Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de psicologia
titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions següents i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de sanitat . titulacions v lides de formació professional reglada de la branca de serveis socioculturals i a la comunitat: formació professional de segon grau . per als i les professionals que posseeixin alguna de les titulacions universit ries detallades i puguin acreditar dos anys d'experi ncia laboral en la qualificació professional d'assistent/a d'atenció domicili ria i treballador/a familiar (condicions v lides a catalunya): la diplomatura o el grau en infermeria . la diplomatura o el grau en fisioter pia . la diplomatura o el grau en ter pia ocupacional . la diplomatura o el grau en treball social . la diplomatura o el grau en educació social . la diplomatura en mestre/a d'educació especial . la llicenciatura en pedagogia terap utica . la diplomatura o el grau en psicologia . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
profesor contratado doctor básico fijo código: dl002709 . categoría/cuerpo/escala: profesor contratado doctor básico fijo . írea de conocimiento: í«lógica y filosofía de la cienciaí» . departamento: psicología . sociología y filosofía . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
profesor ayudante doctor código de la plaza: 10/17/ad . dotación: 1 . categoría: profesor ayudante doctor . dedicación: tiempo completo . titulaciones preferentes: licenciatura/grado en psicología . departamento: psicología . ámbito/área: psicología evolutiva y de la educación . actividad docente e investigadora: psicología de la educación . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Fecha Resolución: 29 Noviembre 2017 Andalucía
profesores titulares de universidad número de plazas: 1 . categoría: profesores titulares de universidad . identificador de la plaza: atu00801 . referencia: tu/17/006 . departamento: psicología social . área de conocimiento: psicología social . perfil docente: influencia social y grupos . perfil investigador: investigación en acción colectiva e intervención social y comunitaria . Fecha de publicación: 27 Noviembre 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 02 Noviembre 2017
catedrático de universidad aspirantes excluidos: ninguno . código: df000906 . categoría/cuerpo/escala: catedrático de universidad . írea de conocimiento: í«lógica y filosofía de la cienciaí» . departamento: psicología . sociología y filosofía . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOCYL , Boletín Oficial de Castilla y León Castilla y León
Facultativo especialista de área de la especialidad de psicología clínica (equipo de salud mental_infanto-juvenil) Requisitos . donde dice: A) Número y características: Una plaza de Facultativo Especialista de Área de la especialidad de Psicología Clínica (Equipo de Salud Mental_Infanto-Juvenil) . . . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias - Fecha Resolución: 02 Noviembre 2017 Asturias
Facultativo especialista de área de la especialidad de psicología clínica (equipo de salud mental_infanto-juvenil) Debe decir: A) Número y características: Una plaza de Facultativo Especialista de Área de la especialidad de Psicología Clínica (Equipo de Salud Mental_Infanto-Juvenil) . . . Fecha de publicación: 24 Noviembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias - Fecha Resolución: 02 Noviembre 2017 Asturias
Psicología clínica publicada en el boletín oficial de navarra el 27 de febrero de 2017 Oferta Pública de Empleo RECURSO DE ALZADA ante la convocatoria de oposición para la provisión . mediante concurso-oposición . de 4 puestos de Psicología Clínica publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 27 de febrero de 2017 . Resolución 292E/2017 . de 16 de febrero . del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea . . . Fecha de publicación: 20 Noviembre 2017 - Publicado: BON , Boletín Oficial de Navarra Navarra
Facultativo especialista de área de la especialidad de psicología clínica (equipo de salud mental infanto-juvenil) Número y características: Una plaza de Facultativo Especialista de Área de la especialidad de Psicología Clínica (Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil) . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias - Fecha Resolución: 02 Noviembre 2017 Asturias
Conformidad con el artículo 16 de la ley 6/1989 de 6 de julio de función pública vasca Modificación de la relación de puestos de trabajo De conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de Función Pública Vasca . se hace pública la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de octubre de 2017 y que afecta a los siguientes puestos del departamento que a continuación se indica: Modificación de puestos sin modificar complementos retributivos: 11 Políticas Sociales y Salud Pública 1 Modificar el puesto de Jefatura de Salud Pública (ID 1329) . adscrito a la Unidad de Promoción de la Salud . del Servicio de Salud Pública . del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública (118002207) . cuyo sistema de provisión es el concurso . perteneciente al subgrupo A1 . requisito de titulación 606: licenciatura en Medicina . clasificado en la escala de Administración Especial . subescala Técnica . clase Técnica Superior (2110A) . perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad . complementos de destino 26 y específico 35 . con una dedicación de 100 por cien e IT Txartela 01 . añadiendo al requisito de titulación actual: 605: licenciatura en Farmacia . 607: licenciatura en Psicología y 609: licenciatura en Veterinaria Fecha de publicación: 15 Noviembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de psicologia EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales