Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arquitecto tecnico en Galicia
Arquitecto/a técnico/a do concello da laracha BASES DA CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE FORMACIÓN DUNHA LISTA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS INTERINOS OU CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS EN POSTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A DO CONCELLO DA LARACHA . . . Fecha de publicación: 03 Septiembre 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico/a - enxeñeiro/a técnico-a 311 de 07/02/2019 pola que se aproban as bases e a convocatoria para provisión temporal de 1 praza de arquitecto técnico/a - enxeñeiro/a técnico-a . . . Fecha de publicación: 17 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico (a2) BASES DA CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO (A2) . . . Fecha de publicación: 06 Junio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a 311 . do 07/02/2019 . aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión . en réxime de funcionario/a interino/a de 1 praza de arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico /a . . . Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo como funcionario/a interino/a É obxecto da presente convocatoria a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo como funcionario/a interino/a . técnico de grao medio . coa categoría de arquitecto/a técnico/a . enxeñeiro/a técnico/a de obras públicas ou equivalente . para a Área de Urbanismo e Obras do Concello de Carballo . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 . do 18 de abril . a Lei 2/2015 . do 29 de abril . do emprego público de Galicia . e demais disposicións de pertinente aplicación Fecha de publicación: 13 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
arquitecto técnico denominación: arquitecto técnico . situación actual: vacante . relación xurídica co concello: funcionarial . escala: administración especial . subescala e categoría: técnica de grado medio . complemento destino (nivel): 26 . complemento específico (total 14 pagas): 4 . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto/a encadrado na escala de administración especial O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial . subescala Técnica . grupo A1 do Concello de Pontedeume . co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 232 da Lei 2/2015 . de 29 de decembro . de emprego público de Galicia Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Arquitecto técnico En relación á convocatoria do proceso para a provisión dunha praza de arquitecto técnico . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
ingeniería e infraestructura de los transportes localidad: lugo . nº de concurso: 1063/18-19 . nº de plazas: 1 (hx1108) . área de conocimiento: ingeniería e infraestructura de los transportes . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: ordenación del medio urbano . titulación: arquitecto/a . arquitecto/a técnico/a . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . graduado/a en ingeniería . centro (*): esc . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
ingeniería e infraestructura de los transportes localidad: lugo . nº de concurso: 1063/18-19 . nº de plazas: 1 (hx1108) . área de conocimiento: ingeniería e infraestructura de los transportes . departamento: ingeniería agroforestal . perfil: ordenación del medio urbano . titulación: arquitecto/a . arquitecto/a técnico/a . ingeniero/a . ingeniero/a técnico/a . graduado/a en ingeniería . centro (*): esc . Fecha de publicación: 20 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Lugo
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arquitecto tecnico en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales