Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en santiago de compostela
ingeniería química de concurso: 72c/23 . de plazas: 1(a00748) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ciencia de la computación e inteligencia artificial de concurso: 68c/23 . de plazas: 1(a00744) . área de conocimiento: ciencia de la computación e inteligencia artificial . departamento: electrónica y computación . perfil: programación orientada a objetos (g4012225) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
electrónica de concurso: 69c/23 . de plazas: 1(a00745) . área de conocimiento: electrónica . departamento: electrónica y computación . perfil: fundamentos de instrumentación electrónica (g1031325) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
arquitectura y tecnología de computadores de concurso: 67c/23 . de plazas: 1(a00743) . área de conocimiento: arquitectura y tecnología de computadores . departamento: electrónica y computación . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ingeniería química de concurso: 71c/23 . de plazas: 1(a00747) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ciencia de la computación e inteligencia artificial de concurso: 98c/23 . de plazas: 1(a00774) . área de conocimiento: ciencia de la computación e inteligencia artificial . departamento: electrónica y computación . perfil: teoría de autómatas y lenguajes formales (g4012321) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
arquitectura y tecnología de computadores de concurso: 67c/23 . de plazas: 1(a00743) . área de conocimiento: arquitectura y tecnología de computadores . departamento: electrónica y computación . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ciencia de la computación e inteligencia artificial de concurso: 68c/23 . de plazas: 1(a00744) . área de conocimiento: ciencia de la computación e inteligencia artificial . departamento: electrónica y computación . perfil: programación orientada a objetos (g4012225) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
electrónica de concurso: 69c/23 . de plazas: 1(a00745) . área de conocimiento: electrónica . departamento: electrónica y computación . perfil: fundamentos de instrumentación electrónica (g1031325) . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
ingeniería química de concurso: 71c/23 . de plazas: 1(a00747) . área de conocimiento: ingeniería química . departamento: ingeniería química . perfil: materias del área . centro: escuela técnica superior de ingeniería . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 17 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en santiago de compostela España

Oposiciones y Concursos de tecnico superior en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Arquitecto Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado por Resolución da Presidencia do 24 de marzo de 2023 (publicada no Boletín Oficial do Estado número 115 . do 15 de maio) para a cobertura como persoal funcionario de carreira mediante o sistema de concurso-oposición . por quenda libre . dunha (1) praza de Arquitecto . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase técnicos superiores . grupo A . subgrupo A1 . incluída na Oferta de emprego público do ano 2020 desta Deputación Provincial . tendo en conta as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 65 do 5 de abril de 2022 e número 76 do 21 de abril 2023 . respectivamente . Fecha de publicación: 08 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a superior de unión europea Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado por Resolución da Presidencia do 3 de maio de 2023 (publicada no Boletín Oficial do Estado número 270 . do 11 de novembro) para a cobertura como persoal funcionario de carreira mediante o sistema de concurso-oposición . por quenda libre . dunha (1) praza de técnico/a superior de Unión Europea . pertencente á escala de administración especial . subescala técnica . clase técnicos superiores . grupo A . subgrupo A1 . incluída na Oferta de emprego público do ano 2020 desta Deputación Provincial . tendo en conta as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 65 do 5 de abril de 2022 e número 83 do 3 de setembro de 2023 . respectivamente . Fecha de publicación: 08 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de medio ambiente 148 . de 4 de agosto de 2023 . se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de Medio Ambiente . perteneciente a la escala de Administración especial . subescala Técnica Superior . mediante el sistema de concurso en turno libre . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de administración especial (escala de administración especial Convocatoria e bases para cubrir por persoal funcionario interino dúas prazas de técnico/a de administración especial (escala de administración especial . subescala técnica . clase técnico superior . subgrupo A1) . aprobada por resolución da segunda tenente de alcalde delegada de Persoal n 2023006158 . do 12 de decembro . . . Fecha de publicación: 18 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de contratación n de prazas: 1 . denominación: técnico/a de contratación . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración xeral . subescala e categoría: técnica superior . categoría técnico/a de contratación . complemento destino (nivel): 22 . - sistema de selección: concurso-oposición . Fecha de publicación: 12 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
La escala técnica superior (subescala informática) de la universidad de a coruña 1 plaza de la escala técnica superior (subescala informática) de la Universidad de A Coruña . grupo A . subgrupo A1 . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
técnico/a superior de medio ambiente código do proceso: sel2019037 . denominación: técnico/a superior de medio ambiente . n de prazas: 3 . convocatoria específica: 12/18 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: promoción interna . escala: administración especial . oferta de emprego público: 2018 (bop n 232 . do 5/12/2018) . posto rpt vinculado: 1202 . 1203 . 1204 inspector medio ambiente . Fecha de publicación: 10 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
licenciado/a en dereito código do proceso: sel2019022 . denominación: licenciado/a en dereito . de prazas: 1 . convocatoria específica: 8/16 . relación xurídica: funcionario de carreira . sistema de selección: concurso-oposición . quenda: libre (1 praza) . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnicos superiores . oferta de emprego público: 2016 (bop n . posto rpt vinculado: 1532 - técnico xurídico de igualdade . Fecha de publicación: 29 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
técnico/a de educación área de adscrición: departamento de educación . denominación: técnico/a de educación . grupo de clasificación: escala de administración xeral . subescala técnica . clase superior . subgrupo a1 . nivel: 24 . complemento específico (ano 2019): 10 . titulación: estar en posesión da titulación de grao universitario . licenciatura universitaria ou equivalente . outros coñecementos: coñecementos de galego . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnicos/as superiores de medio ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as 81 . de data 30 de abril de 2019 . publicouse o anuncio da convocatoria dun proceso de selección para a cobertura de dúas prazas de Técnicos/as Superiores de Medio Ambiente baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en A Coruña excluyendo santiago de compostela
Oposiciones y Concursos de tecnico superior en Galicia excluyendo A Coruña
La escala técnica superior 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el turno de promoción interna . y mediante el sistema de concurso-oposición . las siguientes plazas de la escala técnica superior . subescalas del subgrupo A1 . de la UDC: . . . Fecha de publicación: 09 Septiembre 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019 por la que se corrige la Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información y comunicaciones por el sistema de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de i+d por los sistemas de promoción interna RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019 por la que se corrige la Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de I+D por los sistemas de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Técnico/a superior de i+d de la universidad de vigo Fecha de publicación: 06 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información y comunicaciones . por el sistema de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 24 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 28 Junio 2019 Galicia
técnico superior en ingeniería informática clasificación: escala de administración especial; subescala técnica; clase técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: técnico superior en ingeniería informática . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
La escala técnica superior (subescala informática) vacante en la plantilla de personal funcionario RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 1 plaza de la escala técnica superior (subescala informática) vacante en la plantilla de personal funcionario . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
En la escala de auxiliar del servicio de prevención La Dirección General de la Función Pública recibió un oficio de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el que solicita el emplazamiento de cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo PO 121/2019 . contra la Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales . subgrupo C2 en las especialidades de emisorista/vigilante fijo/a . bombero forestal-conductor motobomba y bombero forestal . del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia Fecha de publicación: 10 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de tecnologías de la información y comunicaciones . por el sistema de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 08 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Como personal laboral fijo del grupo i en la categoría de técnico/a superior de i+d por los sistemas de promoción interna RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo del grupo I en la categoría de técnico/a superior de I+D por los sistemas de promoción interna y de acceso libre . . . Fecha de publicación: 08 Julio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de tecnico superior en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales