Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de orientadora laboral en Galicia
Orientador/a laboral do concello de betanzos do ano 2015 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Betanzos do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2015 - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición laboral temporal (Concurso de méritos) Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2015 . . . Fecha de publicación: 11 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no b Informado da convocatoria que realiza o Concello de Betanzos para unha praza de orientador/a laboral dacordo ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 27 Octubre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
Orientador/a laboral do concello de sada do ano 2014 Entre eles . certificado médico en vigor en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en exercicio . no que se faga constar expresamente que: o interesado/a reúne as condicións precisas para realizar as funcións establecidas na convocatoria dun (1) posto de orientador/a laboral do Concello de Sada do ano 2014 . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
operario-limpador (ns) - Tipo de oferta: concurso - por cada curso de máis de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos do posto: denominación do servizo . denominación do posto: operario-limpador (ns) . definición do posto: 1 . - descrición do posto: desenvolve as funcións propias do seu oficio no pazo dos deportes paco paz . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de postos que se convocan: tres . requisitos do posto: 1 . - tipo de persoal: laboral fixo . - categoría profesional: operario-limpador . retribucións do posto: 1 . - nivel de complemento de destino: 12 2 . - complemento específico: 8 . titulares: presidente . vogais: - d . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
operario-limpiador (ns) - Tipo de oferta: concurso relacionadas con las del puesto que se convoca: se adjudicarán hasta un máximo de 10 puntos . a razón de un punto por cada año de servicio . - por cada curso de más de 100 horas: 0 . 50 puntos . 1ª) datos del puesto: denominación del servicio . denominación del puesto: operario-limpiador (ns) . definición del puesto: 1 . - descripción del puesto: desarrolla las funciones propias de su oficio en el pazo de los deportes paco paz . - forma de provisión: concurso ordinario . - número de puestos que se convocan: tres . requisitos del puesto: 1 . - tipo de personal: laboral fijo . - categoría profesional: operario-limpiador . retribuciones del puesto: 1 . - nivel de complemento de destino: 12 2 . - complemento específico: 8 . Fecha de publicación: 21 Enero 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Administrativo adscrita á oficina veterinaria - Tipo de oferta: laboral temporal Por Resolución da Alcaldía de data 18 de decembro de 2013 aprobáronse as bases e a convocatoria pública para a selección e contratación con carácter de persoal laboral temporal a tempo parcial dunha praza de administrativo adscrita á oficina veterinaria . . . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
non se esixe b) solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional - Tipo de oferta: oposición laboral temporal (Interino) a) tramitación: ordinaria b) procedemento . c) criterios de adxudicación: os previstos no prego de condicións . provisional: non se esixe . definitiva: 5 por cento do prezo de adxudicación . a) clasificación (grupo . subgrupo e categoría): non se esixe b) solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional . no seu caso . c) outros requisitos específicos: non se prevén . a) data límite de presentación: ata o 15º día natural seguinte á publicación do anuncio de licitación no b . b) modalidade de presentación: presencial ou por correo c) lugar de presentación . dependencia: rexistro xeral . domicilio: edificio administrativo . rúa cándido acuña nº 3 3 . localidade e código postal: o grove (36980) 4 . dirección electrónica: www . b) dirección: casa do concello . praza do corgo . 1 c) localidade e código postal . Fecha de publicación: 26 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra O Grove
Promoción interna entre subalternos/as de administración xeral que conten cando menos cunha antigüidade de dous anos no corpo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Establécese o de oposición libre . para as catro prazas da quenda libre . reservándose unha delas para persoas con discapacidade igual ou superior o 33 % . de conformidade co previsto nestas bases específicas e o establecido nas bases xerais da convocatoria derivada da oferta de emprego público correspondentes aos anos 2010 e 2011 . debidamente acreditada nos termos e condicións sinalados nas presentes bases xerais e específicas . e o de concurso-oposición para as dúas prazas de promoción interna entre subalternos/as de administración xeral que conten cando menos cunha antigüidade de dous anos no corpo . escala ou subescala á que se aspira ingresar . xa sexa funcionario da subescala subalterna ou persoal funcionario ou laboral fixo que desempeñe funcións de persoal funcionario de subalterno e . persoal funcionario e laboral fixo integrado no grupo transitorio E que desempeñe funcións de persoal funcionario de auxiliar administrativo mediante acto administrativo ao efecto Fecha de publicación: 16 Diciembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra - Fecha Resolución: 15 Septiembre 2011 Galicia Pontevedra
Orientador/a laboral que prestará servizo no concello de sada - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso (Concurso de méritos) A provisión polo procedemento de concurso - oposición . en quenda libre . dun (1) posto de orientador/a laboral que prestará servizo no Concello de Sada . en réxime de contratación laboral temporal . ao abeiro da Orde do 10 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información . orientación e prospección de emprego no exercicio 2013 (DOG n Fecha de publicación: 30 Agosto 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de orientadora laboral en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales