Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en Comunidad Valenciana
Oficials de policia local (3 places es convoquen pel sistema de promoció interna ordin ria EDICTE Mitjan ant el present edicte es fan públiques les bases específiques de la convocat ria que regiran el procés selectiu per a la cobertura en propietat de 5 places d'Oficials de Policia Local (3 places es convoquen pel sistema de promoció interna ordin ria . 1 pla a per promoció interna interadministrativa . mitjan ant el sistema de concurs-oposició i 1 pla a per mobilitat . pel sistema de concurs de provisió) . aprovades mitjan ant Resolució de la Regidoria Delegada de Recursos Humans . Projectes Europeus . Desenvolupament Local i Ocupació núm Fecha de publicación: 10 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local (més les places addicionals derivades de les jubilacions produ des l'any 2019 Designar nominalment a les següents persones que s'integren com a personal membre del tribunal que ha de jutjar la convocat ria per a proveir en propietat 50 places d'Agent de la Policia Local (més les places addicionals derivades de les jubilacions produ des l'any 2019 . en aplicació del Reial decret 1449/2018 . de 14 de desembre) . sent prove des trenta-set d'elles per torn lliure i tretze per mobilitat: President titular: José Vicente Herrera Arrando . Comissari Principal Cap de la Policia Local d'esta corporació Fecha de publicación: 07 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local 33 . de data 18 de febrer de 2020 . en la convocat ria per a proveir en propietat 50 places d'Agent de Policia Local . quedant integrat per ordre alfab tic de primer cognom en la respectiva llista de personal aspirant definitivament adm s . en haver esmenat la corresponent causa d'exclusió provisional o corregits els errors materials advertits . segons llistats que es publicaran en la web municipal i en el tauler d'edictes de la corporació Fecha de publicación: 07 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia Anunci de l'Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia sobre llistat definitiu de personal admés i excl s i data de realització del primer exercici en la convocat ria per a proveir en propietat 50 places d'agent de Policia Local . . . Fecha de publicación: 07 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local del genovés (exp Ajuntament del Genovés Anunci de l'Ajuntament del Genovés sobre aprovació de les bases de la convocat ria d'una borsa de treball per a la provisió temporal . en comissió de serveis . de places d'agent de la Policia Local del Genovés (Exp . . . Fecha de publicación: 01 Julio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de policia local: continuar amb la realització de la prova psicot cnica Reanudar la tramitació del procés selectiu que tot seguit s'indica . paralitzat per la situació d'emerg ncia sanit ria Covid-19 . pels motius anteriorment descrits . en els termes següents: 11 Procés torn lliure quatre places d'agent de Policia Local: continuar amb la realització de la prova psicot cnica . . . Fecha de publicación: 30 Junio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Ajuntament d'Oliva Edicte de l'Ajuntament d'Oliva sobre convocat ria per a la selecció i provisió de places d'agent de la Policia Local . torn lliure . en compliment al contingut de la part dispositiva de la sent ncia n 75/2020 . de data 29 de gener de 2020 . dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm . . . Fecha de publicación: 26 Junio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Ajuntament d'Agullent Edicte de l'Ajuntament d'Agullent sobre inici procés selectiu per a la provisió per consolidació d'ocupació de dos places d'agent de la Policia Local . grup C . subgrup C1 . escala d'administració especial . subescala serveis especials policia local . inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 2019 . . . Fecha de publicación: 22 Junio 2020 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial de policía local per promoció interna Ajuntament de Gandia Anunci de l'Ajuntament de Gandia sobre decret d'aprovació de la relacio definitiva d'aspirants . nombrament de tribunal qualificador i convocat ria 1 prova en el procés per a la provissió en propietat com a funcionari de carrera de 2 places d'Oficial de Policía Local per promoció interna . . . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Trabajo de comisaría principal jefatura de la policia local (td) - Aprobar las bases específicas que a continuación se detallan para la provisión definitiva por el sistema de libre designación de 1 puesto de trabajo de Comisaría Principal Jefatura de la Policía Local (TD): BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN UN PUESTO DE TRABAJO DE COMISARÍA PRINCIPAL JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL (TD) . EN EL EXCMO Fecha de publicación: 13 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales