Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de libre designacion en Galicia
Dirección de área de cultura e dinamización cidadá do concello de santiago de compostela Por Resolución do Concelleiro delegado de Economía e Facenda . Persoal . Contratación e Modernización da Administración Local número 2024/5875 de data 15/04/2024 resolveuse a aprobación da convocatoria para a provisión . polo sistema de libre designación . do posto de Dirección de Área de Cultura e Dinamización Cidadá do Concello de Santiago de Compostela . de conformidade conas seguintes bases: Fecha de publicación: 22 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xefe/a de benestar social Por resolución da concelleira delegada de Facenda . Patrimonio . Recursos Humanos e Estatística do 11 de outubro de 2023 aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión polo procedemento de libre designación do posto de Xefe/a de Benestar Social . Igualdade e Xuventude . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Dirección de área de planificación e xestión tecnolóxica do concello de santiago de compostela Esta bases teñen por obxecto rexer a convocatoria para prover . polo sistema de libre designación . a praza de Dirección de Área de Planificación e Xestión Tecnolóxica do Concello de Santiago de Compostela . de acordo co establecido no artigo 13 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (Real decreto lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro) e nos artigos 33 e 34 da Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e ao abeiro do previsto no artigo 130 da Lei 7/1985 . do 2 de abril . reguladora das bases do réxime local . modificada pola Lei 27/2013 . do 27 de decembro Fecha de publicación: 22 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: a coruña . código del puesto: xg9251820015001310 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 10 . complemento general del puesto: 20 . Fecha de publicación: 15 Septiembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Septiembre 2021 Galicia A Coruña
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: lugo . código del puesto: xg9251820027001306 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 10 . complemento general del puesto: 20 . Fecha de publicación: 15 Septiembre 2021 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 01 Septiembre 2021 Galicia Lugo
subdirector/a da oficina galicia emprende consellería: economía . empleo e industria . denominación del puesto: subdirector/a da oficina galicia emprende . dependencia: instituto gallego de promoción económica . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: libre designación . retribución anual: 52 . tipo de adscripción: personal funcionario y personal laboral de la xunta de galicia/personal laboral fijo del igape . Fecha de publicación: 08 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
La plantilla de personal funcionario de administración RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2019 . de la Gerencia de la Universidad de Santiago de Compostela . por la que se convoca la provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto vacante en la plantilla de personal funcionario de administración y servicios . . . Fecha de publicación: 07 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: director/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: santiago de compostela . código del puesto: xg9251810015770301 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 10 . complemento general del puesto: 19 . Fecha de publicación: 15 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: a coruña . código del puesto: xg9251820015001310 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 9 . complemento general del puesto: 19 . Fecha de publicación: 15 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
instituto de medicina legal de galicia nombre del puesto: subdirector/a . centro de destino: instituto de medicina legal de galicia . localidad: ferrol . código del puesto: xg9251820015350305 . cuerpo: médico forense . forma de provisión: libre designación . complemento específico: 9 . complemento general del puesto: 19 . Fecha de publicación: 15 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de libre designacion en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales