Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en castellon
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) concurso-oposición pruebas selectivas 00049-2016 BENICASIM/BENICÀSSIM Anuncio de aprobados/as en el proceso selectivo para provisión de dos plazas de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por funcionarios/as de carrera - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) Finalizado el concurso-oposición celebrado en este Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local por funcionarios/as de carrera . turno de promoción interna . según bases y convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de abril de 2015 . se hace público que de conformidad con el Acta del Tribunal de selección de 14 de diciembre de 2015 . por Decreto de la Alcaldía n Fecha de publicación: 18 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por funcionarios/as de carrera - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) pruebas selectivas Finalizado el concurso-oposición celebrado en este Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local por funcionarios/as de carrera . turno de promoción interna . según bases y convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de abril de 2015 . se hace público que de conformidad con el Acta del Tribunal de selección de 14 de diciembre de 2015 . por Decreto de la Alcaldía n Fecha de publicación: 16 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) 00049-2016 BENICASIM/BENICÀSSIM Anuncio de aprobados/as en el proceso selectivo para provisión de dos plazas de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 16 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local (pl04) por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local (PL04) por promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Oficial del cuerpo de la policía local - Tipo de oferta: (promoción interna ) [2015/9731] La Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento . en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015 . aprobó las correspondientes bases específicas para cubrir en propiedad una plaza de oficial del cuerpo de la policía local . por promoción interna . código del puesto de trabajo PL04 . correspondiente a la oferta de empleo público de 2013 Las bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 140 . de fecha 12 de noviembre de 2015 Fecha de publicación: 02 Diciembre 2015 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Castellón
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) oposición concurso concurso-oposición pruebas selectivas (Concurso de méritos) 07691-2015-U ALCALÀ DE XIVERT Bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón Alcalà de Xivert
Oficial del cuerpo de policía local vacante en la plantilla de personal del ayuntamiento de alcalà de xivert Información pública de lo acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert en sesión celebrada el 04 de noviembre de 2015 . sobre aprobación de las Bases específicas y convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert Fecha de publicación: 13 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón Alcalà de Xivert
Oficial de la policía local por promoción interna - Tipo de oferta: (promoción interna ) oposición concurso concurso-oposición pruebas selectivas (Concurso de méritos) 07691-2015-U ALCALÀ DE XIVERT Bases específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de la policía local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 12 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón Alcalà de Xivert
Oficial del cuerpo de policía local vacante en la plantilla de personal del ayuntamiento de alcalà de xivert Información pública de lo acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert en sesión celebrada el 04 de noviembre de 2015 . sobre aprobación de las Bases específicas y convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert Fecha de publicación: 12 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón Alcalà de Xivert
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en castellon España

Oposiciones y Concursos de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Castellón
Agente de policía local vacante en la Concurso-oposición . de la plaza de agente de policía local vacante en la . . . Fecha de publicación: 30 Mayo 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Oficial de la policía local La provisión en propiedad . de dos plazas de oficial de la policía local . . . . Fecha de publicación: 30 Mayo 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Agent de la policia local mitjan ant un procediment de consolidació d'ocupació temporal 1- Per Decret d'Alcaldia números 1537/2018 i 1899/2018 . de dates 26 d'octubre de 2018 i 14 de desembre de 2018 . van ser aprovades les bases reguladores de la convocat ria per a cobrir en propietat tres places d'agent de la policia local mitjan ant un procediment de consolidació d'ocupació temporal . incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 d'aquest Ajuntament . i es convoca el procés selectiu Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local - Declarar exclosos en els termes que s'indica . als següents aspirants a la convocat ria per a cobrir set places d'Agent de la Policia Local . cinc d'elles mitjan ant el sistema d'oposició i per torn lliure i . dues places mitjan ant el sistema de concurs i per torn de mobilitat . que es relacionen a continuació: - TORN DE MOBILITAT: a) Declarar provisionalment exclosos als aspirants que seguidament es relaciona . al no haver presentat c pia compulsada del certificat que acredite que ostenten la condició de funcionari de carrera de la categoria d'Agent i que han estat almenys dos anys en el lloc del qual es concursa . de conformitat amb l'exigit per la convocat ria: Fecha solicitud Fecha de publicación: 03 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficials d'aquest ajuntament i per a clasificar les 7 1 de la plantilla de Personal per a l'any 2019 . per a crear en el cos de la policía local l'escala executiva integrant en ella les places d'oficials d'aquest ajuntament i per a clasificar les 7 places d'oficial de la policía local . corresponent la seua adscripció al grup B de l'escala executiva . des de l'entrada en vigor de la Llei 17/2017 . de 13 de desembre . de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana Fecha de publicación: 30 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial de policía local Propiedad una plaza de oficial de policía local . personal funcionario . por . . . Fecha de publicación: 30 Abril 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Oficial de policía local cubrir en propiedad una plaza de oficial de policía local . . . Fecha de publicación: 30 Abril 2019 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Agents del cos de la policia local (refer ncies 2041 OBJECTE DE LA CONVOCAT RIA És objecte de la present convocat ria la provisió en propietat de 3 places d'Agents del Cos de la Policia Local (refer ncies 2041 . 2046 i 2047) . pertanyents a l'Escala d'Administració Especial . subescala de serveis especials . classe de Policia Local i els seus auxiliars . categoria d'agents . vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament . enquadrades en l'Escala B sica . grup C . subgrup C1 de titulació de l'article 76 del text Refós de la Llei de l'Estatut B sic de l'Empleat Públic . aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015 . de 30 d'octubre . sent prove des en el marc d'un procés per a la consolidació d'ocupació temporal previst en el Decret 180/2018 . de 5 d'octubre . del Consell . pel qual es desplega la disposició transit ria primera de la Llei 17/2017 . de 13 de desembre . de la Generalitat . de coordinació de policies locals de la CV; incloses en l'oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Carcaixent per a l'exercici 2017 Fecha de publicación: 26 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Intendente de la policia local 2 Aprobar las siguientes bases que regirán la presente convocatoria BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE INTENDENTE DE LA POLICIA LOCAL . VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LLIRIA Base Primera . . . Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Inspector/a del cuerpo de policía local del ayuntamiento de llíria Las personas que participen en la presente convocatoria deberán poseer los siguientes requisitos en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta la incorporación efectiva y durante el ejercicio del puesto de trabajo mientras se encuentren en servicio activo . establecidos a todos los efectos en el artículo 63 de la Ley 17/2017 . de 13 de diciembre . de la Generalitat y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015 . de 30 de octubre . por el cual se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público . y artículo 15 del Decreto 88/2001 . de 24 de abril . del Gobierno Valenciano . por el que se establecen las bases y criterios generales uniformes para la selección . promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de las policías locales y auxiliares de policía local de la Comunidad Valenciana y en su aplicación será necesario: a) Ser personal funcionario de carrera en una plaza de Inspector/a del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Llíria . integrado en la Escala de Administración Especial . Subescala de servicios especiales . clase Policía Local y sus auxiliares . categoría de Inspector/a de la Policía Local Fecha de publicación: 24 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Castellón


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales