Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en lleida
Agent de la policia local de les borges blanques Es modifica les Bases que ha de regir la convocatòria per a l accés . mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . i suprimir de l article 4 de les Bases l últim punt del penúltim paràgraf . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
Agente de la policía local de las borges blancas
Se modifica las Bases que tiene que regir la convocatoria para l accés . mediante concurso oposició libre de dos plazas de agente de la Policía Local de les Borges Blanques . y suprimir de l artículo 4 de las Bases l últim punto del penúltim párrafo . . .
Agent de la policia local Atès el procés selectiu desplegat mitjançant concurrència pública per urgència a fi i efecte de proveir en règim d'interinitat quatre (4) places d'Agent de la Policia Local . Grup C2 . vacants a la plantilla de personal funcionari . conforme la convocatòria i bases aprovades per Decret de l Alcaldia 446/2011 . de 24 de novembre . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local
Atendido el procés selectivo desplegado mediante concurrencia pública por urgencia a fin y efecto de proveer en régimen de interinidad cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local . Grupo C2 . vacantes a la plantilla de personal funcionario . conforme la convocatoria y bases aprobadas por Decreto de l Alcaldía 446/2011 . de 24 de noviembre . . .
Agents - Tipo de oferta: laboral temporal L Alcaldia . en data 29 de febrer de 2012 . ha dictat la resolució . següent: Decret de l Alcaldia número 053/2012 Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d'agents . en règim d'interinitat . de la Policia Local de Mollerussa . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Mollerussa
Traducción automática
Agentes
L Alcaldía . en fecha 29 de febrero de 2012 . ha dictado la resolució . següent: Decreto de l Alcaldía número 053/2012 Asunto: Concurrencia pública por urgencia de cuatro plazas de agentes . en régimen de interinidad . de la Policía Local de Mollerussa . . .
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
agent escala - subescala: serveis especials- policia local . lloc de treball: agent . compdestí: 12 . ombre de places a convocar: 2 . forma de provisió: concurs oposició . Fecha de publicación: 17 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
agente
escala - subescala: servicios especiales- policía local . puesto de trabajo: agente . compdestí: 12 . ombre de plazas a convocar: 2 . forma de provisión: concurso oposición .
expulsió de la persona infractora, per la resta de la jornada règim sancionador faltes d ordre (alteració dels articles 1 . 2 i 3 d aquest reglament) - sense enfrontament personal amb els/les treballadors/es de la biblioteca: expulsió de la persona infractora . per la resta de la jornada . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució positiva: expulsió de la persona infractora durant un mes . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució negativa (avís necessari a la policia local): expulsió de la persona infractora entre sis mesos . - el carnet els permetrà emportar-se: - fins a un màxim de 300 llibres d imaginació o novel·les . Fecha de publicación: 25 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
expulseó de la persona infractora, por el resto de la jornada
régimen sancionador faltes d orden (alteració de los artículos 1 . 2 y 3 d este reglamento) - sin enfrentamiento personal con los/las trabajadores/se de la biblioteca: expulseó de la persona infractora . por el resto de la jornada . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució positiva: expulseó de la persona infractora durante un mes . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució negativa (avís necesario a la policía local): expulseó de la persona infractora entre seis meses . - el carné los permitirá llevarse: - hasta un máximo de 300 libros d imaginació o novelas .
règim de la convocatòria per a la provisió d un lloc de treball les característiques del qual són: règim . escala: administració especial . subescala: serveis especials . categoria: escala bàsica -agent- . número de vacants: una . denominació: agent de la policia local . nivell de titulació: graduat escolar . formació professional de primer grau o equivalent . nivell complement destinació: 15 . índex complement específic: 18 . sistema selecció: concurs (mobilitat horitzontal) . Fecha de publicación: 21 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
régimen
de la convocatoria para la provisió d un puesto de trabajo las característiques del cual són: régimen . escalera: administració especial . subescala: servicios especiales . categoría: escalera básica -agente- . número de vacantes: una . denominació: agente de la policía local . nivel de titulació: graduado escolar . formació profesional de primer grado o equivalente . nivel complemento destinació: 15 . índice complemento específic: 18 . sistema selecció: concurso (movilidad horizontal) .
Agente guardia urbana - Tipo de oferta: oposición Cuatro plazas de Agente Guardia Urbana . pertenecientes a la escala Básica . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Inspector guardia urbana - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escala Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policia Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
Inspector guardia urbana
Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escalera Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Lleida
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
responsable d'assessorament jurídic 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable d'assessorament jurídic . localitat: granollers . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . nivell: 24 . complement específic: 12 . jornada: normal . horari: especial . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat . col lectiu de cossos: cos d'administració general i alguns cossos especials del grup a . especificació de cossos: cos superior d'administració i categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra . titulació específica: dret . Fecha de publicación: 10 Marzo 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agent de policia local LLISTA D APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicar la llista d'aspirants aprovats al tauler d'anuncis . p gina web i seu electr nica de I Ajuntament . que . tot i que no seran proposats per ser nomenats interinament . passaran a constituir la borsa d'interins que la corporació podr utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en llocs de treballs d'agents de Policia Local . la qual ser utilitzada . per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda . fins que no es produeixi una nova convocat ria de places d'agent de policia local Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent interí de la policia local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 2017-00922 Ajuntament de Salou ANUNCI ANUNCI sobre la convocat ria del procés selectiu per a l accés mitjan ant concurs-oposició lliure de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l any 2017 i la creació d'una borsa de treball per als anys 2018 i 2019 . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de calafell 7273 . de data 23 de desembre de 2016 . es va publicar l aprovació de la convocat ria i de les bases íntegres que regiran la selecció . mitjan ant promoció interna . de dues (2) places de caporal de la Policia Local de Calafell . incloses a l oferta pública de l any 2016 . . . Fecha de publicación: 18 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de l'escala d'administració especial Segon: Aprovar la transformació de dues places d'Agent de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1 . en dues places de Caporal de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1; aquesta transformació es produirí  necessí riament per promoció interna . de manera que quan resultin ocupades les noves places de Caporal a partir del corresponent procés selectiu quedaran automí ticament eliminades les places d'Agent que resultin vacants per accés dels seus ocupants a les places de Caporal . sense increment per tant del total d'efectius de la plantilla Fecha de publicación: 21 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
g 1) - amortitzar 1 lloc de treball de cap de la policia local 퀓 sots-inspector (número fitxa: g 1) . - crear 1 lloc de treball de tí¨cnic/a de serveis personals (coordinador/a) (número fitxa sspp 26): . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local B) Edat: haver complert 16 anys i no superar l edat establerta per a la jubilació for osa o l edat mínima i m xima establerta en les bases específiques de les convocat ries de places d'agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
modificació de l específic actualment complement específic 754 . 02 complement específic any 2010 2016-05706 ajuntament de torredembarra anunci el ple de l ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordin ria celebrada el dia 30 de juny de 2016 . ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball vigent de la corporació . amb motiu d incorporar els canvis que es descriuen a continuació: 1er . - llocs de treball d agents de la policia local (codi rlt 500111-500112): modificació de l específic actualment complement específic . Fecha de publicación: 19 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
modificació de específic actualment complement específic 754 . 02 complement específic any 2010: 13 . 066 . 32 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 11 . 675 . 60 agent d estiu (codi rlt 500113) actualment complement específic: 10 . 610 . 60 complement específic any 2010: 10 . 080 . 07 modificació complement específic: 10 . 610 . 60 complement específic any 2010: 10 . 080 . 07 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 8 . - lloc de treball de caporal de la policia local (codi rlt 500110): modificació de específic actualment complement específic . 889 . 68 complement específic any 2010: 19 . 845 . 20 modificació complement específic: 20 . 889 . 68 complement específic any 2010: 19 . 845 . 20 complement específic per donar compliment a la llei 3-2015 que introdueix la disposició addicional setena de la llei 16-91: 18 . - lloc de treball de cap del servei jurídic de l rea d urbanisme i activitats (codi 410000): afegir la funció de substitució del secretari de la següent manera . - lloc de treball de cap d rea serveis econ mics (codi 31000): de l apartat objectiu fonamental del lloc s ha de suprimir . - lloc de treball cap d unitat de tresoreria (codi rlt 310500): de l apartat objectiu fonamental del lloc s ha de suprimir . - lloc de treball de cap de contractació (codi rlt 210000): en l apartat de funcions gen riques quan fa refer ncia a la substitució del secretari s haur d introduir el següent . - lloc de treball de cap de recursos humans (codi rlt 220000): en l apartat de funcions gen riques quan fa refer ncia a la substitució del secretari s haur d introduir el següent . Fecha de publicación: 19 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google