Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de saxofon en montblanc

No hemos encontrado oposición o concurso de saxofon en todo montblanc

También puede buscar sólo en montblanc o la profesión saxofon
Oposiciones y Concursos de saxofon en Tarragona excluyendo montblanc
llenguatge musical (o pedagogia) vista la proposta realitzada pel tribunal de la borsa de treball de data 19 de setembre de 2018 ordenada per ordre de puntuació i amb indicació de lí¢Â€Â™instrument . del procés selectiu . lí¢Â€Â™alcaldia proposa a la junta de govern local . i aquesta aprova per unanimitat dels assistents . el segí¼ent: . - aprovar i establir la borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . fl auta travessera . guitarra . trompeta . bateria . violí i violoncel de lí¢Â€Â™escola municipal de música josep porter i rovira de montblanc segons lí¢Â€Â™ordre de puntuació del procés selectiu . Fecha de publicación: 05 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, fl auta travessera, guitarra, trompeta, bateria, violí i violoncel de lí¢Â€Â™escola municipal de música josep porter i rovira de montblanc segons lí¢Â€Â™ordre de vista la proposta realitzada pel tribunal de la borsa de treball de data 19 de setembre de 2018 ordenada per ordre de puntuació i amb indicació de lí¢Â€Â™instrument . del procés selectiu . lí¢Â€Â™alcaldia proposa a la junta de govern local . i aquesta aprova per unanimitat dels assistents . el segí¼ent: . - aprovar i establir la borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . fl auta travessera . guitarra . trompeta . bateria . violí i violoncel de lí¢Â€Â™escola municipal de música josep porter i rovira de montblanc segons lí¢Â€Â™ordre de puntuació del procés selectiu . Fecha de publicación: 05 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta travessera, guitarra, violí i violoncel, bateria i trompeta 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d¿iniciar el procès selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia), piano, clarinet, saxofon, flauta travessera, guitarra, violí i violoncel, bateria i trompeta 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d¿iniciar el procès selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d¿una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
llenguatge musical (o pedagogia) 2016-01468 ajuntament de montblanc anunci la junta de govern local de data 15 de febrer de 2016 . va adoptar l'acord d'iniciar el procès selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . bateria i trompeta . Fecha de publicación: 02 Marzo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
- saxofon - violí - flauta travessera - guitarra elèctrica/baix elèctric 4 les diferents especialitats que estaran incloses en aquesta borsa de treball són: - saxofon - violí - flauta travessera - guitarra elèctrica/baix elèctric 4 . b) edat: haver complert setze anys i no excedir . en el seu cas . de l edat màxima de jubilació forçosa . c) capacitat: posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques . e) titulació: les persones aspirants hauran de posseir alguna de les titulacions següents . d acord amb l establert al decret 161/2002 . d 11 de juny . sobre l acreditació del coneixement del català i l aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de catalunya . resten exempts/tes de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana: - les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça/lloc de treball en convocatòries anteriors de selecció de personal funcionari/laboral a l ajuntament de constantí en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l exigit a la convocatòria . g) llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior . Fecha de publicación: 25 Agosto 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Constantí
Traducción automática
- saxofón - violé - flauta travessera - guitarra eléctrica/bajo eléctrico 4
las diferentes especialidades que estarán incluidas en esta bolsa de trabajo son: - saxofón - violé - flauta travessera - guitarra eléctrica/bajo eléctrico 4 . b) edad: haber cumplido dieciséis años y no exceder . en su caso . de l edad máxima de jubilación forzosa . c) capacidad: poseer la capacidad funcional por el desarrollo de las tareas . e) titulación: las persones aspirantes tendrán que poseer alguna de las titulaciones siguientes . d acuerdo con l establecido al decreto 161/2002 . d 11 de junio . sobre l acreditación del conocimiento del catalán y l aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de catalunya . restan exentos/tés de realizar la prueba de conocimientos de la lengua catalana: - las persones aspirantes que hayan participado y obtenido plaza/puesto de trabajo en convocatorias anteriores de selección de personal funcionario/laboral a l ayuntamiento de constantí en que hubiera establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior a l exigido a la convocatoria . g) lengua castellana: las persones aspirantes que no tengan la nacionalidad española habrán d acreditar poseer conocimientos de lengua castellana de nivel superior .
Oposiciones y Concursos de saxofon en Cataluña excluyendo Tarragona
No hemos encontrado oposiciones o Concursos en Tarragona

Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales