Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de juez paz titular en tarragona
Jutge de pau titular i suplent del terme municipal dels pallaresos i D-acord amb l-article 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent del terme municipal dels Pallaresos i . s-obre el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l-endemà de la publicació d-aquest edicte al BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals establertes ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 07 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Jutge de pau titular i suplent d'aquest municipi i s'obre un termini de 20 dies hàbils D-acord amb els art 101 de la Llei 6-1985 i 5 del Reglament 3-1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent d-aquest municipi i s-obre un termini de 20 dies hàbils . a comptar des de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals . sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats Fecha de publicación: 20 Noviembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente d¿este municipio y s¿abre un plazo de 20 días habilidosos
D-acuerdo con los arte 101 de la Ley 6-1985 y 5 del Reglamento 3-1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y suplente d-este municipio y s-abre un plazo de 20 días habilidosos . a contar desde l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales . soliciten por escrito ser escogidos para los cargos mencionados
Jutge de pau titular i suplent d'aquest municipi i s'obre un termini de 20 dies hàbils D-acord amb els art 101 de la Llei 6-1985 i 5 del Reglament 3-1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent d-aquest municipi i s-obre un termini de 20 dies hàbils . a comptar des de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats Fecha de publicación: 15 Octubre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente d¿este municipio y s¿abre un plazo de 20 días habilidosos
D-acuerdo con los arte 101 de la Ley 6-1985 y 5 del Reglamento 3-1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y suplente d-este municipio y s-abre un plazo de 20 días habilidosos . a contar desde l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para los cargos mencionados
Jutge de pau titular i suplent del terme municipal de pira i D-acord amb l-art 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent del terme municipal de Pira i . s-obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 16 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente del término municipal de pira y
D-acuerdo con l-arte 101 de la LOPJ y 5 del RJP se hace pública convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y suplente del término municipal de Pira y . s-abre un plazo de 20 días habilidosos a contar a partir de l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el BOP porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito
Jutge de pau titular i suplent d'aquest municipi i s'obre un termini de 20 dies hàbils D-acord amb els art 101 de la Llei 6-1985 i 5 del Reglament 3-1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent d-aquest municipi i s-obre un termini de 20 dies hàbils . a comptar des de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats Fecha de publicación: 16 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente d¿este municipio y s¿abre un plazo de 20 días habilidosos
D-acuerdo con los arte 101 de la Ley 6-1985 y 5 del Reglamento 3-1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y suplente d-este municipio y s-abre un plazo de 20 días habilidosos . a contar desde l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para los cargos mencionados
Jutge de pau titular i suplent d'aquest municipi i s'obre un termini de 20 dies naturals D-acord amb els art 101 de la Llei 6-1985 i 5 del Reglament 3-1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de Pau titular i suplent d-aquest municipi i s-obre un termini de 20 dies naturals . a comptar des de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats Fecha de publicación: 01 Junio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente d¿este municipio y s¿abre un plazo de 20 días naturales
D-acuerdo con los arte 101 de la Ley 6-1985 y 5 del Reglamento 3-1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de Paz titular y suplente d-este municipio y s-abre un plazo de 20 días naturales . a contar desde l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para los cargos mencionados
Jutge de pau titular i suplent d aquest municipi i s obre un termini de 20 dies naturals D acord amb els art 101 de la Llei 6-1985 i 5 del Reglament 3-1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de Pau titular i suplent d aquest municipi i s obre un termini de 20 dies naturals . a comptar des de l endemà de la publicació d aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats Fecha de publicación: 02 Abril 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente d este municipio y s abre un plazo de 20 días naturales
D acuerdo con los arte 101 de la Ley 6-1985 y 5 del Reglamento 3-1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de Paz titular y suplente d este municipio y s abre un plazo de 20 días naturales . a contar desde l día siguiente de la publicación d este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para los cargos mencionados
Jutge de pau titular i suplent del terme municipal de cornudella de montsant i D acord amb l art 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de Pau titular i suplent del terme municipal de Cornudella de Montsant i . s obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l endemà de la publicació d aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 16 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente del término municipal de cornudella de montsant y
D acuerdo con l arte 101 de la LOPJ y 5 del RJP se hace pública convocatoria para cubrir las plazas de juez de Paz titular y suplente del término municipal de Cornudella de Montsant y . s abre un plazo de 20 días habilidosos a contar a partir de l día siguiente de la publicación d este edicto en el BOP porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito
Jutge de pau titular i suplent del terme municipal de la torre de fontaubella i D-acord amb l-art 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent del terme municipal de la Torre de Fontaubella i . s-obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 03 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular y suplente del término municipal de la torre de fontaubella y
D-acuerdo con l-arte 101 de la LOPJ y 5 del RJP se hace pública convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y suplente del término municipal de la Torre de Fontaubella y . s-abre un plazo de 20 días habilidosos a contar a partir de l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el BOP porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito
Jutge de pau titular del terme municipal de gratallops i D-acord amb l-art 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública convocatòria per cobrir les places de jutge de Pau titular del terme municipal de GRATALLOPS i . s-obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l-endemà de la publicació d-aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit Fecha de publicación: 16 Febrero 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Traducción automática
Juez de paz titular del término municipal de gratallops y
D-acuerdo con l-arte 101 de la LOPJ y 5 del RJP se hace pública convocatoria para cubrir las plazas de juez de Paz titular del término municipal de GRATALLOPS y . s-abre un plazo de 20 días habilidosos a contar a partir de l-día siguiente de la publicación d-este edicto en el BOP porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito

Oposiciones y Concursos de juez paz titular en Cataluña excluyendo Tarragona
Jutge de pau titular d'aquest municipi i s obre el termini de 20 dies hàbils D acord amb els art 101 de la Llei 6/1985 i 5 del Reglament 3/1995 . abans esmentats . es fa pública la convocatòria per cobrir les places de jutge de pau titular d'aquest municipi i s obre el termini de 20 dies hàbils . a comptar des de l endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOP de Lleida . perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals sol·licitin per escrit ser escollits per al càrrec esmentat Fecha de publicación: 19 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Juez de paz titular de este municipio y s abre el plazo de 20 días habilidosos
D acuerdo con los arte 101 de la Ley 6/1985 y 5 del Reglamento 3/1995 . antes mencionados . se hace pública la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular de este municipio y s abre el plazo de 20 días habilidosos . a contar desde l día siguiente de la publicació de este edicto en el BOP de Lleida . porque las personas que estén interesadas y reúnan las condiciones legales soliciten por escrito ser escogidos para el cargo mencionado
Jutge/ssa de pau d'almenar Vacants les places de jutge/ssa de Pau d'Almenar . titular i substitut . s anuncia pública convocatòria per a què tots els interessats presentin instància amb subjecció a les següents condicions: 1 Termini de presentació: 20 dies naturals comptats des del següent a la inserció d'aquest anunci al BOP de Lleida . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Juzgue/ssa de paz de almenar
Vacantes las plazas de juez/ssa de Pau de Almenar . titular y sustituto . s anuncia pública convocatoria para qué todos los interesados presenten instancia con subjecció a las següents condiciones: 1 Plazo de presentació: 20 días naturales contados desde el següent a la inserció de este anuncio al BOP de Lleida . . .


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales