRO DO 2016 SOBRE A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA . CON FUNCIONARIO/A INTERINO/A (ART Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo Guntín
administrativo/a - Tipo de oferta: (Interino ) oposición concurso laboral temporal - obxecto da bases específicas: elaboración de listaxe de aspirantes a prestar servizos temporais como administrativo . - relación xurídica: funcionario interino regulado no art . - denominación das prazas/postos/empregos: administrativo/a . Fecha de publicación: 17 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) concurso Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Escala: administración xeral; subescala: auxiliar administrativo - Tipo de oferta: (Interino ) Por Resolución de Alcaldía de data 7 de outubro de 2015 aprobáronse as bases e a convocatoria do proceso de acceso a unha praza de Escala: Administración Xeral; Subescala: Auxiliar administrativo . grupo C2 . con carácter interino . vacante no cadro de persoal funcionario deste Concello . . . Fecha de publicación: 19 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de funcionario interino en Lugo excluyendo ribadeo
Oposiciones y Concursos de funcionario interino en Galicia excluyendo Lugo
Técnico en animación sociocultural Por resolución da concelleira delegada número 2495/2019 . do 25 de setembro . aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria e do procedemento de selección . polo sistema de concurso oposición . dun funcionario interino para a provisión dun posto de técnico en animación sociocultural . e para a formación dunha bolsa de traballo . . . Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalid 1 O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de auxiliar administrativo para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade Fecha de publicación: 02 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROGRAMA SUBVENCIONADO DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xeito interino Nese momento ou no momento en que desaparezan as circunstancias urxentes e inaprazables no servizo público que xustifican a convocatoria da presente praza de xeito interino . o/a funcionario/a interino que a viña ocupando . cesará do seu posto sen dereito a indemnización de ningún tipo e a ningunha reserva da praza que ocupou de forma interina . nin a ningún outro dereito ou relación especial algunha sobre a praza que se convoca Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de medio en redes sociais (a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de medio en redes sociais (A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión de administración xeral (subgrupo a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de xestión de administración xeral (subgrupo A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo de informático por oposición e formación de bolsa de traballo Convocatoria e aprobación de bases dun funcionario interino posto de traballo de informático por oposición e formación de bolsa de traballo . . . Fecha de publicación: 05 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal técnico para a atención do océano surf museo do concello de valdoviño para programas subvencionados e elaboración dunha bolsa de emprego BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN . NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Socorrista e formación dunha bolsa de traballo aos efectos previstos na convocatoria BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO PARA A SELECCIÓN DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS NO POSTO DE SOCORRISTA E FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO AOS EFECTOS PREVISTOS NA CONVOCATORIA . . . Fecha de publicación: 17 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Animador/a cultural do concello de touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de animador/a cultural do Concello de Touro en réxime de contratación persoal funcionario interino de conformidade co disposto no artigo 10 . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de funcionario interino en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales