Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de valencia en Comunidad Valenciana
mesures a adoptar - prevenció de riscos laborals en el lloc de treball: mesures a adoptar . - la llei 5/2014 . de 25 de juliol . de la generalitat . d'ordenació del territori . urbanisme i paisatge . de la comunitat valenciana (i): compet ncies per a l'aprovació dels plans . - la llei 5/2014 . de 25 de juliol . de la generalitat . d'ordenació del territori . urbanisme i paisatge . de la comunitat valenciana (ii): programació i execució de l'actuació urbanística . Fecha de publicación: 13 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Operador/a de comunicaciones Consorci Provincial de Bombers de Val ncia Anunci del Consorci Provincial de Bombers de Val ncia sobre la designació dels membres de l' rgan T cnic de Selecció en la convocat ria per a la cobertura d'1 pla a d'Operador/a de Comunicacions . vacant en la Plantilla del Consorci per al Servei de Prevenció . Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de Val ncia . pertanyent al Grup de Titulació C . Subgrup C1 Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sobre la designación de los miembros del Órgano Técnico de Selección en la convocatoria 2017/OP001 para la cobertura de 1 plaza de Operador/a de Comunicaciones . vacante en la Plantilla del Consorcio para el Servicio de Prevención . Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia . perteneciente al Grupo de Titulación C . Subgrupo C1 ANUNCI Per DECRET NÚM Fecha de publicación: 12 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Operador/a de comunicaciones : 231 de la Presid'ncia Delegada* de este Consorcio de fecha 01/03/2018 SE HA DISPUESTO: Visto el estado en que se encuentra el presente expediente tramitado para la el proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Operador/a de Comunicaciones . vacante en la Plantilla del Consorcio para el Servicio de Prevención . Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia . perteneciente al Grupo de Titulación C . Subgrupo C1 Visto que en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n 193 de 5 de octubre de 2017 . se contienen las bases de la convocatoria 2017/OP001 . que rigen presente proceso selectivo Fecha de publicación: 12 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia a proveir tant pel torn lliure com pel de mobilitat de conformitat amb l'annex i del decret 88/2001 804 de data 3 d'agost del 2017 es va resoldre aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquesta Administració amb un total de 14 places d'Agent de Policia a proveir tant pel torn lliure com pel de mobilitat de conformitat amb l'annex I del Decret 88/2001 . de 24 d'abril . del Consell . pel que s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció . promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana Fecha de publicación: 22 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico/a superior traductor/a Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre relación definitiva y convocatoria al primer ejercicio del concurso oposición por promoción interna para la provisión de una plaza de Técnico/a Superior Traductor/a . convocatoria 19/16 . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de unidad de ediciones Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre resolución del proceso para la reglamentaria provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de Ediciones . convocatoria 6/17 . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Jefe/a de unidad de ediciones Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre resolución del proceso para la reglamentaria provisión del puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de Ediciones . convocatoria 6/17 . . . Fecha de publicación: 15 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
0,50 puntos título de máster oficial: 1 . 5 puntos . cursos de más de 100 horas: 1 . 00 puntos . cursos de 75 a 99 horas: 0 . cursos de 50 a 74 horas: 0 . cursos de 25 a 49 horas: 0 . cursos de 15 a 24 horas: 0 . valenciano (máximo 1 . 25): serán valorados los conocimientos de valenciano que queden acreditados por certificado expedido . conocimiento oral: 0 . 50 puntos . grado elemental: 0 . 75 puntos . grado medio: 1 puntos . grado superior: 1 . 25 puntos . conocimiento de otros idiomas: máximo 0 . 75 puntos por cada uno de los idiomas siguientes (máximo 1 . 50 puntos) . siem- . Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Esta administración Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por tratarse de una medida organizativa de modificación de la vigente Relación de Puestos de Trabajo de esta administración . de conformidad con el artículo 432 de la Ley 10/2010 . de 9 de julio . de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y el art 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015 . de 30 de octubre . por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
0,50 puntos título de máster oficial: 1 . 5 puntos . cursos de más de 100 horas: 1 . 00 puntos . cursos de 75 a 99 horas: 0 . cursos de 50 a 74 horas: 0 . cursos de 25 a 49 horas: 0 . cursos de 15 a 24 horas: 0 . valenciano (máximo 1 . 25): serán valorados los conocimientos de valenciano que queden acreditados por certificado expedido . conocimiento oral: 0 . 50 puntos . grado elemental: 0 . 75 puntos . grado medio: 1 puntos . grado superior: 1 . 25 puntos . conocimiento de otros idiomas: máximo 0 . 75 puntos por cada uno de los idiomas siguientes (máximo 1 . 50 puntos) . siem- . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de valencia en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales