Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en Comunidad Valenciana
Intendente de la policía local Edicto del Ayuntamiento de Alzira sobre aprobación de la lista definitiva de admisión y exclusión de aspirantes a la convocatoria para la provisión de una plaza de intendente de la Policía Local y fecha de la prueba psicotécnica . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Intendente de la policía local Edicto del Ayuntamiento de Alzira sobre aprobación de la lista definitiva de admisión y exclusión de aspirantes a la convocatoria para la provisión de una plaza de intendente de la Policía Local y fecha de la prueba psicotécnica . . . Fecha de publicación: 15 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
T cnic/a de comunicació i relacions informatives (convocat ria n 12/16) Lentíssima Diputació Provincial de Val ncia sobre l' rgan de Selecció que ha de regir l'Oposició Lliure per a la provisió de quatre places de T cnic/a de Comunicació i Relacions Informatives (Convocat ria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial/a de la policia local Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia Anunci de l'Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia sobre resolució per la qual s'eleven a definitives les llistes de persones admeses i excloses i es fixa la data de l'exercici primer . en relació a la convocat ria per a proveir en propietat 52 places d'oficial/a de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico/a de comunicación Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre el Órgano de Selección que ha de regir la Oposición Libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico/a de Comunicación y Relaciones Informativas (Convocatoria n 12/16) . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Técnico/a de comunicación ANUNCIO Vistos los Decretos de Presidencia n 9547 y 10458 de fechas 6 y 24 de noviembre del 2017 . sobre composición del órgano de selección de la convocatoria que ha de regir la oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Técnico/a de Comunicación y Relaciones Informativas . correspondientes a la Escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales . clase Cometidos Especiales . rama Protocolo y Comunicaciones . Subgrupo A1 . y de conformidad con la base sexta de las que rigen la referida convocatoria . el órgano de selección estará constituido como sigue: -Presidente titular: JUAN MANUEL OLMO SÁEZ . Jefe de Servicio de Personal del centro Gestión de Personal Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial/a de la policia local 46 de data 17 d'abril de 2017 . en la convocat ria per a proveir en propietat cinquanta-dos places d'Oficial/a de la Policia Local . quedant inserit per orde alfab tic del primer cognom les persones aspirants següents i pels torns que s'indiquen a l'haver esmenat . dins del termini i la forma escaient la seua respectiva causa d'exclusió provisional . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Aquesta Oferta d'Ocupació Pública de 2015 s'acumular a l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament de 2017 aprovada per la Junta de Govern Local del dia 6 de novembre de 2017 . que inclou cinc places d'Agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 11 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
a) antiguitat i grau 1 de 75 o més hores per a fixar l'ordre de prefer ncia en l'adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els m rits següents: a) antiguitat i grau 1 . b) grau personal inferior al del lloc sol licitat: 1 . 75 punts . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
de 100 o més hores de 75 o més hores: 0 . 75 punts . de 50 o més hores: 0 . 50 punts . de 25 o més hores: 0 . 25 punts . de 15 o més hores: 0 . 10 punts . certificat de grau elemental: 0 . 40 punts . certificat de grau mitj : 0 . 70 punts . certificat de grau superior: 1 punt . certificat de nivell intermedi b1: 0 . 25 punts . certificat de nivell avan at b2: 0 . 50 punts . certificat de nivell domini operatiu c1: 0 . 75 punts . certificat de nivell mestria c2: 1 . 00 punt . es valoraran d'acord amb l'escala següent: per cada titulació igual a l'exigida per a pert nyer al subgrup . es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball i només es tindran en compte per a la seua baremació els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada amb anterioritat a la data de publicació de la convocat ria . a 0 . 05 punts per hora impartida i d'acord amb la següent escala per als cursats: de 100 o més hores . Fecha de publicación: 05 Diciembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales