Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia
Arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal . un posto de arquitecto/a técnico/a (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A2) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2024001461 . do 19 de marzo . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a - clase de persoal: funcionario de carreira . - denominación: arquitecto/a . - clasificación: grupo a . subgrupo a1 . escala de administración especial; subescala técnica; clase técnico/a superior . - xornada de traballo: completa . Fecha de publicación: 28 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado por Resolución da Presidencia do 24 de marzo de 2023 (publicada no Boletín Oficial do Estado número 115 . do 15 de maio) para a cobertura como persoal funcionario de carreira mediante o sistema de concurso-oposición . por quenda libre . dunha (1) praza de Arquitecto . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase técnicos superiores . grupo A . subgrupo A1 . incluída na Oferta de emprego público do ano 2020 desta Deputación Provincial . tendo en conta as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 65 do 5 de abril de 2022 e número 76 do 21 de abril 2023 . respectivamente . Fecha de publicación: 08 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a superior de unión europea Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado por Resolución da Presidencia do 3 de maio de 2023 (publicada no Boletín Oficial do Estado número 270 . do 11 de novembro) para a cobertura como persoal funcionario de carreira mediante o sistema de concurso-oposición . por quenda libre . dunha (1) praza de técnico/a superior de Unión Europea . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase técnicos superiores . grupo A . subgrupo A1 . incluída na Oferta de emprego público do ano 2020 desta Deputación Provincial . tendo en conta as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 65 do 5 de abril de 2022 e número 83 do 3 de setembro de 2023 . respectivamente . Fecha de publicación: 08 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de medio ambiente 148 . de 4 de agosto de 2023 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de Medio Ambiente . perteneciente a la escala de Administración especial . subescala Técnica Superior . mediante el sistema de concurso en turno libre . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de administración especial (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino dúas prazas de técnico/a de administración especial (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A1) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2023006158 . do 12 de decembro . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de contratación n de prazas: 1 . denominación: técnico/a de contratación . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración xeral . subescala e categoría: técnica superior . categoría técnico/a de contratación . complemento destino (nivel): 22 . - sistema de selección: concurso-oposición . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
ingeniería química de concurso: 72c/23 . de plazas: 1(a00748) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ciencia de la computación e inteligencia artificial de concurso: 68c/23 . de plazas: 1(a00744) . área de conocimiento: ciencia de la computación e inteligencia artificial . departamento: electrónica y computación . perfil: programación orientada a objetos (g4012225) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
electrónica de concurso: 69c/23 . de plazas: 1(a00745) . área de conocimiento: electrónica . departamento: electrónica y computación . perfil: fundamentos de instrumentación electrónica (g1031325) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales