Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en lleida
Agent de la policia local de les borges blanques - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna) Es modifica les Bases que ha de regir la convocatòria per a l accés . mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . i suprimir de l article 4 de les Bases l últim punt del penúltim paràgraf . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local de las borges blancas
Se modifica las Bases que tiene que regir la convocatoria para l accés . mediante concurso oposició libre de dos plazas de agente de la Policía Local de les Borges Blanques . y suprimir de l artículo 4 de las Bases l últim punto del penúltim párrafo . . .
Agents - Tipo de oferta: laboral temporal L Alcaldia . en data 29 de febrer de 2012 . ha dictat la resolució . següent: Decret de l Alcaldia número 053/2012 Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d'agents . en règim d'interinitat . de la Policia Local de Mollerussa . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agentes
L Alcaldía . en fecha 29 de febrero de 2012 . ha dictado la resolució . següent: Decreto de l Alcaldía número 053/2012 Asunto: Concurrencia pública por urgencia de cuatro plazas de agentes . en régimen de interinidad . de la Policía Local de Mollerussa . . .
Agent de la policia local Atès el procés selectiu desplegat mitjançant concurrència pública per urgència a fi i efecte de proveir en règim d'interinitat quatre (4) places d'Agent de la Policia Local . Grup C2 . vacants a la plantilla de personal funcionari . conforme la convocatòria i bases aprovades per Decret de l Alcaldia 446/2011 . de 24 de novembre . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local
Atendido el procés selectivo desplegado mediante concurrencia pública por urgencia a fin y efecto de proveer en régimen de interinidad cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local . Grupo C2 . vacantes a la plantilla de personal funcionario . conforme la convocatoria y bases aprobadas por Decreto de l Alcaldía 446/2011 . de 24 de noviembre . . .
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
agent escala - subescala: serveis especials- policia local . lloc de treball: agent . compdestí: 12 . ombre de places a convocar: 2 . forma de provisió: concurs oposició . Fecha de publicación: 17 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Lleida
Traducción automática
agente
escala - subescala: servicios especiales- policía local . puesto de trabajo: agente . compdestí: 12 . ombre de plazas a convocar: 2 . forma de provisión: concurso oposición .
expulsió de la persona infractora, per la resta de la jornada règim sancionador faltes d ordre (alteració dels articles 1 . 2 i 3 d aquest reglament) - sense enfrontament personal amb els/les treballadors/es de la biblioteca: expulsió de la persona infractora . per la resta de la jornada . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució positiva: expulsió de la persona infractora durant un mes . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució negativa (avís necessari a la policia local): expulsió de la persona infractora entre sis mesos . - el carnet els permetrà emportar-se: - fins a un màxim de 300 llibres d imaginació o novel·les . Fecha de publicación: 25 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
expulseó de la persona infractora, por el resto de la jornada
régimen sancionador faltes d orden (alteració de los artículos 1 . 2 y 3 d este reglamento) - sin enfrentamiento personal con los/las trabajadores/se de la biblioteca: expulseó de la persona infractora . por el resto de la jornada . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució positiva: expulseó de la persona infractora durante un mes . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució negativa (avís necesario a la policía local): expulseó de la persona infractora entre seis meses . - el carné los permitirá llevarse: - hasta un máximo de 300 libros d imaginació o novelas .
règim de la convocatòria per a la provisió d un lloc de treball les característiques del qual són: règim . escala: administració especial . subescala: serveis especials . categoria: escala bàsica -agent- . número de vacants: una . denominació: agent de la policia local . nivell de titulació: graduat escolar . formació professional de primer grau o equivalent . nivell complement destinació: 15 . índex complement específic: 18 . sistema selecció: concurs (mobilitat horitzontal) . Fecha de publicación: 21 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Traducción automática
régimen
de la convocatoria para la provisió d un puesto de trabajo las característiques del cual són: régimen . escalera: administració especial . subescala: servicios especiales . categoría: escalera básica -agente- . número de vacantes: una . denominació: agente de la policía local . nivel de titulació: graduado escolar . formació profesional de primer grado o equivalente . nivel complemento destinació: 15 . índice complemento específic: 18 . sistema selecció: concurso (movilidad horizontal) .
Inspector guardia urbana - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escala Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policia Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
Inspector guardia urbana
Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escalera Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente guardia urbana - Tipo de oferta: oposición Cuatro plazas de Agente Guardia Urbana . pertenecientes a la escala Básica . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Lleida
L cos de la policia local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Policia Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs oposició l iure de 3 places d'agent de la policia local . . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Concurs oposició l iure . de dues places d'agent de la Policia Local . vacants a la . . . Fecha de publicación: 11 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs-oposició . a 5 places d'Agent de la Policia Local . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bí sica . grup de titulació C2 . dotada amb les retribucions que corresponen d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigents . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la policia local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales