Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local LLISTA D APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicar la llista d'aspirants aprovats al tauler d'anuncis . p gina web i seu electr nica de I Ajuntament . que . tot i que no seran proposats per ser nomenats interinament . passaran a constituir la borsa d'interins que la corporació podr utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en llocs de treballs d'agents de Policia Local . la qual ser utilitzada . per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda . fins que no es produeixi una nova convocat ria de places d'agent de policia local Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de la policia local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 2017-00922 Ajuntament de Salou ANUNCI ANUNCI sobre la convocat ria del procés selectiu per a l accés mitjan ant concurs-oposició lliure de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de calafell 7273 . de data 23 de desembre de 2016 . es va publicar l aprovació de la convocat ria i de les bases íntegres que regiran la selecció . mitjan ant promoció interna . de dues (2) places de caporal de la Policia Local de Calafell . incloses a l oferta pública de l any 2016 . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de l'escala d'administració especial Segon: Aprovar la transformació de dues places d'Agent de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1 . en dues places de Caporal de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1; aquesta transformació es produirí  necessí riament per promoció interna . de manera que quan resultin ocupades les noves places de Caporal a partir del corresponent procés selectiu quedaran automí ticament eliminades les places d'Agent que resultin vacants per accés dels seus ocupants a les places de Caporal . sense increment per tant del total d'efectius de la plantilla Fecha de publicación: 21 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
g 1) - amortitzar 1 lloc de treball de cap de la policia local 퀓 sots-inspector (número fitxa: g 1) . - crear 1 lloc de treball de tí¨cnic/a de serveis personals (coordinador/a) (número fitxa sspp 26): . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local B) Edat: haver complert 16 anys i no superar l edat establerta per a la jubilació for osa o l edat mínima i m xima establerta en les bases específiques de les convocat ries de places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
modificació de l específic actualment complement específic 754 . 02 complement específic any 2010 2016-05706 ajuntament de torredembarra anunci el ple de l ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordin ria celebrada el dia 30 de juny de 2016 . ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball vigent de la corporació . amb motiu d incorporar els canvis que es descriuen a continuació: 1er . - llocs de treball d agents de la policia local (codi rlt 500111-500112): modificació de l específic actualment complement específic . Fecha de publicación: 19 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
modificació de específic actualment complement específic 754 . 02 complement específic any 2010: 13 . 066 . 32 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 11 . 675 . 60 agent d estiu (codi rlt 500113) actualment complement específic: 10 . 610 . 60 complement específic any 2010: 10 . 080 . 07 modificació complement específic: 10 . 610 . 60 complement específic any 2010: 10 . 080 . 07 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 8 . - lloc de treball de caporal de la policia local (codi rlt 500110): modificació de específic actualment complement específic . 889 . 68 complement específic any 2010: 19 . 845 . 20 modificació complement específic: 20 . 889 . 68 complement específic any 2010: 19 . 845 . 20 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 18 . - lloc de treball de cap del servei jurídic de l rea d urbanisme i activitats (codi 410000): afegir la funció de substitució del secretari de la següent manera . - lloc de treball de cap d rea serveis econ mics (codi 31000): de l apartat objectiu fonamental del lloc s ha de suprimir . - lloc de treball cap d unitat de tresoreria (codi rlt 310500): de l apartat objectiu fonamental del lloc s ha de suprimir . - lloc de treball de cap de contractació (codi rlt 210000): en l apartat de funcions gen riques quan fa refer ncia a la substitució del secretari s haur d introduir el següent . - lloc de treball de cap de recursos humans (codi rlt 220000): en l apartat de funcions gen riques quan fa refer ncia a la substitució del secretari s haur d introduir el següent . Fecha de publicación: 19 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la provisió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google