Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor guitarra
Profesor de guitarra Fecha de publicación: 21 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Burgos Castilla y León Burgos
profesores de especialidades de cuerda-arco y arpa departamento de viento metal y percusión: profesores de especialidades de . departamento de guitarra y piano: profesores de las especialidades de . Fecha de publicación: 25 Septiembre 2017 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
Profesor de música conservatorio e instituto musical ( escuela de música) en las siguientes especialidades: piano; guitarra; piano; piano; pedagogía musical; violín; trompeta; guitarra; personal funcionario -Crear ocho puestos de Profesor de Música Conservatorio e Instituto Musical ( Escuela de Música) en las siguientes especialidades: Piano; Guitarra; Piano; Piano; Pedagogía Musical; Violín; Trompeta; Guitarra; Personal funcionario . Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnicos Medios . Grupo A . Subgrupo A2 . Nivel 19 . adscritos a la Unidad Instituto Musical y Conservatorio y cuya provisión se realizará: cuatro mediante el sistema de concurso-oposición libre y cuatro mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna Fecha de publicación: 19 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesor de música conservatorio e instituto musical ( escuela de música) en las siguientes especialidades: piano; guitarra; piano; piano; pedagogía musical; violín; trompeta; guitarra; personal funcionario -Crear ocho puestos de Profesor de Música Conservatorio e Instituto Musical ( Escuela de Música) en las siguientes especialidades: Piano; Guitarra; Piano; Piano; Pedagogía Musical; Violín; Trompeta; Guitarra; Personal funcionario . Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnicos Medios . Grupo A . Subgrupo A2 . Nivel 19 . adscritos a la Unidad Instituto Musical y Conservatorio y cuya provisión se realizará: cuatro mediante el sistema de concurso-oposición libre y cuatro mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna Fecha de publicación: 15 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Huesca Aragón Huesca
Profesor de escuela de música ANEXO I Solicitud para participar en la convocatoria temporal del puesto de trabajo de profesor de escuela de música . en la especialidad de guitarra (PDF) Código del anuncio: L1606205 . . . Fecha de publicación: 27 Mayo 2016 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Profesor de escuela de música ANEXO I Solicitud para participar en la convocatoria temporal del puesto de trabajo de profesor de escuela de música . en la especialidad de guitarra (PDF) Código del anuncio: L1606205 . . . Fecha de publicación: 27 Mayo 2016 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Profesor de escuela de música Oferta Pública de Empleo PAMPLONA Convocatoria para la constitución . a través de pruebas selectivas . de una relación de aspirantes al desempeño . mediante contratación temporal . del puesto de trabajo de profesor de escuela de música . en la especialidad de guitarra . en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en la Escuela especial de Música Joaquín Maya del Ayuntamiento de Pamplona Fecha de publicación: 27 Mayo 2016 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
- clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa de treball són: - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 . b) edat: haver complert setze anys i no excedir . en el seu cas . de l'edat màxima de jubilació forçosa . c) capacitat: posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques . e) titulació: les persones aspirants hauran d'estar en possessió del títol de professor superior de música en les especialitats corresponents . d'acord amb l'establert al decret 161-2002 . d'11 de juny . sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de catalunya . resten exempts-tes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: - les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça-lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari-laboral a l'ajuntament de constantí en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria . g) llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Constantí
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor guitarra EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales