Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
oficial de policía, grupo clase: policía local . . denominación: oficial de policía . grupo . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía local - clasificación: escala de administración especial . subescala: servicios especiales . denominación: policía local . Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
0,20 puntos prestados en los cuerpos de policía local: 0 . 20 puntos . cial: 0 . 015 puntos . tados en otros cuerpos y fuerzas de seguridad: 0 . 10 puntos . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
La categoría de policía local la convocatoria para la selección de dos plazas de la categoría de policía local . por el turno de movilidad horizontal . . . . Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de piedad de las plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local del ayuntamiento de piedad de las plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Fecha de publicación: 22 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Policía local Por resolución da Alcaldía n 146/2019 de data 15 de febreiro de 2019 . aprobaronse as bases que rexerán a convocatoria para a cobertura definitiva en propiedade . mediante o sistema de oposición de 1 praza de Policía Local . personal funcionario . quenda libre . . . Fecha de publicación: 17 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliares de policía local ou as Prestar aprobación ao Convenio tipo para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía Local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais . a través do que se instrumentará a presente delegación Fecha de publicación: 10 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local (reservada para a mobilidade horizontal) Visto o expediente que se tramita para a provisión en propiedade dunha praza de policía local (reservada para a mobilidade horizontal) . en desenvolvemento da Oferta de Emprego Público do ano 2018 . a través do proceso de concurso . segundo as Bases de selección que foron aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13/12/2018 . e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña número 243 do 21/12/2018 . no taboleiro de anuncios do Concello de Riveira . así como na súa páxina web . anunciándose a convocatoria no citado boletín provincial . no Diario Oficial de Galicia número 247 do 28/12/2018 . no Boletín Oficial do Estado número 17 do 19/01/2019 e no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial Fecha de publicación: 01 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales