Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en alcudia

No hemos encontrado oposición o concurso de policia en todo alcudia

También puede buscar sólo en alcudia o la profesión policia
Oposiciones y Concursos de policia en Illes Balears excluyendo alcudia
Policia Un cop rebudes les sol·licituds dels ajuntaments interessats que hagin exhaurit la borsa pròpia de funcionaris interins per cobrir les places de policia . l EBAP ha de proposar el nomenament de les persones integrants de la borsa autonòmica . per ordre de prelació . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Policies locals en les relacions de llocs de treball Els ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local han de determinar les places de policies locals en les relacions de llocs de treball . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Policies locals en les relacions de llocs de treball Els ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local han de determinar les places de policies locals en les relacions de llocs de treball . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Policia Un cop rebudes les sol·licituds dels ajuntaments interessats que hagin exhaurit la borsa pròpia de funcionaris interins per cobrir les places de policia . l EBAP ha de proposar el nomenament de les persones integrants de la borsa autonòmica . per ordre de prelació . . . Fecha de publicación: 02 Mayo 2015 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Guardia de la policia local En el Boletín Oficial de la Provincia de las Illes Balears número 97 . de 11 de julio de 2013 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer nueve plazas de Guardia de la Policia Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policia Local y sus auxiliares . mediante el procedimiento de consolidación de ocupación temporal Fecha de publicación: 08 Diciembre 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Noviembre 2014 Islas Baleares Illes Balears
Policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: </p> Policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: Fecha de publicación: 30 Julio 2013 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: 1 Per poder participar en els processos selectius d'accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: . . . Fecha de publicación: 30 Julio 2013 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares Illes Balears
Agentes de la policía local - Tipo de oferta: oposición Nueve plazas de Agentes de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 16 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Marzo 2012 Islas Baleares Illes Balears
Auxiliar de policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Auxiliar de Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus Auxiliares . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 05 Octubre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Septiembre 2011 Islas Baleares Illes Balears Porreres
Traducción automática
Auxiliar de policía local
Una plaza de Auxiliar de Policía Local . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus Auxiliaste . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mayor - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Una plaza de Mayor . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna y/o externa . . . Fecha de publicación: 31 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 13 Julio 2011 Islas Baleares Illes Balears Llucmajor
Traducción automática
Mayor
Una plaza de Mayor . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno promoción interna y/o externa . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Illes Balears excluyendo alcudia
Oposiciones y Concursos de policia en Islas Baleares excluyendo Illes Balears
Policia local i 14 de 31/01/2019 la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per a la cobertura de 2 places de policia local i . d'acord amb el punt onz de les bases específiques que regeixen la convocat ria . s atorga un termini de 20 dies naturals perqu presentin la documentació justificativa de les condicions de capacitat i requisits de la convocat ria . . . Fecha de publicación: 21 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera de l'ajuntament de santa eul ria des riu pel procediment d'oposició i sistema d'accés torn lliure Rectificar les Bases del procés selectiu per a cobrir tres places de policia local de la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Eul ria des Riu pel procediment d'oposició i sistema d'accés torn lliure . aprovada per Decret de 15 de febrer de 2019 . en els termes que s'expressen a continuació: . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de lloseta Selecció de Personal i Provisió de Llocs de treball de 3 places de policia Local de l'Ajuntament de Lloseta . . . Fecha de publicación: 15 Enero 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La categoria de policia local de l'ajuntament de sant antoni de portmany Annex II Temari pel qual regiran les proves selectives per a l'accés a 3 places de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany . . . Fecha de publicación: 01 Enero 2019 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 Vista la Resolució de Batllia 281/2018 de data 5 de setembre de 2018 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Lloseta mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policia local de l'ajuntament de sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del decret llei 1/2017 18 per la qual s'aprovaren les bases específiques que regiran la convocat ria de 3 places de policia local de l'ajuntament de Sencelles mitjan ant el procediment extraordinari del Decret llei 1/2017 . de 13 de gener 2017 . les quals varen publicar-se al BOIB Núm . . . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Policies en els ajuntaments que no hagin constitu t cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: Per poder participar en els processos selectius d'accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constitu t cos de policia local és necessari reunir els requisits següents: . . . Fecha de publicación: 23 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Oficial de la plantilla de la policia local de l'ajuntament d'inca - Aprovar les bases i la convocat ria per a la cobertura de 4 places d'oficial de la plantilla de la policia local de l'Ajuntament d'Inca . per promoció interna . mitjan ant el sistema de concurs oposició . les quals es transcriuen com a annex . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
La categoria d'oficial de policia local de l'ajuntament d'inca Es convoca el procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera . per promoció interna i mitjan ant el sistema de concurs oposició . quatre places de la categoria d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament d'Inca . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Funcionari de carrera com a oficial de la policia local Que he tengut coneixement de la convocat ria publicada per aquest Ajuntament per cobrir . per promoció interna . quatre places de funcionari de carrera com a oficial de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2017 - Publicado: BOIB , Boletín Oficial de las Islas Baleares Islas Baleares
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Islas Baleares excluyendo Illes Balears


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales