Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de subgrupo c2 en Galicia
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión de administración xeral (subgrupo a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de xestión de administración xeral (subgrupo A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de administración xeral Por Acordo da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 08/04/2019 acordouse a aprobación das bases e convocatoria para a selección dunha praza de técnico de Administración Xeral . Subescala Técnica . Grupo A . Subgrupo A1 . incluída na oferta de emprego público para o Concello de Carballo para 2017 . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira da escala de administración xeral É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade . polo sistema de oposición . dunha praza de funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral . Subescala de xestión . pertencente ao Grupo A . subgrupo A2 . vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016 (BOP núm . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Funcionario de carreira: escala de administración especial A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria celebrada o 06/05/2019 . aprobou as bases específicas e convocatoria para a provisión en propiedade da seguinte praza de funcionario de carreira: Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . Case Policía local (Escala básica . categoría Oficial de policía . subgrupo C1) número de prazas: 1 . incluída na oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2019 (BOP núm Fecha de publicación: 18 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 20 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de educación área de adscrición: departamento de educación . denominación: técnico/a de educación . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2019): 10 . titulación: estar en posesión da titulación de grao universitario . licenciatura universitaria ou equivalente . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 23 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Administrador (subgrupo a1) de administración especial no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de administrador (subgrupo A1) de administración especial no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 15 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste concello É obxecto da presente convocatoria a provisión dun posto de traballo vacante e dotado economicamente nos orzamentos deste Concello . reservado a persoal funcionario de carreira do subgrupo A1 . mediante o procedemento de concurso específico previsto no art 45 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado (en adiante RGI) . aprobado por Real Decreto 364/1995 . do 10 de marzo . e demais normas concordantes de aplicación Fecha de publicación: 27 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales