Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de musica en torredembarra
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra

Oposiciones y Concursos de musica en Tarragona excluyendo torredembarra
exercir tasques docents musicals amb alumnat tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball perfi l professional i competencial del lloc de treball: - capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional . funcions principals del lloc de treball: exercir tasques docents musicals amb alumnat tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball . responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats prí²pies . dí¢Â€Â™acord amb el projecte educatiu del centre . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional perfi l professional i competencial del lloc de treball: - capacitat de treball en equip - facilitat per comunicar-se - empatia - integritat - coneixements del camp de la pedagogia - experií¨ncia amb alumnes tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional . funcions principals del lloc de treball: exercir tasques docents musicals amb alumnat tant dí¢Â€Â™escola com de grau professional i que requereixen tí¨cniques de treball . responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats prí²pies . dí¢Â€Â™acord amb el projecte educatiu del centre . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, fl auta travessera, guitarra, trompeta, bateria, violí i violoncel de lí¢Â€Â™escola municipal de música josep porter i rovira de montblanc segons lí¢Â€Â™ordre de vista la proposta realitzada pel tribunal de la borsa de treball de data 19 de setembre de 2018 ordenada per ordre de puntuació i amb indicació de lí¢Â€Â™instrument . del procés selectiu . lí¢Â€Â™alcaldia proposa a la junta de govern local . i aquesta aprova per unanimitat dels assistents . el segí¼ent: . - aprovar i establir la borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . fl auta travessera . guitarra . trompeta . bateria . violí i violoncel de lí¢Â€Â™escola municipal de música josep porter i rovira de montblanc segons lí¢Â€Â™ordre de puntuació del procés selectiu . Fecha de publicación: 05 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia) 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d'iniciar el procès selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta travessera, guitarra, violí i violoncel, bateria i trompeta 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d¿iniciar el procès selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta travessera, guitarra, violí i violoncel, bateria i trompeta 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d¿iniciar el procès selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
professor-a de violoncel - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de violoncel . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 12 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 - Tipo de oferta: laboral temporal les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa de treball són: - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 . b) edat: haver complert setze anys i no excedir . en el seu cas . de l'edat màxima de jubilació forçosa . c) capacitat: posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques . e) titulació: les persones aspirants hauran d'estar en possessió del títol de professor superior de música en les especialitats corresponents . d'acord amb l'establert al decret 161-2002 . d'11 de juny . sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de catalunya . resten exempts-tes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: - les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça-lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari-laboral a l'ajuntament de constantí en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria . g) llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Constantí
- jornades fins a 9 hores 2 punts) es valorarà l'assistència als cursos . jornades i seminaris de formació . l'especialització o de perfeccionament relacionats amb la música i amb la pedagogia general i-o musical . en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que aquests llocs requereixen . i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar . d'acord amb la distribució següent: - jornades fins a 9 hores . igualment es computen les activitats formatives impartides per l'aspirant en universitats . organismes públics o altres centres de caràcter privat de reconegut prestigi . en funció del nombre d'hores . i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca . o amb les habilitats que aquest lloc requereix: - fins a deu hores . per cada activitat concertística (solista): 0 . 20 punts d . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- jornades fins a 9 hores 2 punts) es valorarà l'assistència als cursos . jornades i seminaris de formació . l'especialització o de perfeccionament relacionats amb la música i amb la pedagogia general i-o musical . en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb habilitats que aquests llocs requereixen . i es poden valorar en funció de la utilitat per al lloc a ocupar . d'acord amb la distribució següent: - jornades fins a 9 hores . igualment es computen les activitats formatives impartides per l'aspirant en universitats . organismes públics o altres centres de caràcter privat de reconegut prestigi . en funció del nombre d'hores . i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca . o amb les habilitats que aquest lloc requereix: - fins a deu hores . per cada activitat concertística (solista): 0 . 20 punts d . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de musica en Tarragona excluyendo torredembarra
Oposiciones y Concursos de musica en Cataluña excluyendo Tarragona
educador musical, pianista repertorista necessitats dí¢Â€Â™ocupació de carí cter temporal que es produeixin amb posterioritat a lí¢Â€Â™aprovació . relativa als segí¼ents llocs de treball: educador musical . pianista repertorista . í¢Â€Âœ bases específiques reguladores del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball relativa als segí¼ents llocs de treball: . Fecha de publicación: 01 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a superior de música Bases i convocatí²ria de procés selectiu per a cobrir dues places de Tí¨cnic/a Superior de Música . en . . . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
professor/a superior de música amb la modalitat de saxí²fon (jornada setmanal de 3 aquestes bases regularan el procés selectiu per cobrir dues places de tí¨cnic superior de música . en rí¨gim laboral interinatge a temps parcial (substitució titulars) . i dos llocs de treball: professor/a superior de música amb la modalitat de saxí²fon (jornada setmanal de 3 . 27 hores lectives que corresponen al . les funcions bí siques i específiques previstes pel dos llocs de treball són les segí¼ents: . funcions generals pels dos llocs de treball: 1 . Fecha de publicación: 12 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Educació secund'ria obligat ria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 Tenen prioritat . encara que no provinguin d'un centre adscrit . per accedir a les places d'educació secund'ria obligat ria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 . d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007 . els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002 . de 3 de desembre . sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm Fecha de publicación: 26 Febrero 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
professor de guitarra anunci del patronat de la música de badalona sobre la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball relativa al lloc de treball: professor de guitarra . mitjaní§ant decret . de data 15 de maig de 2017 . de la vicepresidenta del patronat . actuant per delegació de competí¨ncies de l a presidenta segons decret de data 30 de setembre de 2015 . s'ha aprovat la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball a fi i efecte d'establir un ordre de preferí¨ncia per proveir les necessitats d'ocupació de carí cter temporal que es produeixin amb posterioritat a l'aprovació . relativa al segí¼ent lloc de treball: professor de guitarra; i les bases específiques reguladores d'aquest procés que es detallen a continuació . Fecha de publicación: 25 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
direcció de cor i orquestra anunci del patronat de la música de badalona sobre la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball relativa al lloc de treball: direcció de cor i orquestra . mitjaní§ant decret . de data 17 de maig de 2016 . de la vicepresidenta del patronat . actuant per delegació de competéncies de l a presidenta segons decret de data 30 de setembre de 2015 . s'ha aprovat la convocatí²ria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball a fi i efecte d'establir un ordre de preferéncia per proveir les necessitats d'ocupació de carí cter temporal que es produeixin amb posterioritat a l'aprovació . relativa al segí¼ent lloc de treball: direcció de cor i orquestra; i les bases específiques reguladores d'aquest procés que es detallen a continuació . borsa de treball de: direcció de cor i orquestra' . lloc de treball a ocupar: . Fecha de publicación: 26 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 Tenen prioritat . encara que no provinguin d'un centre adscrit . per accedir a les places d'educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 . d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007 . els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002 . de 3 de desembre . sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm Fecha de publicación: 26 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 Tenen prioritat . encara que no provinguin d'un centre adscrit . per accedir a les places d'educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 . d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007 . els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002 . de 3 de desembre . sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm Fecha de publicación: 26 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 Tenen prioritat . encara que no provinguin d'un centre adscrit . per accedir a les places d'educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 . d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007 . els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002 . de 3 de desembre . sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm Fecha de publicación: 26 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Educació secund'ria obligat ria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 Tenen prioritat . encara que no provinguin d'un centre adscrit . per accedir a les places d'educació secund'ria obligat ria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1 . d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007 . els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002 . de 3 de desembre . sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm Fecha de publicación: 26 Febrero 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de musica en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales