Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Auxiliares de policía local deste concello O Pleno deste Concello de Camariñas . en sesión extraordinaria celebrada o día 8 de febreiro de 2024 . acordou delegar na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías de corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de policía local deste Concello . asi como aprobar o Convenio tipo para a asunción pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixilantes municipais Fecha de publicación: 26 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local - En data 31 de xaneiro de 2023 foi comunicado oficio a dita Academia para que na seguinte convocatoria que se realizará se incluíra entro outras a praza de policía local . praza aprobada na oferta de emprego público do concello de Ames para o ano 2022 pola Xunta de Goberno Local de de data 22 de xuño de 2022 e publicada no BOP 123 de 30 de xuño . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local no concello de culleredo En relación co expediente UPO/2022/20 do proceso selectivo de 5 prazas de policía local no Concello de Culleredo . cuia convocatoria foi aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 6 de xuño de 2022 (BOP n 120 de 27/06/2022 . DOG n 159 de 23/08/2022 e BOE n 213 de 05/09/2022) se anuncia públicamente que o expediente se atopa a disposición das/dos interesadas/os no mesmo aos efectos do cumprimento do trámite de audiencia previo á proposta de resolución do expediente de revisión de oficio . procedéndose ao mesmo tempo á súa notificación individualizada de xeito electrónico Fecha de publicación: 30 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local do concello de arteixo (oep 2022) CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA . DUNHA PRAZA DE INSPECTOR DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE ARTEIXO (OEP 2022) . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira de inspector/a do corpo de policía local É obxecto da presente convocatoria e bases . a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición . quenda de promoción interna . para cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira de INSPECTOR/A do corpo de Policía Local . correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 (establecido no artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . incluída na OEP 2022 do Concello de Arteixo (BOP A Coruña número 82 de 2 de maio de 2022) Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía - clasificación . segundo o establecido nos artigos 167 e seguintes do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo real decreto lexislativo 781/1986 . do 18 de abril (trrl): escala de administración especial; subescala de servizos especiais; clase . - categoría e denominación: policía . Fecha de publicación: 26 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía - clasificación . segundo o establecido nos artigos 167 e seguintes do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo real decreto lexislativo 781/1986 . do 18 de abril (trrl): escala de administración especial; subescala de servizos especiais; clase . - categoría e denominación: policía . Fecha de publicación: 26 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo en régimen de personal laboral fijo Una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de personal laboral fijo . adscrita al área de protección ciudadana y policía local . mediante proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso de méritos . . . Fecha de publicación: 13 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Abril 2023 Galicia A Coruña Padrón
Policía local para el ayuntamiento de ribeira En el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña número 139 . de 24 de julio de 2019 . fueron publicadas íntegramente las bases que van a regir la convocatoria para proveer una plaza de policía local para el Ayuntamiento de Ribeira . perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera . encuadrada en la escala de Administración especial . subescala de servicios especiales . escala básica . categoría policía . grupo C1 . a través del proceso selectivo de concurso y reservada para la movilidad horizontal . en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Ribeira
Policía del cuerpo de la policía local (personal funcionario de carrera En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 131 . de 12 de julio de 2019 . se han publicado íntegramente las bases modificadas de la convocatoria de 10 plazas de policía del cuerpo de la policía local (personal funcionario de carrera . turno de movilidad) . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2019 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Julio 2019 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales