Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en barcelona
subdirector/a general de recursos humans 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: subdirector/a general de recursos humans . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . localitat: barcelona . nivell: 30 . complement específic: 39 . jornada: superior a la normal . horari: dedicació especial . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: lliure designació . norma funcional: decret 58/2012 . de 29 de maig . de reestructuració parcial de la direcció general de la policia (dogc núm . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Dos plazas de Agente de la Policía Local . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . modalidad de acceso libre . . . Fecha de publicación: 11 Enero 2016 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 21 Diciembre 2015 Cataluña Barcelona
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso (promoción interna ) oposición Una plaza de Cabo de la Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . clase Policía Local y categoría Cabo . mediante el sistema de concurso oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 11 Agosto 2014 Cataluña Barcelona
Agente de policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Tres plazas de Agente de Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 28 Agosto 2013 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 09 Agosto 2013 Cataluña Barcelona
Caporal de policia local ANUNCI Vist la realització de les proves selectives per a la provisió mitjançant concurs-oposició per promoció interna de cinc places de caporal de Policia Local . en virtut a les bases i a la convocatòria publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de maig de 2011 . aprovades per Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2011 i de conformitat amb la Resolució de l alcaldia 713/11 de 12 de setembre de 2011 Vista la resolució d'alcaldia núm Fecha de publicación: 27 Marzo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agente de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 13 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 31 Mayo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Agente de la policía local
Cuatro plazas de Agente de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente de policía - Tipo de oferta: concurso-oposición 3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Junio 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 22 Mayo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Agente de policía
3 plazas de Agente de Policía . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Tres plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . . Fecha de publicación: 28 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 17 Mayo 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Cabo de la policía local
Tres plazas de Cabo de la Policía Local . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno de promoción interna . . .
Caporal de la policia local : 000003/2011 Per Decret del regidor delegat de règim intern de 8 de maig de 2012 s ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per la provisió . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . de tres places de caporal de la Policia Local . amb el següent detall: 1- Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la provisió de tres places de caporal . mitjançant el sistema de concurs oposició de promoció interna . vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades a l escala d'administració especial . subescala serveis especials . classe policia local i del grup de titulació C . subgrup C2 2- Condicions dels aspirants Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds . i mantenir aquestes condicions fins a la presa de possessió del lloc de treball Fecha de publicación: 17 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
Caporal de la policía local
: 000003/2011 Por Decreto del regidor delegado de régimen interno de 8 de mayo de 2012 s ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección por la provisión . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . de tres plazas de caporal de la Policía Local . con el siguiente detalle: 1- Objeto de la convocatoria Es objeto de la presente convocatoria la provisión de tres plazas de caporal . mediante el sistema de concurso oposición de promoción interna . vacantes a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento . encuadradas a l escala de administración especial . subescala servicios especiales . clase policía local y del grupo de titulación C . subgrupo C2 2- Condiciones de los aspirantes Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes tendrán que reunir los requisitos previstos en los puntos siguientes en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes . y mantener estas condiciones hasta la toma de posesión del puesto de trabajo
Cabo de la policía local - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . por el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Catalunya número 5903 . de 20 de junio de 2011 Fecha de publicación: 15 Mayo 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 30 Abril 2012 Cataluña Barcelona
Traducción automática
Cabo de la policía local
En el Boletín Oficial del Estado número 151 . de 25 de junio de 2011 . se ha publicado la Resolución de 10 de junio de 2011 . referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local . miedo el sistema de concurso-oposición mediante promoción interna . según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona . de 8 de junio de 2011 y de la Comunidad Autónoma de Cataluña número 5903 . de 20 de junio de 2011
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en barcelona España

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Barcelona
L cos de la policia local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Policia Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs oposició l iure de 3 places d'agent de la policia local . . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Concurs oposició l iure . de dues places d'agent de la Policia Local . vacants a la . . . Fecha de publicación: 11 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'ajuntament de val s per Selecció de places d'agent de policia local de la plantil a de personal funcionari de l'Ajuntament de Val s per . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local i constitució Concurs-oposició lliure . de dues places d'agent de la Policia Local i constitució . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 7 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Procés selectiu de 14 places d'agent interí de 1 1 / 5 la policia local per a l'any 2019 w 2 g 5 t/ebop 0 r3 ca a Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local De concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local . enquadrades en l'escala . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales