Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de arte en Galicia
Persoal laboral fixo do posto de coordinador/a de servizos sociais do concello de ixo Por Resolución de Alcaldía número 1582/2024 . de 10 de xuño de 2024 . aprobouse a convocatoria e bases reguladoras para cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo do posto de Coordinador/a de Servizos Sociais do Concello de ixo . polo procedemento de concurso-oposición . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral de técnico/a de planificación social do concello de ixo Por Decreto de Alcaldía n 1231/2024 de data sete de maio de dous mil vinte e catro . apróbanse a convocatoria e as bases para a cobertura temporal . a través do procedemento de CONCURSO-OPOSICIÓN de unha praza de persoal laboral de TÉCNICO/A DE PLANIFICACIÓN SOCIAL do Concello de ixo . que de seguido se expoñen: . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Técnico/a de planificación social adscrito á área de servizos á comunidade do concello de ixo CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE TÉCNICO/A DE PLANIFICACIÓN SOCIAL ADSCRITO Á ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE DO CONCELLO DE IXO . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Xuíz ou xuíza de paz O Tribunal Superior de Xustiza . anuncia a convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz ou xuíza de Paz . SUBSTITUTO/A de IXO (A Coruña) . . . Fecha de publicación: 01 Febrero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Inspector do corpo da policía local do concello de ixo (oep 2022) CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA . POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN . QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA . DUNHA PRAZA DE INSPECTOR DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE IXO (OEP 2022) . . . Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal funcionario de carreira de inspector/a do corpo de policía local É obxecto da presente convocatoria e bases . a regulación do proceso selectivo a través do procedemento de concurso-oposición . quenda de promoción interna . para cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario de carreira de INSPECTOR/A do corpo de Policía Local . correspondente ao Grupo A . Subgrupo A2 (establecido no artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 . de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) . encadrada na Escala de Administración Especial . Subescala Servizos Especiais . incluída na OEP 2022 do Concello de ixo (BOP A Coruña número 82 de 2 de maio de 2022) Fecha de publicación: 29 Enero 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
historia del de concurso: 34t/23 . de plazas: 1 (c01992) . área de conocimiento: historia del . departamento: historia del . perfil: métodos de análisis e interpretación del fenómeno artístico (g5011205) . centro: facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
historia del de concurso: 35t/23 . de plazas: 1 (c01993) . área de conocimiento: historia del . departamento: historia del . perfil: historia de las vanguardias históricas g5011325 . centro: facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
historia del de concurso: 34t/23 . de plazas: 1 (c01992) . área de conocimiento: historia del . departamento: historia del . perfil: métodos de análisis e interpretación del fenómeno artístico (g5011205) . centro: facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
historia del de concurso: 35t/23 . de plazas: 1 (c01993) . área de conocimiento: historia del . departamento: historia del . perfil: historia de las vanguardias históricas g5011325 . centro: facultad de geografía e historia . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 15 Mayo 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 05 Mayo 2023 Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de arte en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales