Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en castellon
Agent de la policia local de villanueva de castellón nomenades en la rlt: fpolo-005 ANUNCI Per Resolució d'Alcaldia 1452/2019 . de 14 d'agost de 2019 . s'han modificat les següents bases . ja aprovades per anterior Resolució d'Alcaldia 1217/2019 . de 25 de juny de 2019 . d'acord amb les recomanacions fetes per l'Ag ncia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emerg ncies . que han de regir la convocat ria per a proveir en propietat 2 places d'Agent de la Policia local de Villanueva de Castellón nomenades en la RLT: FPOLO-005 . vacants incloses en la Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 . aprovada per Resolució d'Alcaldia n 2019-0598 en data 10 d'abril de 2019 . per Consolidació d'Empleo Temporal i mitjan ant el sistema de concurs-oposició: BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCAT RIA PER A PROVEIR EN PROPIETAT 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLON . PEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL MITJAN ANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN . ADMINISTRACIÓ ESPECIAL . SERVEIS ESPECIALS . GRUP C . SUBGRUP C1 . Fecha de publicación: 12 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Villanueva de Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) concurso-oposición pruebas selectivas 00049-2016 BENICASIM/BENICÀSSIM Anuncio de aprobados/as en el proceso selectivo para provisión de dos plazas de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por funcionarios/as de carrera - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Finalizado el concurso-oposición celebrado en este Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local por funcionarios/as de carrera . turno de promoción interna . según bases y convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de abril de 2015 . se hace público que de conformidad con el Acta del Tribunal de selección de 14 de diciembre de 2015 . por Decreto de la Alcaldía n Fecha de publicación: 18 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por funcionarios/as de carrera - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) pruebas selectivas Finalizado el concurso-oposición celebrado en este Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local por funcionarios/as de carrera . turno de promoción interna . según bases y convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de abril de 2015 . se hace público que de conformidad con el Acta del Tribunal de selección de 14 de diciembre de 2015 . por Decreto de la Alcaldía n Fecha de publicación: 16 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) 00049-2016 BENICASIM/BENICÀSSIM Anuncio de aprobados/as en el proceso selectivo para provisión de dos plazas de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local (pl04) por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local (PL04) por promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Oficial del cuerpo de la policía local - Tipo de oferta: (promoción interna ) [2015/9731] La Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento . en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015 . aprobó las correspondientes bases específicas para cubrir en propiedad una plaza de oficial del cuerpo de la policía local . por promoción interna . código del puesto de trabajo PL04 . correspondiente a la oferta de empleo público de 2013 Las bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 140 . de fecha 12 de noviembre de 2015 Fecha de publicación: 02 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) oposición concurso concurso-oposición pruebas selectivas (Concurso de méritos) 07691-2015-U ALCALÀ DE XIVERT Bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial del cuerpo de policía local vacante en la plantilla de personal del ayuntamiento de alcalà de xivert Información pública de lo acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert en sesión celebrada el 04 de noviembre de 2015 . sobre aprobación de las Bases específicas y convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) oposición concurso concurso-oposición pruebas selectivas (Concurso de méritos) 07691-2015-U ALCALÀ DE XIVERT Bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en castellon España

Oposiciones y Concursos de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Castellón
Agent de la policia local modificant-se el suplent de la secretaria del tribunal del procés selectiu i on diu: suplent: eduardo balaguer pallás 136 de 17/07/2020 Per Resolució d'Alcaldia 2020-0988 . de 30 de juliol s'ha acceptat la renúncia d'Eduardo Balaguer Pallas . Sotssecretari de l'Ajuntament de X tiva . al nomenament de Secretari suplent del Tribunal Qualificador que ha de servir en el procés selectiu para la cobertura en propietat de deu places d'agent de la Policia Local modificant-se el suplent de la Secretaria del Tribunal del procés selectiu i on diu: Suplent: Eduardo Balaguer Pallás . Vicesecretari de l'Ajuntament de X tiva . ha de dir: Suplent: Miguel Chordá Samper . T cnic d'Administració General de l'Ajuntament de X tiva Fecha de publicación: 07 Agosto 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local modificant-se el suplent de la vocalia del tribunal del procés selectiu i on diu: suplent: fernando robles calatayud Per Resolució d'Alcaldia 2020-1013 de 3 d'agost s'ha acceptat la renúncia de Fernando Robles Calatayud . Intendent de la Policia Local de carcaixent . al nomenament de vocal suplent del Tribunal Qualificador que ha de servir en el procés selectiu para la cobertura en propietat de deu places d'agent de la Policia Local modificant-se el suplent de la vocalia del Tribunal del procés selectiu i on diu: Suplent: Fernando Robles Calatayud . Intendent de la Policia Local de Carcaixent Fecha de publicación: 07 Agosto 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Carcaixent
Agente de la policía local De conformidad con la oferta de empleo público de 2019 del Ayuntamiento de Riba roja de Túria . publicada en el BOP n 80 de 28 de abril de 2020 . se establecen las Bases que han de regir el proceso selectivo de turno libre mediante el sistema selectivo de concurso-oposición . para cubrir en propiedad una plaza de Agente de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 06 Agosto 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agente de la policía local Ayuntamiento de Buñol Edicto del Ayuntamiento de Buñol sobre convocatoria del procedimiento de selección para la formación de una bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional de puestos de trabajo de agente de la Policía Local . mediante comisión de servicios . . . Fecha de publicación: 31 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Buñol
Agente de policía local por consolidación de empleo vacante en la plantilla de personal Ayuntamiento de Serra Anuncio del Ayuntamiento de Serra sobre modificación de las bases que regirán el proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Agente de Policía Local por consolidación de empleo vacante en la plantilla de personal . de conformidad con el informe emitido por la AVSRE . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Serra
Oficial de la policía local Ayuntamiento de Buñol Anuncio del Ayuntamiento de Buñol sobre convocatoria procedimiento de selección para la formación de una bolsa de empleo temporal para el desempeño provisional del puesto de trabajo de oficial de la Policía Local . grupo B . mediante comisión de servicios . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Buñol
Agent de la policia local Ajuntament de X tiva Anunci de l'Ajuntament de X tiva sobre designació del tribunal qualificador de la convocat ria per a la cobertura en propietat de deu places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agentes de policía local Ayuntamiento de Enguera Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre rectificación de error en las bases para la provisión de cuatro plazas de agentes de Policía Local . . . Fecha de publicación: 16 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia Enguera
Agent de la policia local d'aquest ajuntament Aprovar les següents Bases que han de regir la convocat ria de tres places d'Agent de la Policia Local d'aquest Ajuntament . mitjan ant el procediment de consolidació d'ocupació temporal de car cter estructural . previst en la Disposició Transit ria Primera de la Llei de la Generalitat 17/2017 . de 13 de desembre . de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana (LCPLCV) . i en el Decret 180/2018 . de 5 d'octubre . del Consell . pel qual es desenvolupa la disposició transit ria primera de la Llei 17/2017: BASES REGULADORES DE LA CONVOCAT RIA PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLA A D'AGENT DE POLICIA EN EL MARC DEL PROCÉS PER A LA CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL Fecha de publicación: 15 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local 122/2020 . de 31 de mar de 2020 . es va acordar . per motius del COVID-19 . l'ajornament de celebració del primer exercici del procés per a l'ingrés . pel sistema general d'accés lliure . per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal . per a la selecció de 2 places d'Agent de Policia Local . convocat per acord adoptat per Junta de Govern Local . de data 19/09/2019 que va aprovar les bases i la convocat ria per a l'estabilització d'ocupació temporal consistent en el procediment de consolidació de 2 places d'agent de Policia Local corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2018 Fecha de publicación: 14 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Castellón


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales