Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de grupo c2 en lleida
Radiotelefonista del seis grupo c1 - Crear una plaza de radiotelefonista del SEIS grupo C1 . nivel 18 . . . Fecha de publicación: 03 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
secretaria - intervenció tercera lloc de treball: secretaria - intervenció tercera . nombre de places: 1 quarta . categoria professional: grup a cinquena . nivell retributiu: complement de destinació . Fecha de publicación: 26 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
secretaría - intervenció tercera
puesto de trabajo: secretaría - intervenció tercera . número de plazas: 1 cuarta . categoría profesional: grupo a quinta . nivel retributivo: complemento de destinació .
· els grups de treball sectorials temporals - Tipo de oferta: oposición concurso els grups de treball sectorials poden ser temporals o permanents: · els grups de treball sectorials temporals . · els grups de treball sectorials permanents: seran els encarregats del seguiment i el treball entorn un tema o àmbit . que es constitueixen com a espais estables dins l estructura del consell . seran grups de treball sectorials permanents del consell de benestar i acció social de la ciutat de lleida lleida social : 1 . Fecha de publicación: 05 Junio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
· los grupos de trabajo sectoriales temporales
los grupos de trabajo sectoriales pueden ser temporales o permanentes: · los grupos de trabajo sectoriales temporales . · los grupos de trabajo sectoriales permanentes: serán los encargados del seguimiento y el trabajo en torno un tema o ámbito . que se constituyen como espacios estables dentro de l estructura del consejo . serán grupos de trabajo sectoriales permanentes del consejo de bienestar y acció social de la ciudad de lleida lleida social : 1 .
Nominació de les places grup vacants nivell c PLACES DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRUP VACANTS NIVELL C . . . Fecha de publicación: 14 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Nominaci? de las pla?a grupo vacantes nivel c
PLA?A DENOMINACI? DE LAS PLA?A GRUPO VACANTES NIVEL C . . .
Nominació de les places grup c - Tipo de oferta: laboral temporal PLACES DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRUP C . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Corbins
Traducción automática
Nominación de las plazas grupo c
PLAZAS DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS GRUPO C . . .
Agent de la policia local Atès el procés selectiu desplegat mitjançant concurrència pública per urgència a fi i efecte de proveir en règim d'interinitat quatre (4) places d'Agent de la Policia Local . Grup C2 . vacants a la plantilla de personal funcionari . conforme la convocatòria i bases aprovades per Decret de l Alcaldia 446/2011 . de 24 de novembre . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local
Atendido el procés selectivo desplegado mediante concurrencia pública por urgencia a fin y efecto de proveer en régimen de interinidad cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local . Grupo C2 . vacantes a la plantilla de personal funcionario . conforme la convocatoria y bases aprobadas por Decreto de l Alcaldía 446/2011 . de 24 de noviembre . . .
secretaria intervenció grup de classificació denominació del lloc de treball: secretaria intervenció grup de classificació . personal laboral fix lloc de treball: administratiu classificació laboral . Fecha de publicación: 03 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Nominació de les places grup DE PLACES DENOMINACIÓ DE LES PLACES GRUP . . . Fecha de publicación: 03 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Nominaci? de las pla?a grupo
DE PLA?A DENOMINACI? DE LAS PLA?A GRUPO . . .
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
clientela - Tipo de oferta: laboral temporal assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores . assetjament vertical ascendent: pressió exercida per un/a treballador/a o un grup de treballadors/res sobre una persona amb superioritat jeràrquica . les disposicions d aquest protocol s han d aplicar a les persones que treballin al consell comarcal de la noguera i també a les que no formin part de l organització però que es relacionen per raó de la seva feina: clientela . proveïdors/ores . persones que sol·liciten un lloc de treball . persones en procés de formació . persones d altres empreses que puguin prestar-hi els seus serveis . la qüestió rellevant . a l hora de marcar l àmbit de protecció d aquest protocol . és la relació d oportunitat entre l assetjament i el treball: aquest no s hauria produït si la persona no hagués prestat els seus serveis a l organització . Fecha de publicación: 11 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
clientela
acoso vertical descendente: pressió ejercida por una persona con superioridad jerárquica sobre una o més persones trabajadoras . acoso vertical ascendiente: pressió ejercida por uno/a trabajador/a o un grupo de trabajadores/nada sobre una persona con superioridad jerárquica . las disposiciones d este protocolo s han d aplicar a las personas que trabajen al consejo comarcal del nogal y també a las que no formen parte de l organització pero que se relacionan por raó de su trabajo: clientela . proveedores/oras . personas que solicitan un puesto de trabajo . personas en procés de formació . personas d otras empresas que puedan prestar sus servicios . la qüestió relevante . a l hora de marcar l ámbito de protecció d este protocolo . és la relació d oportunidad entre l acoso y el trabajo: este no s habría producido si la persona no hagués prestado sus servicios a l organització .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en lleida España

Oposiciones y Concursos de grupo c2 en Cataluña excluyendo Lleida
comprenderá la formación básica necesaria para el correcto desarrollo de sus clasificación profesional los trabajadores que presten sus servicios en sep . incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo serán clasificados en atención a los siguientes factores de valoración: . conocimientos: comprenderá la formación básica necesaria para el correcto desarrollo de sus . experiencia: acumulación de conocimientos y experiencias en la realización de tareas de un grupo profesional . autonomía: se tendrá en cuenta para valorar la dependencia jerárquica en el desempeño de sus funciones . Fecha de publicación: 04 Enero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Operarios Como única excepción . a los trabajadores que según la derogada Ordenanza Laboral Siderometalúrgica ocupen puestos de trabajo clasificados en alguna de las categorías de subalterno de las que en dicha Ordenanza se mencionaban . aún cuando estarán clasificados dentro del grupo profesional de operarios y se utilizará para calificar dichos puestos del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo de operarios . les continuará siendo de aplicación la tabla salarial de los empleados Fecha de publicación: 16 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Igual grupo profesional C) La antigí¼edad en la compañía en un puesto de igual grupo profesional y similar grado de valoración . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajo de tareas básicas correspondientes a diferentes grupos profesionales 13) En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas correspondientes a diferentes Grupos Profesionales . la clasificación se realizará en función de las actividades propias del Grupo Profesional superior . . . Fecha de publicación: 09 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajo del mismo grupo profesional Transcurrido dicho plazo . la reserva quedara referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Que se trate Asimismo . en el citado ámbito . la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones de clasificación profesional . promoción y formación . de modo que . en igualdad de condiciones de idoneidad . tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el grupo profesional o puesto de trabajo de que se trate Fecha de publicación: 04 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación Estarán incluidos en este grupo profesional los trabajadores y trabajadoras que estén acogidos a algunos de los contratos formativos vigentes en cada momento . teniendo por objeto la adquisición de la formación teórico-práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación Fecha de publicación: 01 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Auxiliar - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) 15 plazas de Auxiliar . pertenecientes a la escala de Administración General . subescala Auxiliar y subgrupo C2 . mediante concurso-oposición . por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Oficial - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Cinco plazas de Oficial . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios . subgrupo C2 . mediante concurso oposición por promoción interna . . . Fecha de publicación: 09 Junio 2015 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Junio 2015 Cataluña Barcelona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Sant Just Desvern
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de grupo c2 en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales