Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en Galicia
Policía local Convocatoria de prazas de policía local . . . Fecha de publicación: 18 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial policía Corrección de erros das Bases específicas e convocatoria para a selección dunha praza de oficial policía . incluída na OEP 2019 . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira: escala de administración especial A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria celebrada o 06/05/2019 . aprobou as bases específicas e convocatoria para a provisión en propiedade da seguinte praza de funcionario de carreira: Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Case Policía local (Escala básica . categoría Oficial de policía . subgrupo C1) número de prazas: 1 . incluída na oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2019 (BOP núm Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE INSPECTOR DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de policia BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA PRAZA DE OFICIAL DE POLICIA . POLO SISTEMA DE CONCURSO . INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE CARBALLO PARA 2019 (2019/E001/000007) . . . Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
inspector policía local código del proceso: sel2019031 . denominación: inspector policía local . de prazas: 3 (2 por promoción interna e 1 por mobilidade) . convocatoria específica: 7/18 . relación xurídica: funcionarios de carreira . sistema de selección: concurso- oposición para a quenda de promoción interna e concurso para a quenda de mobilidade . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: escala executiva . categoría: inspector policía local . ofertas de emprego público: 2017 (bop núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
oficial policía local código del proceso: sel2019030 . denominación: oficial policía local . de prazas: 12 ( 10 por promoción interna e 2 por mobilidade) . convocatoria específica: 6/18 . relación xurídica: funcionarios de carreira . sistema de selección: concurso- oposición para a quenda de promoción interna e concurso para a quenda de mobilidade . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: escala básica . categoría: oficial policía local . ofertas de emprego público: 2017 (bop núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
policía código do proceso: sel2019029 . denominación: policía . n de prazas: 10 . convocatoria específica: 5/18 . relación xurídica: funcionarios de carreira . sistema de selección: concurso . quendas: mobilidade . escala: administración especial . subescala: servizos especiais . clase: escala básica . categoría: policía local . ofertas de emprego público: 2017 (bop núm . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local (2 promoción interna e 1 mobilidade) Bases convocatoria 3 prazas de Inspector do Corpo da Policía Local (2 promoción interna e 1 mobilidade) . CE 7/18 . aprobadas pola Concelleira delegada de Facenda e Administración . por delegación da Xunta de Goberno Loca . de data 28 de maio de 2019 . . . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo concello da coruña no ano 2010 Estará constituído por cinco persoas titulares e cinco suplentes: presidente/a . tres vocais e secretario/a . e a súa composición axustarase ao que dispón a Lei 4/2007 . do 20 de abril . de Coordinación de Policías Locais . e na Convocatoria Unitaria para a provisión en propiedade de prazas de funcionarios de carreira e persoal laboral convocadas polo Concello da Coruña no ano 2010 Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales