Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de subgrupo c2 en Galicia
Arquitecto técnico É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de Arquitecto Técnico . encadrada na escala da Administración Especial . Subescala Técnica . clase media . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . vacante no Cadro de persoal deste Concello e correspondente á oferta de emprego público do ano 2020 Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial mantemento obras (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (Grupo C . Subgrupo C2) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Persoal de Oficios . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (Grupo C . Subgrupo C1) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Cometidos Especiais . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnica/o de administración xeral 2 das bases polas que se rexerá a convocatoria e o procedemento de selección . mediante o sistema de concurso oposición . para cubrir en propiedade como funcionaria/o de carreira una praza de técnica/o de administración xeral . encadrada na escala de administración xeral . subescala técnica . subgrupo A1 . adscrita ao departamento de Intervención do Concello de Noia . incluída na oferta de emprego público do ano 2020 . faise público que por resolución da Alcaldía número 2646/2023 . de 31 de outubro . acordouse: Fecha de publicación: 07 Noviembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de administración servicio padrón Una plaza de Auxiliar de Administración Servicio Padrón . perteneciente/s a la escala de Administración General . subescala Auxiliar . Subgrupo C2 . mediante el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2022 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 20 Diciembre 2022 Galicia A Coruña Padrón
La escala técnica de grado medio (subescala i+d) (técnico en proyectos europeos) de la universidad de a coruña Convocar pruebas selectivas para cubrir . por el turno libre . una plaza de la Escala Técnica de Grado Medio (Subescala I+D) (técnico en proyectos europeos) de la Universidad de A Coruña . Grupo A . Subgrupo A2 . . . Fecha de publicación: 18 Noviembre 2019 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 04 Noviembre 2019 Galicia A Coruña
La escala técnica de especialistas (subescala mecánica) de la universidad de a coruña Convocar pruebas selectivas para cubrir . por el turno libre . una plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Mecánica) de la Universidad de A Coruña . Grupo C . Subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 18 Noviembre 2019 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Noviembre 2019 Galicia A Coruña
La escala técnica de especialistas (subescala cooperación Convocar pruebas selectivas para cubrir . por el turno libre . una plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Cooperación y Voluntariado) de la Universidad de A Coruña . Grupo C . Subgrupo C1 . . . Fecha de publicación: 18 Noviembre 2019 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 06 Noviembre 2019 Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico de xestión de administración xeral (subgrupo a2) no que se acreditan os seguintes Visto o expediente relativo á convocatoria do procedemento para elaborar unha lista de aspirantes para a selección de persoal funcionario interino e/ou persoal laboral temporal para o posto de técnico de xestión de administración xeral (subgrupo A2) no que se acreditan os seguintes . . . Fecha de publicación: 07 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales