Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana
modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva, incorporant una disposició addicional cinquena a la vista de tot el que s'ha exposat les persones abans esmentades procedeixen a la signatura del text de la modificació de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari i modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva esmentat . quedant redactat amb el següent tenor literal: modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva . incorporant una disposició addicional cinquena . euros "l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos euros " l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
hotels, residí¨ncies, a la mateixa categoria: 0 . b) per cada mes treballat com a cuiner o cuinera per a colí‚·lectivitats (menjadors colí‚·lectius: hotels . residí¨ncies . . c) per cada mes treballat com cuiner o cuinera en restauració: 0 . d) per cada mes treballat en categoria dí¢Â€Â™auxiliar de cuina: 0 . la categoria a la qual sí¢Â€Â™opta: 1 punt per cadascun dels títols fins un mí xim de 5 punts . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajo por personal perteneciente a la bolsa Cuando proceda cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo por personal perteneciente a la bolsa . desde la Gerencia se citará . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón - Fecha Resolución: 11 Abril 2018 Comunidad Valenciana Castellón
Personal docente de textil de la mancomunitat camp de túria EDICTO Por Resolución de Presidencia se han aprobado las bases para la creación de Bolsas de Trabajo para el nombramiento personal laboral temporal mediante el sistema de concurso oposición . para cubrir el puesto de trabajo de personal docente de textil de la Mancomunitat Camp de Túria . estando el texto íntegro de las bases disponible en la web de la Mancomunitat www Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico medio de medio ambiente Las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Medio Ambiente . esta Alcaldía . RESUELVE: . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre relación definitiva y fecha de examen de la oposición libre de una plaza de arquitecto/a incluida en la oferta pública de empleo del año 2016 . convocatoria n . . . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Trabajo por personal perteneciente a la bolsa Cuando proceda cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo por personal perteneciente a la bolsa . desde la Gerencia se citará . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón - Fecha Resolución: 11 Abril 2018 Comunidad Valenciana Castellón
Técnico medio de medio ambiente Las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Medio Ambiente . esta Alcaldía . RESUELVE: . . . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
hotels, residí¨ncies, a la mateixa categoria: 0 . b) per cada mes treballat com a cuiner o cuinera per a colí‚·lectivitats (menjadors colí‚·lectius: hotels . residí¨ncies . . c) per cada mes treballat com cuiner o cuinera en restauració: 0 . d) per cada mes treballat en categoria dí¢Â€Â™auxiliar de cuina: 0 . la categoria a la qual sí¢Â€Â™opta: 1 punt per cadascun dels títols fins un mí xim de 5 punts . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales