Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en a coruna
Auxiliares de policía local - Tipo de oferta: oposición Informado de a convocatoria que realiza o Concello de Betanzos . para dúas prazas de Auxiliares de Policía Local . de acordó ás bases publicadas no B . . . Fecha de publicación: 02 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Betanzos
contratación laboral temporal de auxiliares de policía local - Tipo de oferta: laboral temporal oposición (promoción interna) código: 329 . denominación do proceso: contratación laboral temporal de auxiliares de policía local . Fecha de publicación: 02 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local - Tipo de oferta: oposición laboral temporal - Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por sistema de oposición correspondente a un posto de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . de acordo coa convocatoria publicada no BOP nº xxx/2014 de data de _______________ . . . Fecha de publicación: 13 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Auxiliar de policía local - Tipo de oferta: oposición laboral temporal Que solicito ser admitido/a para as probas de proceso selectivo por sistema de oposición correspondente a un posto de AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL . de acordo coa convocatoria publicada no BOP nº xxx/2013 de data de ____________ . . . Fecha de publicación: 08 Mayo 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Policía local encadrada na escala de administración especial - Tipo de oferta: oposición concurso concurso-oposición Ten por obxecto a presente convocatoria a provisión dunha praza de Policía Local encadrada na Escala de Administración Especial . subescala de servizos especiais . clase Policía Local e os seus auxiliares (escala básica) pertencente ao grupo C . subgrupo C-1 . . . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Policía local encuadrada en la escala de administración especial
Tiene por objeto a presente convocatoria a acopio de una plaza de Policía Local encuadrada en la Escala de Administración Especial . subescala de servicios especiales . clase Policía Local y los suyos auxiliar (escala básica) perteneciente al grupo C . subgrupo C-1 . . .
Auxiliar de policía local do concello de bergondo - Tipo de oferta: laboral temporal Por Decreto da Alcaldía 254/2012 . de 30 de abril . aprobáronse as Bases xerais e específicas da convocatoria para a contratación . en réxime laboral temporal . dunha (1) praza de Auxiliar de Policía Local do Concello de Bergondo . . . Fecha de publicación: 09 Mayo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña Bergondo
Traducción automática
Auxiliar de policía local del ayuntamiento de bergondo
Por Decreto de la Alcaldía 254/2012 . de 30 de abril . se aprobaron las Bases generales y específicas de la convocatoria para la contratación . en régimen laboral temporal . de una (1) plaza de Auxiliar de Policía Local del Ayuntamiento de Bergondo . . .
Policía local El BOP de A Coruña número 196 . de fecha 14 de octubre de 2011 . publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de una plaza de arquitecto técnico y cinco plazas de auxiliar administrativo . y el BOP de A Coruña de fecha 7 de noviembre de 2011 publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de tres plazas de policía local Fecha de publicación: 05 Diciembre 2011 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Auxiliar administrativo El BOP de A Coruña número 196 . de fecha 14 de octubre de 2011 . publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de una plaza de arquitecto técnico y cinco plazas de auxiliar administrativo . y el BOP de A Coruña de fecha 7 de noviembre de 2011 publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de tres plazas de policía local Fecha de publicación: 05 Diciembre 2011 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Arquitecto técnico El BOP de A Coruña número 196 . de fecha 14 de octubre de 2011 . publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de una plaza de arquitecto técnico y cinco plazas de auxiliar administrativo . y el BOP de A Coruña de fecha 7 de noviembre de 2011 publicó íntegramente las bases específicas para la provisión de tres plazas de policía local Fecha de publicación: 05 Diciembre 2011 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Oposición polo procedemento ordinario e unha (1) praza de concurso-oposición polo procedemento extraordinario - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna ) (Interino) Aprobar de acordo coa proposta do intendente xefe da Policía Local de Riveira a convocatoria conxunta e bases específicas que mais adiante se transcriben para a cobertura en propiedade como funcionarios de carreira dentro do plantel da Policía Local dos seguintes postos de traballo: tres (3) policías . convocandose duas (2) prazas de oposición polo procedemento ordinario e unha (1) praza de concurso-oposición polo procedemento extraordinario . segundo o desposto respectivamente nos artigos 20 a 24 e disposición transitoria terceira do Decreto 243/2008 . do 16 de outubro . polo que se desenvolve a Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia e anexos I e VI da Orde do 28 de xaneiro de 2009 . pola que se determinan as probas de selección . temarios e baremos de méritos para o ingreso . promoción interna e mobilidade nos corpos de policías locais . para a integración dos vixilantes e auxiliares de policía ou interinos . para o acceso como vixilantes municipais e a contratación de auxiliar de policía de tempada Fecha de publicación: 14 Noviembre 2011 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traducción automática
Oposición lo pones procedimiento común y una (1) plaza de concurso-oposición lo pones procedimiento extraordinario
Aprobar de acuerdo con la propuesta del intendente jefe de la Policía Local de Riveira la convocatoria conjunta y bases específicas que mas adelante se transcriben para la cobertura en propiedad como funcionarios de carrera dentro del plantel de la Policía Local de los siguientes puestos de trabajo: tres (3) policías . convocandose duas (2) plazas de oposición lo pones procedimiento común y una (1) plaza de concurso-oposición lo pones procedimiento extraordinario . segundo el desposto respectivamente en los artículos 20 a 24 y disposición transitoria tercera del Decreto 243/2008 . del 16 de octubre . por lo que se desarrolla la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia y anexos I y VI de la Orden del 28 de enero de 2009 . por la que se determinan las pruebas de selección . temarios y baremos de méritos para el ingreso . promoción interna y mobilidade en los cuerpos de policías locales . para la integración de los vixilantes y auxiliar de policía o interinos . para el acceso como vixilantes municipales y la contratación de auxiliar de policía de temporada
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en a coruna España

Oposiciones y Concursos de auxiliar policia en Galicia excluyendo A Coruña
Auxiliares de policía local de los ayuntamientos que a continuación se enumeran Fecha de publicación: 27 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Mugardos Fecha de publicación: 24 Mayo 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Policía local del ayuntamiento de allariz Mediante Decreto de la Alcaldía de 6 de julio de 2018 . se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de policía local del Ayuntamiento de Allariz . mediante el procedimiento extraordinario de integración en el cuerpo de la policía local del auxiliar que presta servicios en este ayuntamiento . en ejecución de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2016 . de 8 de julio . por la que se modifica la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia Fecha de publicación: 12 Julio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local Acordou . entre outros asuntos . delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso por quenda libre ou promoción interna á categoría dos funcionarios Axentes da policía local e as prazas de auxiliares de policía local . comprendendo as facultades recollidas no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas Fecha de publicación: 09 Julio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Auxiliares de policía local entre la vicepresidencia Convenio para la asunción por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a las plazas de auxiliares de policía local entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia . Administraciones Públicas y Justicia y el Ayuntamiento de Gondomar Fecha de publicación: 29 Junio 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliares de policía local CONVOCATORIA DE PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICíA LOCAL . . . Fecha de publicación: 15 Mayo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía Por Resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2018 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 en la que está previsto cubrir 2 plazas de agentes de la policía local por promoción interna en un proceso de integración de auxiliares de policía . conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2007 . de 20 de abril . de coordinación de policías locales de Galicia . conforme a la redacción establecida por la Ley 9/2016 . de 8 de julio Fecha de publicación: 26 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 21 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliar de policía local na temporada de verán Que . unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir . como persoal laboral de duración determinada . dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada de verán . . . Fecha de publicación: 18 Abril 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Auxiliares de policía local que a continuación se enumeran El objeto de esta convocatoria y la selección de 109 puestos de auxiliares de policía local que a continuación se enumeran y la creación de la lista de reserva de contratación para el año 2018: . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de auxiliar policia en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales