Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de urbanismo en Galicia
Traballo como funcionario/a interino/a É obxecto da presente convocatoria a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo como funcionario/a interino/a . técnico de grao medio . coa categoría de arquitecto/a técnico/a . enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou equivalente . para a Área de e Obras do Concello de Carballo . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril . a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Carballo
ingeniería cartográfica localidad: lugo . nº de concurso: 2394/18 . nº de plazas: 1(c01793) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: y ordenación del territorio (g4051327) . centro (*): escuela politécnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
ingeniería cartográfica localidad: lugo . nº de concurso: 2394/18 . nº de plazas: 1(c01793) . área de conocimiento: ingeniería cartográfica . geodésica y fotogrametría . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: y ordenación del territorio (g4051327) . centro (*): escuela politécnica superior de ingeniería . Fecha de publicación: 25 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
dirección general de ordenación del territorio y centro directivo: dirección general de ordenación del territorio y . localidad: santiago de compostela . nivel: 18 . tipo de adscrición: adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego (r . Fecha de publicación: 17 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Traballo adscrito ao departamento de de conformidade coas bases procédese a publicación do anuncio para os efectos de que os interesados/as presenten as súas solicitudes no prazo de 10 días naturais contados a pa Interino do citado posto de traballo adscrito ao departamento de de conformidade coas bases procédese a publicación do anuncio para os efectos de que os interesados/as presenten as súas solicitudes no prazo de 10 días naturais contados a partir do día seguinte a publicación deste anuncio e segundo o establecido nas bases da convocatoria publicadas integramente na paxina www Fecha de publicación: 13 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico medio de xestión para a cobertura temporal Aprobáronse as bases de selección e convocatoria dunha praza de técnico medio de xestión para a cobertura temporal . mediante personal laboral ligada á área de e a conformación dunha bolsa de emprego . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Técnico de tiene las siguientes características básicas: El puesto de trabajo de Técnico de tiene las siguientes características básicas: . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Técnico de que se realicen serán mediante la G) Las incorporaciones con el puesto de trabajo de Técnico de que se realicen serán mediante la . . . Fecha de publicación: 31 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
administrativo responsable de estatística, e obras denominación do posto: administrativo responsable de estatística . e obras . código do posto: 01 . Fecha de publicación: 13 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto/a interino por programa temporal denominación: arquitecto/a interino por programa temporal . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: area de e infraestruturas/obras . duración do programa temporal: 18 meses . prorrogables por 6 meses máis . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de urbanismo en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales