Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de peon en Cataluña
peó serveis municipals (2 s neteja vií ria, 2 s jardiner, 2 - lloc de treball: peó serveis municipals (2 s neteja vií ria . 2 s jardiner . 2 . número de llocs: 9 . durada contracte: 4 mesos tots els s menys 3 mesos 1 peó desbrossador adscripció . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
peó serveis municipals (2 s neteja vií ria, 2 s jardiner, 2 - lloc de treball: peó serveis municipals (2 s neteja vií ria . 2 s jardiner . 2 . nivell formatiu exigit: certificat d퀙estudis primaris . graduat escolar . fp i o eso . número de llocs: 9 . durada contracte: 4 mesos . adscripció: regidoria de serveis municipals . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de la brigada i la creació d'una borsa de treball 2017/098 de data 17/07/2017 ha resolt APROVAR l'expedient administratiu gestiona 399/2017 . així com la BASES reguladores del procés de selecció per a la contractació de 3 places de s de la brigada i la creació d'una borsa de treball . en relació al programa complementari foment de l'ocupació en el marc del pla 'xarxa de governs locals 2016-2019 . amb codi XGL 17/X234102 de la Diputació de Barcelona . declarant la urgí¨ncia de la tramitació de l'expedient . i alhora . aprovant les Bases i la convocatí²ria que l'ha de regir Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de la brigada i la creacií“ d'una borsa de treball BASES ESPECíFIQUES I CONVOCATí’RIA QUE HAN DE REGIR EL PROCí‰S SELECTIU PER A LA CONTRACTACIí“ DE 3 PLACES DE S DE LA BRIGADA I LA CREACIí“ D'UNA BORSA DE TREBALL . EN RELACIí“ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIí“ LOCAL 2017-2018 EN EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 . AMB CODI XGL 17/X/234102DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de la brigada i la creació d'una borsa de treball 2017-0097 . de data 17 de juliol de 2017 . ha resolt APROVAR l'expedient administratiu gestiona 358/2017 . així com la BASES reguladores del procés de selecció per a la contractació de 2 places de s de la brigada i la creació d'una borsa de treball . en relació al programa complementari per a la garantia del benestar social en el marc del pla 'xarxa de governs locals 2016-2019 . amb codi XGL 17/X/235991 de la Diputació de Barcelona . declarant la urgí¨ncia de la tramitació de l'expedient . i alhora . aprovant les Bases i la convocatí²ria que l'ha de regir Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de la brigada i la creacií“ d'una borsa de treball BASES ESPECíFIQUES I CONVOCATí’RIA QUE HAN DE REGIR EL PROCí‰S SELECTIU PER A LA CONTRACTACIí“ DE 2 PLACES DE S DE LA BRIGADA I LA CREACIí“ D'UNA BORSA DE TREBALL . EN RELACIí“ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL . EN EL MARC DEL PLA 'XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 . AMB CODI XGL 17/X/235991 DE LA DIPUTACIí“ DE BARCELONA Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de brigada Per ACORD de la Junta de Govern Local . de data 28 de novembre de 2016 . s'aprovaren les bases i la convocatória per a cobrir 3 places de S DE BRIGADA . en rí¨gim laboral temporal i per a la constitució d'una borsa de treball . . . Fecha de publicación: 01 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
s de la brigada En les places de s de la brigada . un cop realitzada la fase de valoració es convocarí  per a l'entrevista als 20 primers candidats/es per ordre de puntuació . . . Fecha de publicación: 03 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Brigada municipal - Tipo de oferta: laboral temporal 2013-12355 Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ANUNCI En data 28 d'octubre de 2013 la Junta de Govern Local va acordar aprovar les bases reguladores de la convocatòria d'una borsa de treball per seleccionar s de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i en convoca les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les places de brigada municipal Fecha de publicación: 18 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Trabajador social (subgrupo a2); - Tipo de oferta: concurso-oposición 1 plaza de Trabajador Social (subgrupo A2); 1 plaza de Técnico Auxiliar de Archivo y Biblioteconomía (subgrupo C1); 1 plaza de Técnico Auxiliar Proyectista (subgrupo C1); una plaza de Operador-Programador Informático (subgrupo C1); una plaza de Educador de Guardería (subgrupo C1); una plaza de Auxiliar de Compras (subgrupo C2) y una plaza de Peón de Paleta (subgrupo AP) de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre Fecha de publicación: 27 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de peon en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales