Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de medico en baleares
Subdirector/subdirectora médico atención primaria sector ponent - Tipo de oferta: (libre designación ) 12206 Resolución del Director Gerente sector ponent . de 01 de junio de 2012 por la que se convoca . por el procedimiento de libre designación . el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora Médico atención primaria sector ponent . con contrato de alta dirección . regulado por el Real Decreto 1382/1985 . de 1 de agosto De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/2010 . de 21 de julio . del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . y con el informe previo de la consejería competente en materia de función pública . dicto la siguiente Resolución 1 Acordar la convocatoria pública del puesto de trabajo de subdirector Médico . por el procedimiento de libre designación y con contrato de alta dirección Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Islas Baleares
Subdirector/subdirectora médico atención primaria sector ponent - Tipo de oferta: (libre designación ) 12206 Resolución del Director Gerente sector ponent . de 01 de junio de 2012 por la que se convoca . por el procedimiento de libre designación . el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora Médico atención primaria sector ponent . con contrato de alta dirección . regulado por el Real Decreto 1382/1985 . de 1 de agosto De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/2010 . de 21 de julio . del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . y con el informe previo de la consejería competente en materia de función pública . dicto la siguiente Resolución 1 Acordar la convocatoria pública del puesto de trabajo de subdirector Médico . por el procedimiento de libre designación y con contrato de alta dirección Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Islas Baleares
Subdirector/subdirectora médico atención primaria sector ponent - Tipo de oferta: (libre designación ) 12206 Resolución del Director Gerente sector ponent . de 01 de junio de 2012 por la que se convoca . por el procedimiento de libre designación . el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora Médico atención primaria sector ponent . con contrato de alta dirección . regulado por el Real Decreto 1382/1985 . de 1 de agosto De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/2010 . de 21 de julio . del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . y con el informe previo de la consejería competente en materia de función pública . dicto la siguiente Resolución 1 Acordar la convocatoria pública del puesto de trabajo de subdirector Médico . por el procedimiento de libre designación y con contrato de alta dirección Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Islas Baleares
Director médico del área de salud de menorca desempeña las funciones propias que se derivan de las disposiciones aplicables - Tipo de oferta: (libre designación ) De conformidad con el artículo 223 de la Ley 7/2010 . de 21 de julio . del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . y con el informe previo de la consejería competente en materia de función pública . dicto la siguiente Resolución Acordar la convocatoria pública del puesto de Director Médico del Área de Salud de Menorca . por el procedimiento de libre designación . de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1 El puesto de trabajo de Director Médico del Área de Salud de Menorca desempeña las funciones propias que se derivan de las disposiciones aplicables Fecha de publicación: 22 Octubre 2011 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Islas Baleares
Director médico del área de salud de menorca desempeña las funciones propias que se derivan de las disposiciones aplicables - Tipo de oferta: (libre designación ) De conformidad con el artículo 223 de la Ley 7/2010 . de 21 de julio . del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares . y con el informe previo de la consejería competente en materia de función pública . dicto la siguiente Resolución Acordar la convocatoria pública del puesto de Director Médico del Área de Salud de Menorca . por el procedimiento de libre designación . de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1 El puesto de trabajo de Director Médico del Área de Salud de Menorca desempeña las funciones propias que se derivan de las disposiciones aplicables Fecha de publicación: 22 Octubre 2011 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Islas Baleares

Oposiciones y Concursos de medico en Illes Balears excluyendo baleares
Cos de catedràtics d'universitat 219 . de 12 de setembre de 2015) . resolució d'aquest Rectorat de data 21 d'abril . publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana . per la qual es va publicar l Oferta pública d'ocupació 2015 del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I . consistent en una plaça de titular d'universitat i tres de contractat doctor . i en virtut de l Acord de data 5 d'octubre de 2015 . del Consell de Govern de la Universitat Jaume I . aquest Rectorat . en ús de les competències previstes en l article 100 dels Estatuts de la Universitat Jaume I . aprovats pel Decret 116/2010 . de 31 d'agost . del Consell de la Generalitat (a partir d'ara . EUJI) . convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l accés al cos de catedràtics d'universitat . plaça que es s assenyala en l annex I d'aquesta resolució . d'acord amb les següents bases: Primera Fecha de publicación: 22 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Profesor , Los cuerpos docentes universitarios Considerando que mediante acuerdos del Consell de Govern 68/2015 . de 28 de abril . y 124/2015 . de 30 de junio se aprobó la Oferta Pública de Empleo de la Universitat de València para el año 2015 comprensiva de las plazas de los cuerpos docentes universitarios . profesorado contratado doctor/contractada doctora e investigador doctor/ investigadora doctora que han de ser objeto de convocatoria pública dentro del límite del 50 % de la tasa de reposición de efectivos . establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Ls cossos docents universitaris En execució de l acord 201/2015 . de 29 de setembre . del Consell de Govern i en exercici de les competències atribuïdes per l article 94 dels Estatuts de la Universitat de València . aprovats per Decret 128/2004 . de 30 de juliol . del Consell de la Generalitat (DOCV 8213 . 3 d'agost) . modificats per Decret 45/2013 . de 28 de març . del Consell (DOCV 6994 . 2 de abril) . aquest Rectorat resol: Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la incorporació de cinc places per a la promoció al cos de catedràtics i catedràtiques d'universitat en l Oferta Pública d'Ocupació de la Universitat de València per a l any 2015 . relativa a places dels cossos docents universitaris . professorat contractat doctor i investigador doctor/investigadora doctora . la qual ha de incloure les places que consten en l Annex d'aquesta resolució Fecha de publicación: 16 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Professorat ajudant doctor amb les característiques que figuren en l annex i [2015/8159] De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 6/2001 . de 21 de desembre . d'Universitats . modificada per la Llei Orgànica 4/2007 . de 12 de abril; la Llei 7/2007 . de 13 de abril . de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic . i l acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2007 . pel qual s aprova la normativa de contractació i els criteris d'avaluació per a la selecció de professorat contractat . s obri procés de selecció de professorat ajudant doctor . per a la contractació en règim laboral d'aquest . d'acord amb les bases següents: Esta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que es refereix a l accés a l ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció . d'acord amb l article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007 . de 22 de març . d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes 1 Objecte de la convocatòria Aquesta convocatòria té per objecte la satisfacció de necessitats de docència en aquesta Universitat . mitjançant la provisió de places de professorat ajudant doctor amb les característiques que figuren en l annex I Fecha de publicación: 14 Octubre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Islas Baleares Illes Balears Consell
Personal docent i investigador contractat per resolució del rector 2 La Universitat de les Illes Balears ha de convocar les places de personal docent i investigador contractat per resolució del rector . . . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2013 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Personal docent i investigador contractat per resolució del rector 2 La Universitat de les Illes Balears ha de convocar les places de personal docent i investigador contractat per resolució del rector . . . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2013 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Subdirector/subdirectora médico de atención primaria sector ponent - Tipo de oferta: (libre designación ) 13474 Resolución del Director Gerente sector ponent . de 2 de julio de 2012 por la que se resuelve . por el procedimiento de libre designación . el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora Médico de atención primaria sector ponent . con contrato de alta dirección . regulado por el Real Decreto 1382/1985 . de 1 de agosto Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con el que dispone la resolución del Director Gerente Sector Ponent . de 1 de junio de 2012 . por la que se convoca la provisión de un puesto de trabajo de Subdirector/a de Médico deAtención Primaria Sector Ponent . con contrato de alta dirección . dicto lo siguiente: Resolución Adjudicar el puesto de trabajo convocado al siguiente aspirante: - D Fecha de publicación: 09 Julio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Trabajo de subdirector/a de médico deatención primaria sector ponent - Tipo de oferta: (libre designación ) 13474 Resolución del Director Gerente sector ponent . de 2 de julio de 2012 por la que se resuelve . por el procedimiento de libre designación . el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora Médico de atención primaria sector ponent . con contrato de alta dirección . regulado por el Real Decreto 1382/1985 . de 1 de agosto Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con el que dispone la resolución del Director Gerente Sector Ponent . de 1 de junio de 2012 . por la que se convoca la provisión de un puesto de trabajo de Subdirector/a de Médico deAtención Primaria Sector Ponent . con contrato de alta dirección . dicto lo siguiente: Resolución Adjudicar el puesto de trabajo convocado al siguiente aspirante: - D Fecha de publicación: 09 Julio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Subdirector médico de atención primaria de mallorca del sector tramuntana - Tipo de oferta: (libre designación ) De conformidad con los Estatutos de la Fundación Hospital Comarcal de Inca (BOIB nº 43 de 25/03/2006) . dicto la siguiente Resolución Acordar y publicar en el BOIB la convocatoria pública del puesto de trabajo de Subdirector Médico de Atención Primaria de Mallorca del Sector Tramuntana . por el procedimiento de libre designación . de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1 Al Subdirector Médico de Atención Primaria le corresponde organizar la actividad asistencial de los servicios sanitarios de atención primaria del sector Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Subdirector médico de atención primaria de mallorca del sector tramuntana - Tipo de oferta: (libre designación ) De conformidad con los Estatutos de la Fundación Hospital Comarcal de Inca (BOIB nº 43 de 25/03/2006) . dicto la siguiente Resolución Acordar y publicar en el BOIB la convocatoria pública del puesto de trabajo de Subdirector Médico de Atención Primaria de Mallorca del Sector Tramuntana . por el procedimiento de libre designación . de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1 Al Subdirector Médico de Atención Primaria le corresponde organizar la actividad asistencial de los servicios sanitarios de atención primaria del sector Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears Sóller
Oposiciones y Concursos de medico en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
La relació de llocs de treball qualificades de places d'investigador titular amb la superació pr via dels procediments selectius que preveu aquest decret El personal investigador amb títol de doctor o doctora i amb més de cinc anys d'independ'ncia científica i que hagi accedit a places de la relació de llocs de treball qualificades de places d'investigador titular amb la superació pr via dels procediments selectius que preveu aquest Decret . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Subdirector médico de atención primaria de mallorca del sector tramuntana - Tipo de oferta: (libre designación ) De conformidad con los Estatutos de la Fundación Hospital Comarcal de Inca (BOIB nº 43 de 25/03/2006) . dicto la siguiente Resolución Acordar y publicar en el BOIB la convocatoria pública del puesto de trabajo de Subdirector Médico de Atención Primaria de Mallorca del Sector Tramuntana . por el procedimiento de libre designación . de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1 Al Subdirector Médico de Atención Primaria le corresponde organizar la actividad asistencial de los servicios sanitarios de atención primaria del sector Fecha de publicación: 21 Junio 2012 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales