Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació 'Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la previsió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatí²ria pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L'escala d'administracií“ especial BASES DEL CONCURS OPOSICIí“ LLIURE PER A COBRIR 3 PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIí“ ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS . CLASE POLICIA LOCAL . CATEGORIA AGENT DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALELLA . I LA CREACIí“ D'UNA BORSA D'INTERNITAT . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de calella 2017/1636 de data 4 de juliol de 2017 . es varen aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatí²ria pel sistema de concurs oposició lliure . de tres places d'Agent de la Policia Local de Calella . de l'escala d'administració especial . sub-escala serveis especials . classe Policia Local . categoria Agent de Policia . Grup C2 (C1 a efectes administratius) . nivell de destinació 16 . i la creació d'uns llista d'interinitat Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de calella Aquestes bases tenen per objecte la regulació del sistema d'accés . pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'Agent de la Policia Local de Calella . més les vacants que es puguin produir abans de la proposta de nomenament com a funcionari en prí ctiques . enquadrada en l'escala d'administració especial . sub-escala serveis especials . classe Policia Local . categoria Agent de Policia . Grup C2 (C1 a efectes administratius) . nivell de destinació 16 Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local LLISTA D APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicar la llista d'aspirants aprovats al tauler d'anuncis . p gina web i seu electr nica de I Ajuntament . que . tot i que no seran proposats per ser nomenats interinament . passaran a constituir la borsa d'interins que la corporació podr utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en llocs de treballs d'agents de Policia Local . la qual ser utilitzada . per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda . fins que no es produeixi una nova convocat ria de places d'agent de policia local Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de la policia local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 2017-00922 Ajuntament de Salou ANUNCI ANUNCI sobre la convocat ria del procés selectiu per a l accés mitjan ant concurs-oposició lliure de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de calafell 7273 . de data 23 de desembre de 2016 . es va publicar l aprovació de la convocat ria i de les bases íntegres que regiran la selecció . mitjan ant promoció interna . de dues (2) places de caporal de la Policia Local de Calafell . incloses a l oferta pública de l any 2016 . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de l'escala d'administració especial Segon: Aprovar la transformació de dues places d'Agent de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1 . en dues places de Caporal de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1; aquesta transformació es produirí  necessí riament per promoció interna . de manera que quan resultin ocupades les noves places de Caporal a partir del corresponent procés selectiu quedaran automí ticament eliminades les places d'Agent que resultin vacants per accés dels seus ocupants a les places de Caporal . sense increment per tant del total d'efectius de la plantilla Fecha de publicación: 21 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales