Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de inspector policia local en Galicia
Inspector do corpo da policía local do concello de arteixo (oep 2022) CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA . DUNHA PRAZA DE INSPECTOR DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE ARTEIXO (OEP 2022) . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira de inspector/a do corpo de policía local É obxecto da presente convocatoria e bases . a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición . quenda de promoción interna . para cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira de INSPECTOR/A do corpo de Policía Local . correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 (establecido no artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . incluída na OEP 2022 do Concello de Arteixo (BOP A Coruña número 82 de 2 de maio de 2022) Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
inspector policía local código del proceso: sel2019031 . denominación: inspector policía local . de prazas: 3 (2 por promoción interna e 1 por mobilidade) . convocatoria específica: 7/18 . relación xurídica: funcionarios de carreira . sistema de selección: concurso- oposición para a quenda de promoción interna e concurso para a quenda de mobilidade . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: escala executiva . categoría: inspector policía local . ofertas de emprego público: 2017 (bop núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local (2 promoción interna e 1 mobilidade) Bases convocatoria 3 prazas de Inspector do Corpo da Policía Local (2 promoción interna e 1 mobilidade) . CE 7/18 . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Loca . de data 28 de maio de 2019 . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo que se convoca De acordo coas previsións do artigo 27 da Lei 4/2007 . do 20 de abril . de coordinación de policías locais . a praza que se convoca se corresponde coa categoría de inspector da Policía Local . podendo participar nesta convocatoria os funcionarios de carreira do Corpo de Policía Local do Concello de Ferrol . ou de calquera outro concello de Galicia . que ostenten a dita categoría e reúnan os requisitos de titulación previstos para a mesma . e os do posto de traballo que se convoca Fecha de publicación: 29 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Ferrol
Inspector de policía local Por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2017 apróbanse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluídas na oferta de emprego público do ano 2017 . as cales foron publicadas no BOP da Coruña núm . . . Fecha de publicación: 26 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía incluída no oep do concello de carballo para 2017 132/2018 . de 19 de xaneiro . acordouse avocar a competencia delegada e modificar o acordo da Xunta de Goberno Local do 20/11/2017 . polo que se aprobaron as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de Inspector de Policía incluída no OEP do Concello de Carballo para 2017 . así como a Resolución da Alcaldía núm . . . Fecha de publicación: 26 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Carballo
inspector/a relación de servizo: persoal funcionario de carreira . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: policía local . denominación: inspector/a . número de prazas: 1 . Fecha de publicación: 02 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía local Modificación da base segunda (requisitos dos/as aspirantes) das bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluída na OEP do ano 2017 . . . Fecha de publicación: 22 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policía local Por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de novembro de 2017 apróbanse as bases específicas e convocatoria para cubrir en propiedade 1 praza de inspector de policía local . incluídas na oferta de emprego público do ano 2017 . que seguidamente se transcriben . . . Fecha de publicación: 30 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de inspector policia local en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales