Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en lleida
Agent de la policia local de les borges blanques - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna) Es modifica les Bases que ha de regir la convocatòria per a l accés . mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . i suprimir de l article 4 de les Bases l últim punt del penúltim paràgraf . . . Fecha de publicación: 24 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 24 Mayo 2012 Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
Agente de la policía local de las borges blancas
Se modifica las Bases que tiene que regir la convocatoria para l accés . mediante concurso oposició libre de dos plazas de agente de la Policía Local de les Borges Blanques . y suprimir de l artículo 4 de las Bases l últim punto del penúltim párrafo . . .
Agents - Tipo de oferta: laboral temporal L Alcaldia . en data 29 de febrer de 2012 . ha dictat la resolució . següent: Decret de l Alcaldia número 053/2012 Assumpte: Concurrència pública per urgència de quatre places d'agents . en règim d'interinitat . de la Policia Local de Mollerussa . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 12 Marzo 2012 Cataluña Lleida Mollerussa
Traducción automática
Agentes
L Alcaldía . en fecha 29 de febrero de 2012 . ha dictado la resolució . següent: Decreto de l Alcaldía número 053/2012 Asunto: Concurrencia pública por urgencia de cuatro plazas de agentes . en régimen de interinidad . de la Policía Local de Mollerussa . . .
Agent de la policia local Atès el procés selectiu desplegat mitjançant concurrència pública per urgència a fi i efecte de proveir en règim d'interinitat quatre (4) places d'Agent de la Policia Local . Grup C2 . vacants a la plantilla de personal funcionari . conforme la convocatòria i bases aprovades per Decret de l Alcaldia 446/2011 . de 24 de novembre . . . Fecha de publicación: 12 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 12 Marzo 2012 Cataluña Lleida
Traducción automática
Agente de la policía local
Atendido el procés selectivo desplegado mediante concurrencia pública por urgencia a fin y efecto de proveer en régimen de interinidad cuatro (4) plazas de Agente de la Policía Local . Grupo C2 . vacantes a la plantilla de personal funcionario . conforme la convocatoria y bases aprobadas por Decreto de l Alcaldía 446/2011 . de 24 de noviembre . . .
Agent de la policia local de les borges blanques Objecte de la convocatòria Aquestes Bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l accés . pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de les Borges Blanques . enquadrades en l Escala d'Administració especial . Subescala de Serveis especials . Classe: Policia Local . Categoria: agent . Grup de titulació: C2 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei . actualment la Llei 16/1991 . de 19 de juliol . de les policies locals . i . en el seu cas . en el Reglament del Cos aprovat per l Ajuntament Fecha de publicación: 01 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 01 Marzo 2012 Cataluña Lleida Les Borges Blanques
agent escala - subescala: serveis especials- policia local . lloc de treball: agent . compdestí: 12 . ombre de places a convocar: 2 . forma de provisió: concurs oposició . Fecha de publicación: 17 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña - Fecha Resolución: 17 Enero 2012 Cataluña Lleida Les Borges Blanques
Traducción automática
agente
escala - subescala: servicios especiales- policía local . puesto de trabajo: agente . compdestí: 12 . ombre de plazas a convocar: 2 . forma de provisión: concurso oposición .
expulsió de la persona infractora, per la resta de la jornada règim sancionador faltes d ordre (alteració dels articles 1 . 2 i 3 d aquest reglament) - sense enfrontament personal amb els/les treballadors/es de la biblioteca: expulsió de la persona infractora . per la resta de la jornada . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució positiva: expulsió de la persona infractora durant un mes . - amb enfrontament personal amb els/les treballadors/res de la biblioteca . de resolució negativa (avís necessari a la policia local): expulsió de la persona infractora entre sis mesos . - el carnet els permetrà emportar-se: - fins a un màxim de 300 llibres d imaginació o novel·les . Fecha de publicación: 25 Junio 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 25 Junio 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
expulseó de la persona infractora, por el resto de la jornada
régimen sancionador faltes d orden (alteració de los artículos 1 . 2 y 3 d este reglamento) - sin enfrentamiento personal con los/las trabajadores/se de la biblioteca: expulseó de la persona infractora . por el resto de la jornada . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució positiva: expulseó de la persona infractora durante un mes . - con enfrentamiento personal con los/las trabajadores/nada de la biblioteca . de resolució negativa (avís necesario a la policía local): expulseó de la persona infractora entre seis meses . - el carné los permitirá llevarse: - hasta un máximo de 300 libros d imaginació o novelas .
règim de la convocatòria per a la provisió d un lloc de treball les característiques del qual són: règim . escala: administració especial . subescala: serveis especials . categoria: escala bàsica -agent- . número de vacants: una . denominació: agent de la policia local . nivell de titulació: graduat escolar . formació professional de primer grau o equivalent . nivell complement destinació: 15 . índex complement específic: 18 . sistema selecció: concurs (mobilitat horitzontal) . Fecha de publicación: 21 Abril 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida - Fecha Resolución: 21 Abril 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
régimen
de la convocatoria para la provisió d un puesto de trabajo las característiques del cual són: régimen . escalera: administració especial . subescala: servicios especiales . categoría: escalera básica -agente- . número de vacantes: una . denominació: agente de la policía local . nivel de titulació: graduado escolar . formació profesional de primer grado o equivalente . nivel complemento destinació: 15 . índice complemento específic: 18 . sistema selecció: concurso (movilidad horizontal) .
Inspector guardia urbana - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escala Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policia Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida
Traducción automática
Inspector guardia urbana
Una plaza de Inspector Guardia Urbana . perteneciente a la escalera Ejecutiva . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Agente guardia urbana - Tipo de oferta: oposición Cuatro plazas de Agente Guardia Urbana . pertenecientes a la escala Básica . subescala Servicios Especiales y clase Policía Local . mediante el sistema de oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 25 Marzo 2011 Cataluña Lleida

Oposiciones y Concursos de policia local en Cataluña excluyendo Lleida
L cos de la policia local D) En el cas de convocatí²ries de places del cos de la Policia Local . els requisits que . . . Fecha de publicación: 29 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 29 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la policia local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 28 Agosto 2019 Cataluña Barcelona
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 22 Agosto 2019 Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs oposició l iure de 3 places d'agent de la policia local . . . . Fecha de publicación: 14 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 14 Mayo 2019 Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Concurs oposició l iure . de dues places d'agent de la Policia Local . vacants a la . . . Fecha de publicación: 11 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 11 Abril 2019 Cataluña Tarragona
Agent de la policia local Sistema de concurs-oposició . a 5 places d'Agent de la Policia Local . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bí sica . grup de titulació C2 . dotada amb les retribucions que corresponen d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigents . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 04 Abril 2019 Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la policia local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 25 Marzo 2019 Cataluña Barcelona
Agent de la policia local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 12 Marzo 2019 Cataluña Barcelona
Agent de policia local per concurs oposició lliure i de 2 Fecha de publicación: 06 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona - Fecha Resolución: 06 Marzo 2019 Cataluña Tarragona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la policia local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Policia Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona - Fecha Resolución: 26 Febrero 2019 Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Cataluña excluyendo Lleida


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales