Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de infantil en Cataluña
educador/a les condicions del lloc de treball corresponent a la plaí§a convocada són les segí¼ents: . í¢Â€Â¢ lloc de treball: educador/a . í¢Â€Â¢ classificació/ grup: c1 í¢Â€Â¢ jornada de treball . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Tècnic-a en educació L'Entrevista personal es valorarà per les places de Tècnic-a en educació . Mestre-a d'educació i Director-a gerent de l'escola bressol . amb un màxim de 10 punts . . . Fecha de publicación: 25 Febrero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Tècnic a les llars d'infants ' CONVOCATÒRIA 2013-BT-LT-I-02 - BASES DE SELECCIÓ . PER CONCURS . PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL PER A PODER PROVEIR AMB CARÀCTER TEMPORAL PLACES DE TÈCNIC A LES LLARS D'INFANTS . CONTRACTACIÓ LABORAL '8 . . . Fecha de publicación: 01 Julio 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , educadora llar d infants categoria professional 5 lloc de treball: educadora llar d infants categoria professional . 6 lloc de treball: tècnica superior en educació categoria professional . Fecha de publicación: 17 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
agutzil - Tipo de oferta: laboral temporal de llocs: 4 . lloc de treball: agutzil . categoria professional: peó d oficis varis . titular: jean-marc petit bagnard . de lloc: 1 . lloca de treball: direcció llar infants . categoria professional: educador . titular: vacant . sistema provisió: concurs-oposició . de lloc: 2 . lloc de treball: auxiliar llar infants . categoria professional: educador . titular: vacant . sistema provisió: concurs-oposició . de lloc: 3 . lloc de treball: personal de neteja . categoria professional: personal de neteja . titular: vacant . sistema provisió: concurs . de lloc: 1 . denominació del lloc: socorrista piscines . categoria professional: socorrista . titular: vacant . Fecha de publicación: 31 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
alguacil
de lugares: 4 . puesto de trabajo: alguacil . categoría profesional: peó d oficios varios . titular: jean-marco pequeño bagnard . de lugar: 1 . clueca de trabajo: direcció hogar niños . categoría profesional: educador infantil . titular: vacante . sistema provisió: concurso-oposició . de lugar: 2 . puesto de trabajo: auxiliar hogar niños . categoría profesional: educador infantil . titular: vacante . sistema provisió: concurso-oposició . de lugar: 3 . puesto de trabajo: personal de limpieza . categoría profesional: personal de limpieza . titular: vacante . sistema provisió: concurso . de lugar: 1 . denominació del lugar: socorrista piscinas . categoría profesional: socorrista . titular: vacante .
Tècnic especialista 5891 de 01-06-2011 . per a proveir tres places de tècnic especialista . grup C1 . convocatòria 2011/03/LF . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Técnico especialista infantil
5891 de 01-06-2011 . para proveer tres plazas de técnico especialista infantil . grupo C1 . convocatoria 2011/03/LF . . .
Tècnic especialista 5891 de 01-06-2011 . per a proveir tres places de tècnic especialista . grup C1 . convocatòria 2011/03/LF . . . Fecha de publicación: 14 Octubre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Técnico especialista infantil
5891 de 01-06-2011 . para proveer tres plazas de técnico especialista infantil . grupo C1 . convocatoria 2011/03/LF . . .
Funcionari de carrera d gt c n s secretaria -intervenció a1 habilitat nacional 1 concurs tag de gestió a2 administració general 1 concurs-oposició (promoció interna) de codi territorial: 43360 Oferta pública d-ocupació corresponent a l-exercici 2011 D: Denominació; GT: grup titulació; C: Classificació; N: nombre vacants; S: sistema selectiu Places de funcionari de carrera D GT C N S Secretaria -intervenció A1 Habilitat Nacional 1 Concurs Tag de gestió A2 Administració general 1 Concurs-oposició (Promoció interna) Places de personal laboral D GT C N S Tècnic Educació A2 Administració especial 1 Concurs-oposició Auxiliar educació C2 Auxiliar administratiu especialista 1 Concurs-oposició Cornudella de Montsant . 31 de març de 2011 --- L-alcalde . Josep M Fecha de publicación: 22 Julio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Funcionario de carrera d gt c n s secretaría -intervención a1 habilidad nacional 1 concurso tag de gestión a2 administración general 1 concurso-oposición (promoción interna)
de código territorial: 43360 Oferta pública d-ocupación correspondiente a l-ejercicio 2011 D: Denominación; GT: grupo titulación; C: Clasificación; N: número vacantes; S: sistema selectivo Plazas de funcionario de carrera D GT C N S Secretaría -intervención A1 Habilidad Nacional 1 Concurso Tag de gestión A2 Administración general 1 Concurso-oposición (Promoción interna) Plazas de personal laboral D GT C N S Técnico Educación infantil A2 Administración especial 1 Concurso-oposición Auxiliar educación infantil C2 Auxiliar administrativo especialista 1 Concurso-oposición Cornudella de Montsant . 31 de marzo de 2011 --- L-alcalde . Josep M
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de infantil en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales