Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto superior
arquitecto/a╗, debe decir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a╗ . debe decir . Fecha de publicación: 17 Octubre 2017 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
arquitecto/a , debe dicir escala: técnica . clase: técnicos superiores . número de vacantes: 1 . denominación: arquitecto/a . debe dicir . Fecha de publicación: 06 Octubre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto denominación: arquitecto . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnicos superiores . número de plazas: una . sistema de provisión: concurso-oposición libre . titulación: arquitecto . derechos de examen: 24 . 36 euros . funciones: las propias de la titulación de arquitecto superior . fase de oposición: consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter escrito . obligatorio y eliminatorio . Fecha de publicación: 14 Septiembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias Asturias
arquitecto/a interino por programa temporal denominación: arquitecto/a interino por programa temporal . escala: administración especial . subescala: técnica . clase: técnico superior . adscrición: area de urbanismo e infraestruturas/obras . duración do programa temporal: 18 meses . prorrogables por 6 meses máis . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a superior arquitecto/a incluida en la oep 2016 Anuncio Procedimiento selectivo para la provisión de una plaza de Técnico/a Superior Arquitecto/a incluida en la OEP 2016 . . . Fecha de publicación: 07 Septiembre 2017 - Publicado: BOPA , Boletín Oficial del Principado de Asturias Asturias
Arquitecto superior Con relación a las pruebas selectivas de una plaza de Arquitecto Superior . . . . Fecha de publicación: 01 Septiembre 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Cádiz Andalucía Cádiz
arquitecte/a lloc de treball: arquitecte/a . categoria: tí┬Ęcnic/a grau superior . grup de classificació: grup a- subgrup a . complement destí nivell: 24 . complement específic anual: 10 . rí┬Ęgim: funcionari interí . dedicació i jornada: complerta . Fecha de publicación: 31 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Arquitecto de la escala de administración especial Una plaza de Arquitecto de la escala de Administración Especial . subescala Técnica Superior . grupo de clasificación A . subgrupo A1 . mediante el sistema de concurso oposición . en turno libre . . . Fecha de publicación: 21 Agosto 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 26 Julio 2017
arquitecto denominación: arquitecto . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica superior . complemento destino (nivel): 28 . complemento específico (total 14 pagas): 11 . a) nacionalidade: ter a nacionalidade española . b) capacidade: non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desenrolo das correspondentes funcións . c) idade: ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa . e) titulación: estar en posesión . segundo proceda . da/s titulación/s universitaria/s habilitante/s para o exercicio da profesión de arquitecto . Fecha de publicación: 08 Agosto 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico Una plaza de Arquitecto Técnico . perteneciente a la Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Técnico Superior mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2017 - Publicado: DOE , Diario Oficial de Extremadura Extremadura
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto superior EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales