Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico deportivo
técnica/o deportiva/o - denominación: técnica/o deportiva/o . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnica/o deportiva/o a) denominación: técnica/o deportiva/o . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de técnica/o deportiva/o para a estabilización do emprego temporal incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do 2022 do concello de padrón 1 DAS BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN . MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO . PARA A COBERTURA DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE TÉCNICA/O DEPORTIVA/O PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO 2022 DO CONCELLO DE PADRÓN . AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 20/201 . DO 28 DE DECEMBRO . E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a deportivo/a de persoal laboral fixo do concello de santiso As presentes bases regulan os procesos selectivos que se convoquen para o acceso á unha praza de técnico/a deportivo/a de persoal laboral fixo do Concello de Santiso . en aplicación da convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal prevista no artigo 2 e a disposición adicional oitava da Lei 20/2021 . do 28 de decembro . de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público Fecha de publicación: 15 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico deportivo Una plaza de Técnico deportivo y medio ambiente de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre/estabilización . . . Fecha de publicación: 14 Marzo 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 29 Febrero 2024
Técnica/o deportiva/o Una plaza de Técnica/o Deportiva/o . de la plantilla de personal laboral fijo . a cubrir por el sistema de concurso . en turno libre . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2024 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Febrero 2024
animador/a sociocultural y deportivo/a número: 1 . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: media . régimen dedicación: jornada completa . titulación: grado en trabajo social o diplomatura en trabajo social nivel de complemento de destino . sistema de provisión: concurso-oposición perfil lingüístico . fecha de preceptividad: 22 de mayo de 2015 . destino: cuadrilla . complemento específico: 12 . requisitos específicos: permiso de conducción b . denominación: animador/a sociocultural y deportivo/a . Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
animador/a sociocultural y deportivo/a número: 1 . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: media . régimen dedicación: jornada completa . titulación: grado en trabajo social o diplomatura en trabajo social nivel de complemento de destino . sistema de provisión: concurso-oposición perfil lingüístico . fecha de preceptividad: 22 de mayo de 2015 . destino: cuadrilla . complemento específico: 12 . requisitos específicos: permiso de conducción b . denominación: animador/a sociocultural y deportivo/a . Fecha de publicación: 14 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Álava País Vasco Álava
técnica/o deportiva/o - denominación: técnica/o deportiva/o . - número: unha (1) . - clase: laboral fixo . - xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnica/o deportiva/o a) denominación: técnica/o deportiva/o . b) número: unha (1) . d) clase: persoal laboral . e) xornada laboral: completa . Fecha de publicación: 12 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico deportivo EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales