Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en lleida
Agent de la policia local de les borges blanques Es modifica les Bases que ha de regir la convocatòria per a l accés . mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . i suprimir de l article 4 de les Bases l últim punt del penúltim paràgraf . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
Agente de la policía local de las borges blancas
Se modifica las Bases que tiene que regir la convocatoria para l accés . mediante concurso oposició libre de dos plazas de agente de la Policía Local de les Borges Blanques . y suprimir de l artículo 4 de las Bases l últim punto del penúltim párrafo . . .
Agent de la policia local Atès el procés selectiu desplegat mitjançant concurrència pública per urgència a fi i efecte de proveir en règim d'interinitat quatre (4) places d'Agent de la Policia Local . Grup C2 . vacants a la plantilla de personal funcionari . conforme la convocatòria i bases aprovades per Decret de l Alcaldia 446/2011 . de 24 de novembre . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local
Atendido el procés selectivo desplegado mediante concurrencia pública por urgencia a fin y efecto de proveer en régimen de interinidad cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local . Grupo C2 . vacantes a la plantilla de personal funcionario . conforme la convocatoria y bases aprobadas por Decreto de l Alcaldía 446/2011 . de 24 de noviembre . . .
Agents - Tipo de oferta: laboral temporal L Alcaldia . en data 29 de febrer de 2012 . ha dictat la resolució . següent: Decret de l Alcaldia número 053/2012 Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d'agents . en règim d'interinitat . de la Policia Local de Mollerussa . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Mollerussa
Traducción automática
Agentes
L Alcaldía . en fecha 29 de febrero de 2012 . ha dictado la resolució . següent: Decreto de l Alcaldía número 053/2012 Asunto: Concurrencia pública por urgencia de cuatro plazas de agentes . en régimen de interinidad . de la Policía Local de Mollerussa . . .
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida Les Borges Blanques
agent escala - subescala: serveis especials- policia local . lloc de treball: agent . compdestí: 12 . ombre de places a convocar: 2 . forma de provisió: concurs oposició . Fecha de publicación: 17 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
agente
escala - subescala: servicios especiales- policía local . puesto de trabajo: agente . compdestí: 12 . ombre de plazas a convocar: 2 . forma de provisión: concurso oposición .
expulsió de la persona infractora, per la resta de la jornada règim sancionador faltes d ordre (alteració dels articles 1 . 2 i 3 d aquest reglament) - sense enfrontament personal amb els/les treballadors/es de la biblioteca: expulsió de la persona infractora . per la resta de la jornada . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució positiva: expulsió de la persona infractora durant un mes . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució negativa (avís necessari a la policia local): expulsió de la persona infractora entre sis mesos . - el carnet els permetrà emportar-se: - fins a un màxim de 300 llibres d imaginació o novel·les . Fecha de publicación: 25 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
expulseó de la persona infractora, por el resto de la jornada
régimen sancionador faltes d orden (alteració de los artículos 1 . 2 y 3 d este reglamento) - sin enfrentamiento personal con los/las trabajadores/se de la biblioteca: expulseó de la persona infractora . por el resto de la jornada . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució positiva: expulseó de la persona infractora durante un mes . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució negativa (avís necesario a la policía local): expulseó de la persona infractora entre seis meses . - el carné los permitirá llevarse: - hasta un máximo de 300 libros d imaginació o novelas .
règim de la convocatòria per a la provisió d un lloc de treball les característiques del qual són: règim . escala: administració especial . subescala: serveis especials . categoria: escala bàsica -agent- . número de vacants: una . denominació: agent de la policia local . nivell de titulació: graduat escolar . formació professional de primer grau o equivalent . nivell complement destinació: 15 . índex complement específic: 18 . sistema selecció: concurs (mobilitat horitzontal) . Fecha de publicación: 21 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
régimen
de la convocatoria para la provisió d un puesto de trabajo las característiques del cual són: régimen . escalera: administració especial . subescala: servicios especiales . categoría: escalera básica -agente- . número de vacantes: una . denominació: agente de la policía local . nivel de titulació: graduado escolar . formació profesional de primer grado o equivalente . nivel complemento destinació: 15 . índice complemento específic: 18 . sistema selecció: concurso (movilidad horizontal) .
Agente guardia urbana - Tipo de oferta: oposición Cuatro plazas de Agente Guardia Urbana . pertenecientes a la escala Básica . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Inspector guardia urbana - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escala Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policia Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
Inspector guardia urbana
Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escalera Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Lleida
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació 'Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la previsió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatí²ria pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 16 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
La policia local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques on és requisit impresc b) Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals . en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats a Espanya . els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors (Associació Europea de lliure comer : Noruega . Isl ndia i Liechtenstein) . d'acord amb la legislació vigent . el c njuge dels espanyols i dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i els seus descendents i al c njuge sempre que no estiguin separats de dret . siguin menors de 21 anys o més gran d'aquesta edat dependents . a excepció de les places de la Policia Local i d'altres que impliquin participació en l'exercici del poder públic o en funcions que tingui per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques on és requisit imprescindible la nacionalitat espanyola Fecha de publicación: 10 Agosto 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L'escala d'administracií“ especial BASES DEL CONCURS OPOSICIí“ LLIURE PER A COBRIR 3 PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIí“ ESPECIAL . SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS . CLASE POLICIA LOCAL . CATEGORIA AGENT DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CALELLA . I LA CREACIí“ D'UNA BORSA D'INTERNITAT . . . Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de calella 2017/1636 de data 4 de juliol de 2017 . es varen aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatí²ria pel sistema de concurs oposició lliure . de tres places d'Agent de la Policia Local de Calella . de l'escala d'administració especial . sub-escala serveis especials . classe Policia Local . categoria Agent de Policia . Grup C2 (C1 a efectes administratius) . nivell de destinació 16 . i la creació d'uns llista d'interinitat Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de calella Aquestes bases tenen per objecte la regulació del sistema d'accés . pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'Agent de la Policia Local de Calella . més les vacants que es puguin produir abans de la proposta de nomenament com a funcionari en prí ctiques . enquadrada en l'escala d'administració especial . sub-escala serveis especials . classe Policia Local . categoria Agent de Policia . Grup C2 (C1 a efectes administratius) . nivell de destinació 16 Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
responsable d'assessorament jurídic 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable d'assessorament jurídic . localitat: granollers . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . nivell: 24 . complement específic: 12 . jornada: normal . horari: especial . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat . col lectiu de cossos: cos d'administració general i alguns cossos especials del grup a . especificació de cossos: cos superior d'administració i categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra . titulació específica: dret . Fecha de publicación: 10 Marzo 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agent de policia local LLISTA D APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicar la llista d'aspirants aprovats al tauler d'anuncis . p gina web i seu electr nica de I Ajuntament . que . tot i que no seran proposats per ser nomenats interinament . passaran a constituir la borsa d'interins que la corporació podr utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en llocs de treballs d'agents de Policia Local . la qual ser utilitzada . per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda . fins que no es produeixi una nova convocat ria de places d'agent de policia local Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales