Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de informatica en barcelona
agencia estatal consejo superior de investigaciones cientificas - instituto de robótica e informática industrial centro directivo 67 . puesto agencia estatal consejo superior de investigaciones cientificas - instituto de robótica e informática industrial . provincia iriii-dc-mrob . ciudad barcelona . complementos barcelona . jornada completa . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
Técnico superior informática - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de técnico superior informática . perteneciente a la escala de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Marzo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico superior informática
Una plaza de técnico superior informática . perteneciente a la escalera de administración especial . subescala servicios especiales y clase cometidos especiales . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
presidencia - Tipo de oferta: concurso (libre designación) 1 nombre del puesto: responsable de régimen interior residencia joaquim blume . 2 departamento: presidencia . 3 unidad directiva: consejo catalán del deporte . 4 localidad: esplugues de llobregat . 5 nivel: 18 . 6 complemento específico: 5 . 7 horario: normal . 8 jornada: normal . 9 tipo de puesto: singular . 10 forma de provisión: concurso específico . 11 formación específica: contratación . informática . organización del trabajo y experiencia en gestión de personal . 3 movilidad: administración de la generalidad de cataluña . 4 colectivo de cuerpos: únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente . 5 especificación de cuerpos: cuerpo administrativo . Fecha de publicación: 09 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Traducción automática
presidencia
1 número del puesto: responsable de régimen interior residencia joaquim blume . 2 departamento: presidencia . 3 unidad directiva: consejo catalán del deporto . 4 localidad: esplugues de llobregat . 5 nivel: 18 . 6 complemento específico: 5 . 7 horario: normal . 8 jornada: normal . 9 tipo de puesto: singular . 10 forma de provisión: concurso específico . 11 formación específica: contratación . informática . organización del trabajo y experiencia en gestión de personal . 3 movilidad: administración de la generalidad de cataluña . 4 colectivo de cuerpos: únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente . 5 especificación de cuerpos: cuerpo administrativo .
bases de datos, hojas de cálculo, outlook a) conocimientos de informática: bases de datos . hojas de cálculo . outlook . 1 nombre del puesto: responsable de sistemas de información . 2 departamento: presidencia . 3 unidad directiva: consejo catalán del deporte . 4 localidad: esplugues de llobregat . 5 nivel: 18 . 6 complemento específico: 5 . Fecha de publicación: 09 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Técnico medio en informática - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Medio en Informática . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 24 Marzo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Marzo 2011 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Técnico medio en informática
Una plaza de Técnico Medio en Informática . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
catedrático de universidad centro: facultad de medicina . departamento: dept . cuerpo: catedrático de universidad . área de conocimiento: medicina preventiva i salud pública . de plazas: una . actividades docentes e investigadoras: bioestadística . hospital vinculado: ico-hospital duran y reynals . categoría asistencial: especialista . especialidad: medicina preventiva y salud pública . Fecha de publicación: 01 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Enero 2011 Cataluña Barcelona

Oposiciones y Concursos de informatica en Cataluña excluyendo Barcelona
tècnic mitjà en informàtica - adscripció - denominació lloc de treball: tècnic mitjà en informàtica - adscripció . Fecha de publicación: 01 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
a) tenir complits els 18 anys d'edat els aspirants als llocs de treball enunciats a la base primera hauran de reunir els següents requisits: a) tenir complits els 18 anys d'edat . c) estar en possessió del títol oficial universitari que permeti exercir professionalment cadascun d'aquests llocs de treball: 1 . educadors-es socials: diplomatura en educació social 2 . treballadors-es socials: diplomatura en treball social 3 . psicòlegs-es: llicenciatura o grau en psicologia 4 . pedagogs-es: llicenciatura o grau en pedagogia 5 . tècnics d'inserció social: 6 . treballadores familiars: certificat d'escolaritat 7 . tècnic informàtic: llicenciatura o grau en informàtica 8 . auxiliar de programació: formació professional d'auxiliar de programació . coordinador de l'oficina de consum: llicenciatura o grau en dret . ciències polítiques o econòmiques . Fecha de publicación: 21 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Funcionari PERSONAL FUNCIONARI: - Creació de dues places de funcionari . una d'auxiliar administratiu . grup de classificació c2 . nivell de complement de destí 13 . complement específic si i altre de tècnic especialista en informàtica . grup de classificació c1 . nivell de complement de destí 18 . complement específic si . . . Fecha de publicación: 19 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L'àrea informàtica estarà constituïda pels següents membres: 1 presidència: coordinador dels serveis tècnics del consell comarcal 2 vocals: 1 professional de l'àrea informàtica La Comissió per avaluar les proves corresponents a les places de l'àrea Informàtica estarà constituïda pels següents membres: 1 Presidència: Coordinador dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 2 Vocals: 1 professional de l'àrea Informàtica del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 14 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L'àrea informàtica estarà constituïda pels següents membres: 1 presidència: coordinador dels serveis tècnics del consell comarcal 2 vocals: 1 professional de l'àrea informàtica La Comissió per avaluar les proves corresponents a les places de l'àrea Informàtica estarà constituïda pels següents membres: 1 Presidència: Coordinador dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal 2 Vocals: 1 professional de l'àrea Informàtica del Consell Comarcal . . . Fecha de publicación: 14 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Ingeniería técnica en informática o telecomunicaciones Dos plazas de Ingeniería técnica en informática o telecomunicaciones . clasificadas en la escala de administración especial . subescala de servicios especiales . clase cometidos especiales . . . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Septiembre 2012 Cataluña Tarragona
Personal laboral de tècnic auxiliar informàtic i auxiliar tècnic que apareixen com a places ofertades de l'organisme autònom per a la societat de la informació (oasi) passin a ser places incloses dins dels serveis c -Modificar l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2009 en el sentit que les places de personal laboral de tècnic auxiliar informàtic i auxiliar tècnic que apareixen com a places ofertades de l'Organisme autònom per a la societat de la informació (OASI) passin a ser places incloses dins dels Serveis Centrals amb adscripció a l'Àrea de Coneixement i Qualitat Fecha de publicación: 08 Febrero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Traducción automática
Personal laboral de técnico auxiliar informático y auxiliar técnico que aparecen como plazas ofertades del organismo autónomo para la sociedad de la información (oasis) pasen a ser plazas incluidas dentro de los ser
-Modificar la oferta pública de ocupación correspondiente al año 2009 en el sentido que las plazas de personal laboral de técnico auxiliar informático y auxiliar técnico que aparecen como plazas ofertades del Organismo autónomo para la sociedad de la información (OASIS) pasen a ser plazas incluidas dentro de los Servicios Centrales con adscripción al área de Conocimiento y Calidad
- modificar l oferta pública d ocupació corresponent a l any 2009 en el sentit que les places de personal laboral de tècnic auxiliar informàtic i auxiliar tècnic que apareixen com a places ofertades de l organisme a torn lliure denominació lloc de treball per tot això . es fa pública la modificació aprovada: - modificar l oferta pública d ocupació corresponent a l any 2009 en el sentit que les places de personal laboral de tècnic auxiliar informàtic i auxiliar tècnic que apareixen com a places ofertades de l organisme autònom per a la societat de la informació (oasi) passin a ser places incloses dins dels serveis centrals amb adscripció a l àrea de coneixement i qualitat . codi territorial: 43 modificació de l oferta pública d ocupació corresponent a l any 2009 . publicada en bop de tarragona núm . 5369 de data 29-04-2009 . al punt annex 2: personal laboral fix on diu . Fecha de publicación: 04 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
- modificar l ofrecida pública d ocupación correspondiente a l año 2009 en el sentido que las plazas de personal laboral de técnico auxiliar informático y auxiliar técnico que aparecen como plazas ofertades d
turno libre denominación puesto de trabajo por todo esto . se hace pública la modificación aprobada: - modificar l ofrecida pública d ocupación correspondiente a l año 2009 en el sentido que las plazas de personal laboral de técnico auxiliar informático y auxiliar técnico que aparecen como plazas ofertades de l organismo autónomo para la sociedad de la información (oasis) pasen a ser plazas incluidas dentro de los servicios centrales con adscripción a l área de conocimiento y calidad . código territorial: 43 modificación de l ofrecida pública d ocupación correspondiente a l año 2009 . publicada en bop de tarragona núm . 5369 de fecha 29-04-2009 . en su punto anejo 2: personal laboral fijo donde dice .
Personal laboral: 31 esterri d'àneu Sistema de provisió del lloc: concurs 211 Denominació de la plaça: assistenta social de la Residència per a Gent Gran Numero de places: 1 Categoria professional: assistenta social Grup: A2 Tipus de contracte: laboral a temps parcial Característiques del lloc . funcions i requisits per ocupar-lo: les fixades per la legislació vigent i els que acordi l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs 212 Denominació de la plaça: oficial 1ª d'informàtica Número de places: 1 Categoria professional: oficial 1ª d'informàtica Grup: C1 213 Denominació de la plaça: servei de neteja equipaments municipals Número de places: 2 Categoria professional: netejador/a Grup: E Característiques del lloc . funcions i requisits per ocupar-lo: les fixades per la legislació vigent i els que acordi l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs 214 Denominació de la plaça: servei Arxiu històric de la Vall d'Àneu Número de places: 1 Categoria professional: tècnic superior Grup: A1 Característiques del lloc i funcions: les fixades per la legislació vigent i les acordades per l Ajuntament Sistema de provisió del lloc: concurs Total nombre de places de personal laboral: 31 Esterri d'Àneu . 20 de gener de 2012 L alcalde . Ramon Villuendas Palobart Fecha de publicación: 28 Enero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Personal laboral: 31 esterri de àneu
Sistema de provisió del lugar: concurso 211 Denominació de la plaza: asistenta social de la Residencia para Gente mayor Numero de plazas: 1 Categoría profesional: asistenta social Grupo: A2 Tipo de contrato: laboral a tiempo parcial Característiques del lugar . funciones y requisitos para ocuparlo: las fijadas por la legislació vigente y los que acuerde l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso 212 Denominació de la plaza: oficial 1ª de informática Número de plazas: 1 Categoría profesional: oficial 1ª de informática Grupo: C1 213 Denominació de la plaza: servicio de limpieza equipamientos municipales Número de plazas: 2 Categoría profesional: limpiador/a Grupo: E Característiques del lugar . funciones y requisitos para ocuparlo: las fijadas por la legislació vigente y los que acuerde l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso 214 Denominació de la plaza: servicio Archivo histórico del Valle de Àneu Número de plazas: 1 Categoría profesional: técnico superior Grupo: A1 Característiques del lugar y funciones: las fijadas por la legislació vigente y las acordadas por l Ayuntamiento Sistema de provisió del lugar: concurso Total número de plazas de personal laboral: 31 Esterri d'Àneu . 20 de enero de 2012 L alcalde . Ramon Villuendas Palobart
únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente - Tipo de oferta: concurso 7 horario: normal . 8 jornada: normal . 9 tipo de puesto: singular . 10 forma de provisión: concurso específico . 11 formación específica: conocimientos de informática . en el ámbito del deporte y experiencia en sistemas de información . 3 movilidad: administración de la generalidad de cataluña . 4 colectivo de cuerpos: únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente . 5 especificación de cuerpos: cuerpo administrativo . Fecha de publicación: 09 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Traducción automática
únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente
7 horario: normal . 8 jornada: normal . 9 tipo de puesto: singular . 10 forma de provisión: concurso específico . 11 formación específica: conocimientos de informática . en el ámbito del deporte y experiencia en sistemas de información . 3 movilidad: administración de la generalidad de cataluña . 4 colectivo de cuerpos: únicamente de administración general del grupo y subgrupo correspondiente . 5 especificación de cuerpos: cuerpo administrativo .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de informatica en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales