Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en barcelona
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Agente de la Policía Local . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . modalidad de acceso libre . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Diciembre 2015 Cataluña Barcelona
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Una plaza de Cabo de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . clase Policía Local y categoría Cabo . mediante el sistema de concurso oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Agosto 2014 Cataluña Barcelona
Agente de policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Agente de Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona Torelló
Caporal de policia local ANUNCI Vist la realització de les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició per promoció interna de cinc places de caporal de Policia Local . en virtut a les bases i a la convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de maig de 2011 . aprovades per Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2011 i de conformitat amb la Resolució de l alcaldia 713/11 de 12 de setembre de 2011 Vista la resolució d'alcaldia núm Fecha de publicación: 27 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Cervelló
Traducción automática
Agente de la policía local
Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de policía - Tipo de oferta: concurso-oposición 3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Viladecans
Traducción automática
Agente de policía
3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Tres plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 17 Mayo 2012 Cataluña Barcelona Castellbisbal
Traducción automática
Cabo de la policía local
Tres plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . por el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Catalunya número 5903 . de 20 de junio de 2011 Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Cabo de la policía local
En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . miedo el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Cataluña número 5903 . de 20 de junio de 2011
Vigilante municipal - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Vigilante Municipal . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 19 Abril 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 03 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Vigilante municipal
Una plaza de Vigilante Municipal . perteneciente a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliaste . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en barcelona España

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Barcelona
a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies la policia local estarí  formada funcionalment i bí sicament per aquests grups de treball: a) unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies . torn matí: el que es realitza de 06 . a 06: 00 hores . quadrant unitat dí¢Â€Â™incidí¨ncies: f . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Seguretat (regidoria de seguretat ciutadana - policia local) i Fecha de publicación: 31 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
responsable d'assessorament jurídic 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable d'assessorament jurídic . localitat: granollers . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . nivell: 24 . complement específic: 12 . jornada: normal . horari: especial . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat . col lectiu de cossos: cos d'administració general i alguns cossos especials del grup a . especificació de cossos: cos superior d'administració i categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra . titulació específica: dret . Fecha de publicación: 10 Marzo 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agent de policia local LLISTA D APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicar la llista d'aspirants aprovats al tauler d'anuncis . p gina web i seu electr nica de I Ajuntament . que . tot i que no seran proposats per ser nomenats interinament . passaran a constituir la borsa d'interins que la corporació podr utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en llocs de treballs d'agents de Policia Local . la qual ser utilitzada . per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda . fins que no es produeixi una nova convocat ria de places d'agent de policia local Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de la policia local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 2017-00922 Ajuntament de Salou ANUNCI ANUNCI sobre la convocat ria del procés selectiu per a l accés mitjan ant concurs-oposició lliure de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de calafell 7273 . de data 23 de desembre de 2016 . es va publicar l aprovació de la convocat ria i de les bases íntegres que regiran la selecció . mitjan ant promoció interna . de dues (2) places de caporal de la Policia Local de Calafell . incloses a l oferta pública de l any 2016 . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales