Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de promocio en pineda de mar

No hemos encontrado oposición o concurso de promocio en todo pineda de mar

También puede buscar sólo en pineda de mar o la profesión promocio
Oposiciones y Concursos de promocio en Barcelona excluyendo pineda de mar
Promoció interna resultes deserta l'ajuntament podrí  procedir a la seva convocatí²ria lliure Quan alguna de les places de promoció interna resultes deserta l'Ajuntament podrí  procedir a la seva convocatí²ria lliure . . . Fecha de publicación: 09 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
administratiu/va - lloc de treball: administratiu/va . nivell formatiu exigit: batxillerat . fpii o bup . número de llocs: 1 durada contracte . adscripció: regidoria de promoció econí²mica . sou brut/mes: 1 . Fecha de publicación: 23 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Sergent de guí rdia urbana de la plantilla de personal funcionari pel torn de promoció interna Fecha de publicación: 14 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic/a diplomat/ada en biblioteca i arxiu i promoció La situació de les places de Tí¨cnic/a diplomat/ada en Biblioteca i arxiu i Promoció . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal/a de la policia local de bigues i riells La provisió per promoció interna . mitjaní§ant el sistema de concurs oposició . de tres places de caporal/a de la Policia Local de Bigues i Riells . dotades amb un sou anual corresponent al grup . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Bigues i Riells
Tí¨cnic superior dret í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior dret . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala tí¨cnica . . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior informí tica Procés selectiu P05/17 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 4 places de tí¨cnic superior informí tica . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala serveis especials . classe comeses especials . escala administració especial . de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona . que es regirí  per les bases generals exposades anteriorment i les bases específiques segí¼ents: Primera Fecha de publicación: 04 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior recursos humans í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 3 places de tí¨cnic superior recursos humans . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala serveis especials . classe comeses especials . escala administració especial . de la . . . Fecha de publicación: 04 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior en documentació í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior en documentació . del grup de classificació A . subgrup A1 . . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- Procés selectiu P06/16 í‰s objecte de les presents bases regular el procés selectiu . per promoció interna . per proveir 2 places de tí¨cnic superior -especialista en gestió de polítiques socials- . del grup de classificació A . subgrup A1 . sotsescala serveis especials . classe comeses especials . escala . . . Fecha de publicación: 01 Agosto 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de promocio en Barcelona excluyendo pineda de mar
Oposiciones y Concursos de promocio en Cataluña excluyendo Barcelona
Técnico/a especialista en promoción económica para ocupar el lugar de trabajo de técnico/a especialista en promoción económica (c1) del ayuntamiento de palafrugell Dos plazas de Técnico/a Especialista en Promoción Económica para ocupar el lugar de trabajo de Técnico/a Especialista en Promoción Económica (C1) del Ayuntamiento de Palafrugell . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Enero 2023 Cataluña Girona Palafrugell
Caporal de la policia local mitjaní§ant el sistema de promoció Proveir dues places de caporal de la Policia Local mitjaní§ant el sistema de promoció . . . Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Promoció interna Contemplar fins a un 100% de places de promoció interna . . . Fecha de publicación: 28 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L grup a1 (1 assessor jurídic La composició del Tribunal qualificador de les tres places del grup A1 (1 Assessor jurídic . 3 Tí¨cnic Cultura i Promoció Econí²mica i 4 Tí¨cnic Medi Ambient) és la segí¼ent: . . . Fecha de publicación: 27 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Personal funcionari Iniciar la convocatí²ria i aprovar les bases específi ques per a cobrir amb carí cter defi nitiu places de personal funcionari . ordenaní§a . de la Diputació de Tarragona . mitjaní§ant un procés de promoció interna horitzontal restringida . convocatí²ria 18/06 PIHR . . . Fecha de publicación: 20 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
L cos de titulació superior de la generalitat de catalunya Vista la convocat ria del procés selectiu exclusiu de promoció interna per proveir tres places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya . enginyeria de mines (grup A . subgrup A1) (núm . . . Fecha de publicación: 26 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris de promoció interna (convocat ria núm RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2016 . per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris de promoció interna (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 26 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L torn lliure aquelles que no siguin ocupades pels aspirants del torn de promoció interna b) Una vegada adjudicada destinació a aquests aspirants . i publicat el seu nomenament i adjudicació de destinació al DOGC i al BOE . s'acumularan a les places del torn lliure aquelles que no siguin ocupades pels aspirants del torn de promoció interna . per haver optat romandre en el cos de proced'ncia . segons el que estableixen els articles 28 . . . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L torn lliure les que no hagin estat ocupades pels aspirants del torn de promoció interna pel motiu indicat en el punt b ) d) Una vegada rebuts els formularis indicats al punt anterior i incorporades novament a la relació de places del torn lliure les que no hagin estat ocupades pels aspirants del torn de promoció interna pel motiu indicat en el punt b ) . s'adjudicar destinació als aspirants del torn lliure . relacionant a l'Ordre per la qual se'ls adjudiqui destinació aquelles places que haguessin estat incorporades novament Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L torn lliure aquelles que no siguin ocupades pels aspirants del torn de promoció interna b) Una vegada adjudicat destinació a aquests aspirants . i publicat el seu nomenament i adjudicació de destinació en el DOGC i en el BOE . s'acumularan a les places del torn lliure aquelles que no siguin ocupades pels aspirants del torn de promoció interna . per haver optat romandre en el cos de proced'ncia . segons el que s'estableix als articles 28 . . . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de promocio en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales