Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de profesor musica en alcanar

No hemos encontrado oposición o concurso de profesor musica en todo alcanar

También puede buscar sólo en alcanar o la profesión profesor musica
Oposiciones y Concursos de profesor musica en Tarragona excluyendo alcanar
professor-a de violoncel - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de violoncel . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 12 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
Profesor , - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 - Tipo de oferta: laboral temporal les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa de treball són: - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 . b) edat: haver complert setze anys i no excedir . en el seu cas . de l'edat màxima de jubilació forçosa . c) capacitat: posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques . e) titulació: les persones aspirants hauran d'estar en possessió del títol de professor superior de música en les especialitats corresponents . d'acord amb l'establert al decret 161-2002 . d'11 de juny . sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de catalunya . resten exempts-tes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: - les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça-lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari-laboral a l'ajuntament de constantí en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria . g) llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Constantí
- clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa de treball són: - clarinet - guitarra clàssica - guitarra elèctrica - violí - piano - percussió - flauta travessera 4 . b) edat: haver complert setze anys i no excedir . en el seu cas . de l'edat màxima de jubilació forçosa . c) capacitat: posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques . e) titulació: les persones aspirants hauran d'estar en possessió del títol de professor superior de música en les especialitats corresponents . d'acord amb l'establert al decret 161-2002 . d'11 de juny . sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de catalunya . resten exempts-tes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: - les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça-lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari-laboral a l'ajuntament de constantí en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit a la convocatòria . g) llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior . Fecha de publicación: 17 Octubre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Constantí
Profesor , professor-a de llenguatge musical i piano - Tipo de oferta: laboral temporal - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de llenguatge musical i piano . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 17 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , professor-a de flauta travessera - Tipo de oferta: laboral temporal - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de flauta travessera . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , professor-a de flauta travessera - Tipo de oferta: laboral temporal - lloc de treball denominació de la plaça: professor-a de flauta travessera . adscripció de la plaça: escola de música règim jurídic . Fecha de publicación: 04 Febrero 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Profesor , escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 profess 2014-09335 ajuntament d'alcanar anunci la junta de govern local . en sessió de data 28-08-2014 . va aprovar les bases que regeixen la creació d'una borsa de treball per a regular el procés selectiu de contractació del professorat de l'escola municipal de música d'alcanar . en les diverses especialitats . així com la seva convocatòria . per considerar l'existència de necessitats inajornables que fan necessària la seva contractació: bases que regeixen la creació d'una borsa de treball del professorat de música en les diverses especialitats . per a l'escola municipal de música d'alcanar (emma) . i la seva convocatòria 1 . les funcions principals assignades a les categories que s'inclouen en la borsa de treball són les que es descriuen a la fitxa descriptiva de funcions del lloc de treball de la relació de llocs de treball . aprovada pel ple de l'ajuntament en sessió de data 10-07-2009 . i de la plantilla de personal . i es corresponen als següents llocs de treball de professorat per a l'escola municipal de música d'alcanar: escola de música 1 professor-a de música- cant 1 professor-a de música- guitarra 1 professor-a de música- piano 1 professor-a de música- percussió 1 professor-a de música- trompeta 1 professor-a de música- oboè 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- llenguatge musical 1 professor-a de música- trompa 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- clarinet 1 professor-a de música- llenguatge musical infantil 1 professor-a de música- saxo 1 professor-a de música- flauta 1 professor-a de música- gralla- dolçaina 1 professor-a de música- trombó 2 . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de profesor musica en Tarragona excluyendo alcanar
Oposiciones y Concursos de profesor musica en Cataluña excluyendo Tarragona
Técnico superior profesor de lenguaje musical - Tipo de oferta: concurso-oposición Una plaza de Técnico Superior Profesor de Lenguaje Musical y Materias Teóricas . incluida en la plantilla de personal laboral . a cubrir por el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 21 Febrero 2012 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Febrero 2012 Cataluña Barcelona Sabadell
Traducción automática
Técnico superior profesor de lenguaje musical
Una plaza de Técnico Superior Profesor de Lenguaje Musical y Materias Teóricas . incluida en la plantilla de personal laboral . a cubrir miedo el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .
Profesor , Tècnic/a superior professor/a de música En data 28 d'octubre de 2011 la Junta de Govern Local ha aprovat les bases del concurs oposició per proveir les següents places de Tècnic/a Superior Professor/a de Música . corresponents a l'oferta pública d'ocupació 2009 . corresponents a personal laboral: . . . Fecha de publicación: 03 Enero 2012 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona Sabadell
Traducción automática
Técnico/a superior profesor/a de música
En fecha 28 de octubre de 2011 la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases del concurso oposición para proveer las siguientes plazas de Técnico/a Superior Profesor/a de Música . correspondientes a la oferta pública de ocupación 2009 . correspondientes a personal laboral: . . .
Profesor de música de lenguaje musical - Tipo de oferta: concurso-oposición En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 57 . de 23 de marzo de 2011 . se han publicado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición y turno libre . de una plaza de Profesor de Música de lenguaje musical y violonchelo . de carácter laboral fijo a jornada parcial . . . Fecha de publicación: 02 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Marzo 2011 Cataluña Girona
Traducción automática
Profesor de música de lenguaje musical
En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 57 . de 23 de marzo de 2011 . se han publicado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión . mediante concurso-oposición y turno libre . de una plaza de Profesor de Música de lenguaje musical y violonchelo . de carácter laboral fijo a jornada parcial . . .


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales