Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de administracion en viveiro
Administrativo - Tipo de oferta: (promoción interna ) . enteirado da convocatoria do procedemento de promoción interna para o acceso a unha praza de administrativo . escala de Administración Xeral do Concello de Becerreá . publicada no BOP núm . . . Fecha de publicación: 26 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo - Fecha Resolución: 15 Febrero 2011 Galicia Lugo Viveiro
Traducción automática
Administrativo
. enteirado de la convocatoria del procedimiento de promoción interna para el acceso la una plaza de administrativo . escala de Administración General del Ayuntamiento de Becerreá . publicada en el BOP núm . . .
Persoal funcionario do concello de becerreá que a continuación se sinala - Aprobar as bases específicas e a convocatoria para o acceso á praza de persoal funcionario do Concello de Becerreá que a continuación se sinala . para os que resulta de aplicación a disposición transitoria segunda do Estatuto Básico do Empregado Público (persoal laboral fixo que desempeña función ou postos clasificados como propios de persoal funcionario): 1 Técnico de Administración Xeral . Fecha de publicación: 26 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo - Fecha Resolución: 15 Febrero 2011 Galicia Lugo Viveiro
Traducción automática
Personal funcionario del ayuntamiento de becerreá que la continuación se señala
- Aprobar las bases específicas y la convocatoria para el acceso á plaza de personal funcionario del Ayuntamiento de Becerreá que la continuación se señala . para los que resulta de aplicación a disposición transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado Público (personal laboral hizo que desempeñla función o puestos clasificados cómo propios de personal funcionario): 1 Técnico de Administración General .
Profesor de música en el conservatorio de música de viveiro - Tipo de oferta: concurso-oposición 13 plazas de Profesor de Música en el Conservatorio de Música de Viveiro . pertenecientes a la escala de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnicos Medios . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 22 Febrero 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 14 Febrero 2011 Galicia Lugo Viveiro
Traducción automática
Profesor de música en el conservatorio de música de viveiro
13 plazas de Profesor de Música en el Conservatorio de Música de Viveiro . pertenecientes a la escalera de Administración Especial . subescala Técnica y clase Técnicos Medios . mediante el sistema de concurso-oposición . en turno libre . . .

Oposiciones y Concursos de administracion en Lugo excluyendo viveiro
economía aplicada localidad: lugo . nº de concurso: 1063/19-20 . nº de plazas: 1(hx1383) . área de conocimiento: economía aplicada . departamento: economía aplicada . perfil: fiscalidad empresarial i (g3071228) . titulación: graduado/a o licenciado/a en economía o administración y dirección de empresas . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 16 Mayo 2019 Galicia Lugo
economía aplicada localidad: lugo . nº de concurso: 1063/19-20 . nº de plazas: 1(hx1383) . área de conocimiento: economía aplicada . departamento: economía aplicada . perfil: fiscalidad empresarial i (g3071228) . titulación: graduado/a o licenciado/a en economía o administración y dirección de empresas . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 16 Mayo 2019 Galicia Lugo
1(hx1383) localidad: lugo . nº de concurso: 1063/19-20 . nº de plazas: 1(hx1383) . área de conocimiento: economía aplicada . departamento: economía aplicada . perfil: fiscalidad empresarial i (g3071228) . titulación: graduado/a o licenciado/a en economía o administración y dirección de empresas . centro (*): fac . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 16 Mayo 2019 Galicia Lugo
jefatura territorial de lugo centro directivo: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: a3 general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios/as de la xunta de galicia . estado . cc . formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 25 Febrero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 25 Febrero 2019 Galicia Lugo
jefatura del área técnica denominación del puesto: jefatura del área técnica . nivel: 26 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general/especial . formación específica: 322 (conocimientos en protección civil) (mérito) - 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego) (ri) - 954 (permiso conducir b) (ri) . observaciones: horario especial . dependencia: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . Fecha de publicación: 26 Diciembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 26 Diciembre 2018 Galicia Lugo
general/especial nivel: 28 . dependencia: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 29 Noviembre 2018 Galicia Lugo
general/especial nivel: 28 . centro destino: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: general/especial . formación específica: 640 -para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 28 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 28 Noviembre 2018 Galicia Lugo
jefatura territorial de lugo centro directivo: jefatura territorial de lugo . localidad: lugo . cuerpo/escala: a3 general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 19 . tipo de adscripción: adscripción indistinta a funcionarios/as de la xunta de galicia . estado . cc . formación específica: 640-para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r . Fecha de publicación: 15 Noviembre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 15 Noviembre 2018 Galicia Lugo
historia e instituciones económicas nº de concurso: 4006/18-19 . nº de plazas: 1 (px0345) . área de conocimiento: historia e instituciones económicas . departamento: economía aplicada . perfil: historia económica mundial (g306107) . centro (*): facultad de administración y dirección empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 23 Octubre 2018 Galicia Lugo
historia e instituciones económicas nº de concurso: 4006/18-19 . nº de plazas: 1 (px0345) . área de conocimiento: historia e instituciones económicas . departamento: economía aplicada . perfil: historia económica mundial (g306107) . centro (*): facultad de administración y dirección empresas . localidad: lugo . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 23 Octubre 2018 Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en Lugo excluyendo viveiro
Oposiciones y Concursos de administracion en Galicia excluyendo Lugo
Traballo obxecto da convocatoria (auxiliar de información xuvenial) Experiencia acreditada por prestar ou estar a prestar servizos en calquera outra Administración Pública no posto de traballo obxecto da convocatoria (Auxiliar de Información xuvenial) . 0 . 08 puntos por mes completo de servizos prestados . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña - Fecha Resolución: 14 Noviembre 2019 Galicia A Coruña
Traballo obxecto da convocatoria (auxiliar de centro da terceira idade coordinador/a) Experiencia acreditada por prestar ou estar a prestar servizos en calquera outra Administración Pública no posto de traballo obxecto da convocatoria (Auxiliar de Centro da Terceira Idade Coordinador/a) . 0 . 08 puntos por mes completo de servizos prestados . . . Fecha de publicación: 14 Noviembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña - Fecha Resolución: 14 Noviembre 2019 Galicia A Coruña
administrativo denominación: administrativo . clasificación: escala de administración xeral . subescala administrativo . subgrupo c1 . xornada de traballo: completa . retribucións: as básicas correspondentes ao grupo de clasificación profesional e as complementarias fixadas na rpt municipal para os postos de administrativo (bop n 188 . do 26 de agosto de 2009) . Fecha de publicación: 04 Octubre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña - Fecha Resolución: 04 Octubre 2019 Galicia A Coruña
tesourería a) denominación: tesourería . b) número de prazas: unha (1) . d) nivel: 30 . e) escala: funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional . f) subescala: intervención-tesourería . g) categoría: entrada . h) complemento específico: 16 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña - Fecha Resolución: 20 Septiembre 2019 Galicia A Coruña
Do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do estado Para o non previsto nas presentes Bases será de aplicación supletoria a Lei 7/1985 . de 2 de abril . Reguladora das Bases do Réxime Local; o RD 896/1991 . do 7 de xuño . polo que se establecen as regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da administración local; o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro; a Lei 5/1997 . de 22 de xullo . de Administración Local de Galicia e a Lei 2/2015 . de 29 de abril do Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local . aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 . de 18 de abril; e o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e Provisión de Postos de Traballo e Promoción profesional dos funcionarios da Administración Xeral do Estado . aprobado polo Real Decreto 364/1995 . de 10 de marzo; así como no resto da lexilsación administrativa vixente Fecha de publicación: 22 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña - Fecha Resolución: 22 Agosto 2019 Galicia A Coruña
Ingeniero de caminos; escala: administración especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo de titulación a (subgrupo a1) Decreto número 19005018 . de 6 de junio de 2019: 1 plaza de ingeniero de caminos; escala: Administración especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo de titulación A (subgrupo A1) . . . Fecha de publicación: 21 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 21 Agosto 2019 Galicia
Maestro/a electricista; escala: administración especial; subescala: servicios especiales; clase: personal de oficios; grupo de titulación c (subgrupo c2) Decreto número 19005019 . de 6 de junio de 2019: 1 plaza de maestro/a electricista; escala: Administración especial; subescala: servicios especiales; clase: personal de oficios; grupo de titulación C (subgrupo C2) . . . Fecha de publicación: 21 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 21 Agosto 2019 Galicia
Policía local para el ayuntamiento de ribeira En el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña número 139 . de 24 de julio de 2019 . fueron publicadas íntegramente las bases que van a regir la convocatoria para proveer una plaza de policía local para el Ayuntamiento de Ribeira . perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera . encuadrada en la escala de Administración especial . subescala de servicios especiales . escala básica . categoría policía . grupo C1 . a través del proceso selectivo de concurso y reservada para la movilidad horizontal . en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 Fecha de publicación: 20 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 20 Agosto 2019 Galicia
Formación serán el personal con relación laboral Las personas beneficiarias de las plazas de formación serán el personal con relación laboral . estatutaria o funcionarial en alguna de las entidades miembros del Patronato de la FGE: Xunta de Galicia (Administración general de la Comunidad Autónoma o entidades instrumentales del sector público autonómico) . Abanca . Consorcio Zona Franca de Vigo . Diputación Provincial de A Coruña y Diputación Provincial de Lugo . personal con relación laboral . estatutaria o funcionarial en alguna de las entidades locales gallegas (ayuntamientos y diputaciones) y personal con relación laboral . estatutaria o funcionarial en entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que deben tener su domicilio social y realizar sus actividades mayoritariamente en Galicia Fecha de publicación: 08 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 08 Agosto 2019 Galicia
Trabajo denominado tesorería De acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto 128/2018 . de 16 de marzo . por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional . en las corporaciones locales cuya secretaría esté clasificada en primera o segunda clase . existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería . reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de intervención-tesorería . cualquiera que sea su categoría . al que corresponderá el desempeño de las funciones de tesorería y recaudación Fecha de publicación: 08 Agosto 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 08 Agosto 2019 Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de administracion en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales