Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de maestra en Cataluña
Profesor según el tipo de enseñanza A) El salario-base de la categoría de profesor según el tipo de enseñanza y clase de Centro en que preste sus servicios . . . Fecha de publicación: 25 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Educador/a social Convocatória de procés selectiu per a la cobertura interina de dues places d'educador/a social . a jornada parcial i en rí¨gim laboral . fins a la seva provisió definitiva o la seva amortització . . . Fecha de publicación: 22 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Educador/a social amb la segí¼ent concreció: Fecha de publicación: 22 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tarragona corporació 2016-00986 ajuntament de calafell anunci de l'ajuntament de calafell . sobre l'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de calafell . i de l'oam - fundació castell de calafell província: tarragona corporació . amortitzar a la relació de llocs de treball del personal al servei d'aquest ajuntament els següents llocs de treball: àrea d'alcaldia . modificar la condició del lloc de treball que tot seguit es relaciona en els extrems següents: r= règim g=grup personal laboral àrea d'alcaldia . crear a la relació de llocs de treball del personal al servei d'aquest ajuntament els següents llocs de treball: àrea d'alcaldia . llocs creats treballador social laboral a2 1 educador social laboral a2 2 àrea de medi ambient i seguretat: denominació lloc administració subescala - classe grup n . Fecha de publicación: 16 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
professor-a de violoncel - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de violoncel . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 12 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Turno libre que se aprobaron por resolución de 24 de abril de 2015 - Tipo de oferta: (promoción interna ) 2 En el anexo a esta resolución . se incluyen las plazas que se autorizan en la Universidad de La Laguna para el ingreso por promoción interna para el acceso al Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad . basada en las 14 plazas de turno libre que se aprobaron por Resolución de 24 de abril de 2015 . que modifica la Resolución de 4 de febrero de 2015 de la Universidad de La Laguna . por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015 . del Personal Docente e Investigador Fecha de publicación: 31 Diciembre 2015 - Publicado: BOC - Boletin Oficial de Canarias - Fecha Resolución: 24 Abril 2015 Cataluña Girona La Escala
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , Tècniques mitjanes en gestió cultural classificades a l'escala d'administració especial 2015-11782 Ajuntament de Tarragona Serveis Centrals . Economia i Hisenda - Recursos Humans i Gestió de Personal A N U N C I El conseller delegat de Serveis Centrals . Economia i Hisenda . per Decrets de data 15 de desembre de 2015 . ha resolt nomenar a les persones que tot seguit s'indica . per tal d'ocupar places amb caràcter de personal funcionari de carrera: ROSA COMES CASAS i ESTER ROCA DOMEDEL . per tal d'ocupar dues places de tècniques mitjanes en gestió cultural classificades a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup A . subgrup A2 JAUME MESTRE PORTA . per tal d'ocupar una plaça de tècnic en control financer . classificada a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup A . subgrup A2 JOAQUIM COTANO FERNÁNDEZ . per tal d'ocupar una plaça de tècnic especialista en gestió econòmica de la contractació . les compres i les subvencions . classificada a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup C . subgrup C1 GEMMA MAGRIÑÀ PORTA i MARIA DE LES NEUS LABÒRIA VALLÈS . per tal d'ocupar dues places de tècniques especialistes en recursos humans classificades a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup C . subgrup C1 La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 82 del Reglament del personal al servei de les entitats locals Fecha de publicación: 21 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Tècniques mitjanes en gestió cultural classificades a l'escala d'administració especial 2015-11782 Ajuntament de Tarragona Serveis Centrals . Economia i Hisenda - Recursos Humans i Gestió de Personal A N U N C I El conseller delegat de Serveis Centrals . Economia i Hisenda . per Decrets de data 15 de desembre de 2015 . ha resolt nomenar a les persones que tot seguit s'indica . per tal d'ocupar places amb caràcter de personal funcionari de carrera: ROSA COMES CASAS i ESTER ROCA DOMEDEL . per tal d'ocupar dues places de tècniques mitjanes en gestió cultural classificades a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup A . subgrup A2 JAUME MESTRE PORTA . per tal d'ocupar una plaça de tècnic en control financer . classificada a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup A . subgrup A2 JOAQUIM COTANO FERNÁNDEZ . per tal d'ocupar una plaça de tècnic especialista en gestió econòmica de la contractació . les compres i les subvencions . classificada a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup C . subgrup C1 GEMMA MAGRIÑÀ PORTA i MARIA DE LES NEUS LABÒRIA VALLÈS . per tal d'ocupar dues places de tècniques especialistes en recursos humans classificades a l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe comeses especials . grup C . subgrup C1 La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 82 del Reglament del personal al servei de les entitats locals Fecha de publicación: 21 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de maestra en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales