Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de secretario interventor en Cataluña
Secretaria-interventora (a1 Funcionario: -1 plaza de Secretaria-Interventora (a1 . Nivel cD 26) . . . Fecha de publicación: 10 Febrero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant 2015-11920 ajuntament de tivissa anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció per decret d'alcaldia número 159-2015 . de 18 de desembre de 2015 . es va resoldre aprovar les bases específiques i convocar concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . la cobertura del qual . que resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27 . 28 . 29 i 30 del decret 195-2008 . de 7 d'octubre . pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de catalunya . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant 2015-11920 ajuntament de tivissa anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció per decret d'alcaldia número 159-2015 . de 18 de desembre de 2015 . es va resoldre aprovar les bases específiques i convocar concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . la cobertura del qual . que resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27 . 28 . 29 i 30 del decret 195-2008 . de 7 d'octubre . pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de catalunya . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 28 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor corresponent a l'agrupació municipal dels municipis d 2015-10256-te ajuntament del molar anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per resolució de l'alcaldia de data 14 d'octubre de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir . amb caràcter interí . la plaça de secretaria intervenció de l'agrupació de municipis de el molar i la figuera . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor corresponent a l'agrupació municipal dels municipis del molar i la figuera trobant-se vacant la plaça de secretaria intervenció corresponent a l'agrupació municipal dels municipis del molar i la figuera . atès que no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 30 i següents del reial decret 1732-1994 . de 29 de juny . de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 03 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor corresponent a l'agrupació municipal dels municipis d 2015-10256-te ajuntament del molar anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per resolució de l'alcaldia de data 14 d'octubre de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir . amb caràcter interí . la plaça de secretaria intervenció de l'agrupació de municipis de el molar i la figuera . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor corresponent a l'agrupació municipal dels municipis del molar i la figuera trobant-se vacant la plaça de secretaria intervenció corresponent a l'agrupació municipal dels municipis del molar i la figuera . atès que no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 30 i següents del reial decret 1732-1994 . de 29 de juny . de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 03 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant 2015-08729 ajuntament de tivissa anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per decret d'alcaldia número 107-2015 . de data 1 de setembre de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . la cobertura del qual . que resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27 . 28 . 29 i 30 del decret 195-2008 . de 7 d'octubre . pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de catalunya . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant 2015-08729 ajuntament de tivissa anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per decret d'alcaldia número 107-2015 . de data 1 de setembre de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases específiques bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de tivissa trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de tivissa . la cobertura del qual . que resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27 . 28 . 29 i 30 del decret 195-2008 . de 7 d'octubre . pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de catalunya . de conformitat amb l'art . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de l'ajun 2015-05402 ajuntament de riudecols anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per resolució de l'alcaldia de data 19 de maig de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir . amb caràcter interí . la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de riudecols . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de l'ajuntament de riudecols . trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de riudecols . la cobertura del qual resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 30 i ss del reial decret 1732-1994 . de 29 de juny . de provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional . de conformitat amb l'article 34 de l'esmentada norma que regula els nomenaments interins . i de l'article 92 bis de la llei 7-1985 . de 2 d'abril . reguladora de las bases del règim local . es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça de secretari interventor d'acord amb les següents bases: 1 . Fecha de publicación: 25 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de l'ajun 2015-05402 ajuntament de riudecols anunci convocatòria procés selectiu per cobrir interinament lloc de treball de secretaria intervenció per resolució de l'alcaldia de data 19 de maig de 2015 . es va resoldre convocar concurs oposició per cobrir . amb caràcter interí . la plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament de riudecols . d'acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de l'ajuntament de riudecols . trobant-se vacant el lloc de treball de secretaria intervenció de l'ajuntament de riudecols . la cobertura del qual resulta necessària i urgent . no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 30 i ss del reial decret 1732-1994 . de 29 de juny . de provisió de llocs de treballs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional . de conformitat amb l'article 34 de l'esmentada norma que regula els nomenaments interins . i de l'article 92 bis de la llei 7-1985 . de 2 d'abril . reguladora de las bases del règim local . es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça de secretari interventor d'acord amb les següents bases: 1 . Fecha de publicación: 25 Mayo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- creació de dos llocs de treball de secretari-a interventor-a, no singularitzats, amb complement de destí 24 i 83 punts a efectes de complement específic, a proveir per concurs de mèrits i amb adscripció a la unita diputació de tarragona província: tarragona corporació . codi territorial: 43 modificació núm . 3-2014 de la relació de llocs de treball de la diputació de tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'any 2014 . aprovada definitivament pel ple de la diputació de tarragona . mitjançant acord de data 27 de juny de 2014: - creació de dos llocs de treball de secretari-a interventor-a . no singularitzats . amb complement de destí 24 i 83 punts a efectes de complement específic . a proveir per concurs de mèrits i amb adscripció a la unitat de secretaria intervenció municipal de l'àrea del sam . vinculats a dues places de funcionari de carrera de l'escala d'habilitació de caràcter nacional subescala secretaria intervenció que es creen . Fecha de publicación: 07 Agosto 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de secretario interventor en CataluñaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales