Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de grupo c2 en barcelona
traducción e interpretación concurso-oposición numero de orden 5 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso-oposición . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 4928030 . provincia barcelona . ciudad barcelona . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
administración numero de orden 10 . grupo profesional 4g . especialidad administración . provincia archivo de la corona de aragón . ciudad barcelona . barcelona . Fecha de publicación: 29 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
Administrativo/a de administración general del grupo de clasificación c En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 18 de agosto de 2017 . se han publicado íntegramente . las bases que han de regir la convocatoria para proveer . por el sistema de concurso oposición libre . de cuatro plazas de Administrativo/a de Administración General del grupo de clasificación C . subgrupo C1 . de la plantilla de funcionarios y la creación de una bolsa de trabajo Fecha de publicación: 23 Agosto 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Agosto 2017 Cataluña Barcelona
Auxiliar - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 15 plazas de Auxiliar . pertenecientes a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y subgrupo C2 . mediante concurso-oposición . por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Oficial - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Cinco plazas de Oficial . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios . subgrupo C2 . mediante concurso oposición por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona
Profesor , Treballador/a social Referència 133/COP-17/13: 19 places de TREBALLADOR/A SOCIAL . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial . de conformitat amb les bases específiques reguladores aprovades per Acord de la JGL de 15/02/2013 Referència 134/COP-18/13: 16 places d'EDUCADOR/A . escala d'administració especial . subescala tècnica . classe diplomada . grup A2 . pel sistema de concurs oposició . torn de reserva especial Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Enginyer/a tècnic/a d'obra pública ANUNCI Pel present es fa públic que s han nomenat . funcionaris de carrera per cobrir dues places d'enginyer/a tècnic/a d'obra pública . integrades en l escala d'administració especial . subescala tècnica . classe de tècnics/as mitjans/es . subgrup A2 a Carlos Javier Garcia Mulero i Gerard Gassull Bernaus . . . Fecha de publicación: 29 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Ingeniero/a técnico/a de obra pública
ANUNCIO Por el presente se hace público que s han nombrado . funcionarios de carrera para cubrir dos plazas de ingeniero/a técnico/a de obra pública . integradas en l escala de administración especial . subescala técnica . clase de técnicos/as medianos/se . subgrupo A2 a Carlos Javier Garcia Mulero y Gerard Gassull Bernaus . . .
Agents de la policia local EDICTE Un cop resolta la convocatòria per a concórrer al procés selectiu per a tres places d'agents de la policia local . del grup de classificació C2 . de la plantilla de personal funcionari . per resolució de l'Alcaldia de data 10 de gener de 2012 . s'han nomenat els Srs . . . Fecha de publicación: 16 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Agentes de la policía local
EDICTO Un golpe resuelta la convocatoria para concurrir al proceso selectivo para tres plazas de agentes de la policía local . del grupo de clasificación C2 . de la plantilla de personal funcionario . por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2012 . se han nombrado los Sres . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en barcelona España

Oposiciones y Concursos de grupo c2 en Cataluña excluyendo Barcelona
traducción e interpretación concurso numero de orden 25 . grupo profesional 3g . especialidad (y . en su caso . programa) traducción e interpretación concurso . centro directivo /oo aa d g de la guardia civil . puesto 5034844 . provincia tarragona . ciudad tarragona . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Tarragona
c2 Nivel puesto de trabajo n14 grupo c2 . escala c2 . denominacion c auxiliar de la administracion de la seguridad social . centro directivo 14 . inss direccion provincial de girona . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Girona
servicios administrativos numero de orden 33 . grupo profesional e1 . especialidad servicios administrativos . centro directivo /oo aa dirección provincial del instituto nacional de la seguridad social . provincia lleida . ciudad lleida . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Lleida
gestor / gestora administrativo ord 1312 . map 806906 . unidad admon de la s s no 1 de cordoba . puesto gestor / gestora administrativo . niv 14 . ads sb c1c2 . ciudad cordoba . min iss . nombre muñoz garcia . rafael . nrp ***1676***a1622 . sb c2 . Fecha de publicación: 08 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Tarragona Garcia
Radiotelefonista del seis grupo c1 - Crear una plaza de radiotelefonista del SEIS grupo C1 . nivel 18 . . . Fecha de publicación: 03 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Tecnic-a especialista de llar d'infants: bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió de quatre 2012-10190 Ajuntament de Cunit EDICTE -personal- Per Junta de Govern Local . en sessió extraordinària de data 6 de setembre de dos mil dotze . es va aprovar les bases que regiran concurs oposició lliure per a la selecció de quatre places de tecnic-a especialista de Llar d-Infants: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE PLACES DE TÈCNIC ESPECIALISTA D-ESCOLA BRESSOL DE L-AJUNTAMENT DE CUNIT . EN RÈGIM LABORAL FIX DE PLANTILLA . MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIO 1- Objecte de la convocatòria Constitueix l-objecte d-aqueste bases regular la provisió de QUATRE PLACES en règim laboral fix de plantilla de Tècnic Especialista d-Escola Bressol de la plantilla de personal laboral d-aquest Ajuntament i identificades amb el còdig que a continuació es transcriurà . del grup de classificació C . Subgrup C1 mitjançant el sistema de concurs-oposició i incloses dins de l-oferta de treball públic corresponent a l-exercici 2010 Fecha de publicación: 28 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Tecnic-a especialista de hogar d¿niños: bases que tienen que regir el proceso de selección para la provisión de cuatro
2012-10190 Ayuntamiento de Cunit EDICTO -personal- Por Junta de Gobierno Local . en sesión extraordinaria de fecha 6 de septiembre de dos mil doce . se aprobó las bases que regirán concurso oposición libre para la selección de cuatro plazas de tecnic-a especialista de Hogar d-Niños: BASES QUE TIENEN QUE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA D-ESCUELA CUNA DE L-AYUNTAMIENTO DE CUNIT . EN RÉGIMEN LABORAL FIJO DE PLANTILLA . MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIO 1- Objeto de la convocatoria Constituye l-objete d-aqueste bases regular la provisión de CUATRO PLAZAS en régimen laboral fijo de plantilla de Técnico Especialista d-Escuela Cuna de la plantilla de personal laboral d-este Ayuntamiento e identificadas con el còdig que a continuación se transcribirá . del grupo de clasificación C . Subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición e incluidas dentro de l-oferta de trabajo público correspondiente a l-ejercicio 2010
secretaria - intervenció tercera lloc de treball: secretaria - intervenció tercera . nombre de places: 1 quarta . categoria professional: grup a cinquena . nivell retributiu: complement de destinació . Fecha de publicación: 26 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
secretaría - intervenció tercera
puesto de trabajo: secretaría - intervenció tercera . número de plazas: 1 cuarta . categoría profesional: grupo a quinta . nivel retributivo: complemento de destinació .
· els grups de treball sectorials temporals - Tipo de oferta: oposición concurso els grups de treball sectorials poden ser temporals o permanents: · els grups de treball sectorials temporals . · els grups de treball sectorials permanents: seran els encarregats del seguiment i el treball entorn un tema o àmbit . que es constitueixen com a espais estables dins l estructura del consell . seran grups de treball sectorials permanents del consell de benestar i acció social de la ciutat de lleida lleida social : 1 . Fecha de publicación: 05 Junio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
· los grupos de trabajo sectoriales temporales
los grupos de trabajo sectoriales pueden ser temporales o permanentes: · los grupos de trabajo sectoriales temporales . · los grupos de trabajo sectoriales permanentes: serán los encargados del seguimiento y el trabajo en torno un tema o ámbito . que se constituyen como espacios estables dentro de l estructura del consejo . serán grupos de trabajo sectoriales permanentes del consejo de bienestar y acció social de la ciudad de lleida lleida social : 1 .
Coordinador del servicio de vigilancia municipal Una plaza de Coordinador del servicio de vigilancia municipal . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales . clase Vigilante . subgrupo Agrupación Profesional . mediante el sistema de movilidad horizontal (interadministrativa) . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Abril 2012 Cataluña Tarragona
Nominació de les places grup vacants nivell c PLACES DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRUP VACANTS NIVELL C . . . Fecha de publicación: 14 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Nominaci? de las pla?a grupo vacantes nivel c
PLA?A DENOMINACI? DE LAS PLA?A GRUPO VACANTES NIVEL C . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales