Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia
arquitecto/a , debe dicir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a . debe dicir . Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a interino por programa temporal denominación: arquitecto/a interino por programa temporal . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: area de urbanismo e infraestruturas/obras . duración do programa temporal: 18 meses . prorrogables por 6 meses máis . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto superior denominación: arquitecto superior . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: área de urbanismo . funcións: as sinaladas na rpt (432 urbanismo . n . Fecha de publicación: 07 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de secretaría área de adscrición: departamento de secretaría e administración xeral . denominación: técnico/a de secretaría . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2017): 12 . titulación: título universitario de grao ou equivalente en dereito . ciencias políticas . económicas ou empresariais . intendente mercantil ou actuario . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 28 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
general (escala técnica de estadísticos y escala superior de estadísticos) nivel: 28 . dependencia: instituto gallego de estadística . localidad: santiago de compostela . cuerpo/escala: general (escala técnica de estadísticos y escala superior de estadísticos) . Fecha de publicación: 07 Junio 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña Santiago de Compostela
enxeñeiro/a superior clasificación: escala de administración especial . subescala técnica . número de vacantes: unha . denominación: enxeñeiro/a superior . Fecha de publicación: 29 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas denominación: técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas . clasificación: escala de administración especial . retribución: as correspondentes a un/ha praza/posto de técnico superior en desenvolvemento de . Fecha de publicación: 11 Mayo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
técnico superior de laboratorio - tipo de persoal: funcionario . - categoría profesional: técnico superior de laboratorio . - categoría profesional: técnico auxiliar de medio ambiente . - nivel de complemento de destino: 28 . - nivel de complemento de destino: 22 . - complemento específico: 19 . - complemento específico: 15 . Fecha de publicación: 27 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
técnico superior en desarrollo - nivel de complemento de destino: 22 . - complemento específico: 15 . - tipo de personal: funcionario . - categoría profesional: técnico superior en desarrollo . Fecha de publicación: 27 Abril 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales