Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educador en torredembarra
Profesor , 'primer - Tipo de oferta: laboral temporal 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra
'primer 2015-12048 ajuntament de torredembarra anunci la junta de govern local de l'ajuntament de torredembarra . en la seva sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015 . ha adoptat . entre d'altres . l'acord d'aprovar les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor de música de diferents especialitats . i que tot seguit es transcriu: 'primer . - aprovar les bases específiques . que consten com annex a l'acord . que regiran el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats: llenguatge musical (o pedagogia) . piano . clarinet . saxofon . flauta travessera . guitarra . violí i violoncel . per cobrir mancances temporals que puguin sorgir a l'escola municipal de música de torredembarra . Fecha de publicación: 30 Diciembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Torredembarra

Oposiciones y Concursos de educador en Tarragona excluyendo torredembarra
Treballador social (compliment rí tio programa contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio programa contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) - 2 places de treballador social (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 1 plaí§a educador social a mitja jornada (compliment rí tio Programa Contrata 2019) - 2 places tí¨cnics mig igualtat (vacants) . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
87 v-o 605 . 00 província: tarragona corporació . personal laboral ajuntament de valls denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions t cnic-a medi ambient 1 llicenciatura o - enginyer t cnic 1 diplomatura-enginyeria t cnica o - t cnic-a relacions ciutadanes 1 diplomatura o - t cnic-a inform tic 1 diplomatura o interí t cnic-a ensenyament 1 diplomatura o - assistent-a social 3 diplomatura o 1 interí- 1 indef no fix administratiu-iva 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o - educador-a 2 diplomatura o - t cnic -a mig relacions laborals 1 diplomatura o - t cnic-a mig administració 1 diplomatura o - t cnic-a mig dinamització comunit ria 1 grau . llicenciatura o diplomatura v 1 vacant delineant 6 fpii . batxillerat superior o equivalent o 1 interí t cnic-a auxiliar mediador intercultural 1 fpii . batxillerat superior o equivalent v 1 indef no fix encarregat-da serveis manteniment 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a obres 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o - oficial 1a ferrer 1 fpii . batxillerat superior o equivalent o interí oficial 2a fuster 1 fpi . graduat eso o equivalent o interí auxiliar administratiu-iva 9 fpi . graduat eso o equivalent o 2 interins auxiliar delineació 1 fpi . graduat eso o equivalent o - denominació del lloc núm llocs titulació exigida estat observacions monitor-a 4 fpi . graduat eso o equivalent o 3 interins - places a temps parcial treballador-a familiar 2 fpi . graduat eso o equivalent o - oficial 2a obres 3 fpi . graduat eso o equivalent o-v 1 vacant oficial 2a pintura 2 fpi . graduat eso o equivalent o interins oficial 2a obres cementiri 1 fpi . graduat eso o equivalent o 1 interí conductor grua 1 fpi . graduat eso o equivalent o - auxiliar biblioteca 1 fpi . graduat eso o equivalent o - peó especialista neteja 1 certificat escolaritat o - peó d obres 4 certificat escolaritat o - peó senyalització 2 certificat escolaritat o - peó d obres cementiri 2 certificat escolaritat o 1 interí netejador-a 16 certificat escolaritat o-v 1 interí bidell 3 certificat escolaritat o-v 3 interins conserge 5 certificat escolaritat o-v 1 interí total: 87 v-o . Fecha de publicación: 13 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar grup c . subgrup c2 - 1 pla a d oficial 1a personal de confian a-eventual - 1 pla a de cap gabinet de l alcaldia plantilla personal laboral fix assimilats grup a . subgrup a1 - 1 pla a d economista - 1 pla a d enginyer superior - 2 places d arquitecte - 7 places de professor ( 2 places cobertes interinament ) - 1 pla a de t cnic superior en inform tica - 1 pla a t cnic activitats esportives assimilats grup a . subgrup a2 - 1 pla a d arxiver (en situació de serveis especials per ocupar c rrec electe en una altra administració) - 1 pla a d arquitecte t cnic adscrit provisionalment con a encarregat brigada (acord ple de 24-2-2015) - 3 places de t cnic mig educació destinats al servei uec (cobertes interinament) - 11 places de treballador social - 2 places de t cnic mig de serveis socials - 1 pla a de professor - 2 places de bibliotec ria - 2 places de t cnic mig inform tic programador - 1 pla a de t cnic mig joventut - 6 places d educador social - 1 pla a de t cnic mig en cooperació-participació assimilats grup c . subgrup c1 - 1 pla a de cap administratiu - 2 places d auxiliar arxius - 4 places d auxiliar inform tica - 1 pla a d auxiliar t cnic serveis socials - 5 places d auxiliar biblioteca - 1 pla a d auxiliar t cnic obra pública (en situació d exced ncia volunt ria per ocupar pla a com a funcionari interí d inspector via pública) - 1 pla a t cnic especialista en activitats esportives assimilats grup c . subgrup c2 - 11 places d auxiliar administratiu (2 places cobertes interinament) - 1 pla a d auxiliar revisor - 19 places d oficial 1 (3 cobertes interinament fins cobrir pla a i 1 coberta interinament pendent revisió invalidesa titular pla a) - 4 places d oficial 2 assimilats agrupacions professionals - 23 places de conserge (1 pla a coberta interinament pendent procés selecció . 1 pla a contracte relleu i 3 places de durada determinada-obra o servei determinat per cobrir curs escolar) - 9 places d ajudant - 9 places de peó especialista (3 places cobertes interinament) personal laboral de durada determinada-plans ocupació personal subvencionat personal laboral temporal grup c . subgrup c1 - 11 places de delineant - 2 places d inspector via pública (1 coberta interinament) - 1 pla a d inspector-delineant (en situació serveis especials per ocupar c rrec electe: ocupada interinament per auxiliar obra pública en situació d exced ncia volunt ria) classe t cnica auxiliar . Fecha de publicación: 10 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
educadors-es de llar d infants i auxiliars de llars d infants 2017-00896 ajuntament de puigpelat anunci per acord de la junta de govern local de 24 de gener de 2017 . s han aprovat les següents bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: educadors-es de llar d infants i auxiliars de llars d infants . i s obre la corresponen convocat ria del procés selectiu . bases reguladores que regeixen la convocat ria del procés selectiu per constituir una borsa de treball: educadors-es de llar d infants i auxiliars de llar d infants de l ajuntament de puigpelat 1 . Fecha de publicación: 09 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
intervenció socioeducativa amb els nens-es annex: bases reguladores del procés de selecció mitjan ant oposició -concurs lliure per cobrir amb car cter interí un lloc de treball de t cnic d educació social primera . en aquest lloc de treball es realitzaran . entre d altres . les següents funcions: intervenció socioeducativa amb els nens-es . intervenció en famílies: - treball amb les famílies a través d entrevistes individuals com a espai de reflexió i debat de les pautes educatives envers els seus fills-es . treball en equip: - reunions de l equip d educadors-es del centre . Fecha de publicación: 11 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
places en r gim funcionarial temporal denominació del lloc de treball grup comp de destinació nivell peó especialista obres ap 15 peó especialista ap 13 directora llar infants a2 17 educadora llar infants c2 14 t cnica mitjana de joventut (20h) a2 22 assistent de servei (25h) ap 12 mestre de pl stica (8h) a2 24 oferta pública d ocupació per 2017: places en r gim funcionarial . places en r gim laboral: - administratiu de gestió en r gim laboral que es cobrir pel procediment de promoció interna . Fecha de publicación: 09 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Educador-a de llar BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ DE PLACES AMB CAR CTER TEMPORAL D EDUCADOR-A DE LLAR 1- Objecte de la convocat ria Aquestes bases tenen per objecte iniciar expedient de selecció . per a la creació d'una borsa de treball per a poder proveir amb car cter laboral temporal places d'educador-a de llar . de conformitat amb la plantilla del personal laboral de l Ajuntament de Riudoms . l article 94 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i l art 20 Fecha de publicación: 23 Noviembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d'un psic leg-a La Junta de Govern . en sessió del dia 30 d'agost de 2016 . va aprovar les Bases específiques per a la provisió de les places de personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d'un psic leg-a . un pedagog-a . un treballador-a social i un educador-a social de l EAIA amb formació d'una borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragon s i per Decret de Presid'ncia de 1 de setembre de 2016 . es va aprovar la convocat ria d'aquest procediment Fecha de publicación: 06 Septiembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
ser un treball o activitat original la convocat ria abasta: treballs o activitats realitzats dins del si de la comunitat educativa dels centres docents reconeguts-autoritzats pel departament d ensenyament de la generalitat de catalunya . requisits requisits dels sol licitants: formar part de la comunitat educativa dels centres docents reconeguts-autoritzats pel departament d ensenyament de la generalitat amb seu i mbit de la ciutat de valls . requisits dels treballs o activitats: ser un treball o activitat original . centrat o basat en tem tica d estudis de dones . de g nere i d igualtat . presentació de treballs documents que cal presentar: - impr s de sol licitud degudament emplenat . on consti el vistiplau i el segell de la direcció del centre . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
- donar suport en determinats moments i activitats educatives que ho requereixin - participar en la programació les funcions del lloc de treball seran les de: - donar suport en determinats moments i activitats educatives que ho requereixin - participar en la programació . en l organització les actuacions educatives i la seva avaluació . junt amb el tutor-a del grup d infants que té assignat . - participar en el treball d equip i amb altres professionals de la xarxa educativa requisits dels aspirants per ser adm s i prendre part en la convocat ria . els aspirants han de reunir . a la data d acabament del termini de presentació de sol licituds . els requisits següents: a) tenir la nacionalitat espanyola . d acord amb les lleis vigents . o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la unió europea o d aquells estats als quals . en virtut de tractats internacionals celebrats per la unió europea i ratificats per espanya . sigui d aplicació la lliure circulació de treballadors . de conformitat amb l article 57 del reial decret legislatiu 5-2015 . de 30 d octubre . pel qual s aprova el text refós de la llei de l estatut b sic de l empleat públic . i amb el que estableixen la llei 4-2000 d 11 de gener . sobre drets i llibertats dels estrangers a espanya . i la llei 14-2003 . de 20 de novembre . sobre els drets i llibertats dels estrangers a espanya i la seva integració social . i disposicions concordants . Fecha de publicación: 22 Junio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educador en Tarragona excluyendo torredembarra
Oposiciones y Concursos de educador en Cataluña excluyendo Tarragona
educador/a infantil les condicions del lloc de treball corresponent a la plaí§a convocada són les segí¼ents: . í¢Â€Â¢ lloc de treball: educador/a infantil . í¢Â€Â¢ classificació/ grup: c1 í¢Â€Â¢ jornada de treball . Fecha de publicación: 19 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
educador musical, pianista repertorista necessitats dí¢Â€Â™ocupació de carí cter temporal que es produeixin amb posterioritat a lí¢Â€Â™aprovació . relativa als segí¼ents llocs de treball: educador musical . pianista repertorista . í¢Â€Âœ bases específiques reguladores del procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball relativa als segí¼ents llocs de treball: . Fecha de publicación: 01 Julio 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L grup c Temari específic per a la convocatí²ria de places del grup C . subgrup C1 (educadores) . . . Fecha de publicación: 16 Mayo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
ensenyament, salut, habitatge, pobresa energí¨tica, ocupacional les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions segí¼ents: . altres documents que els/les treballadors/es i educadors/es socials hagin dí¢Â€Â™efectuar per a lí¢Â€Â™accés a serveis i prestacions de serveis socials o dí¢Â€Â™altres xarxes de benestar social: ensenyament . salut . habitatge . pobresa energí¨tica . ocupacional . Fecha de publicación: 29 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
intervenció educador social, intervenció treballador social, intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials situació econí²mica: fins a 10 punts . composició familiar: fins a 3 punts . a) família monoparental: 1 punt . b) existí¨ncia d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt . c) famílies nombrosa: 1 punt . valoració d'aspectes socials: 3 punts . b) seguiment intensiu i/o aplicació dí¢Â€Â™un pla de treball per part dels serveis socials municipals . indicant la data d'inici de la intervenció: intervenció educador social . intervenció treballador social . intervenció a través del sad o altres recursos de serveis socials . Fecha de publicación: 05 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
e014sc-497 codi del lloc de treball: e014sc-497 . nom del lloc: secció de gestió de beques i ajuts . unitat directiva: direcció general d'atenció a la família i a la comunitat educativa . localitat: barcelona . norma funcional: decret 297/2011 . de 22 de mar . publicat al dogc núm . nivell: 23 . complement específic: 10 . jornada: normal . horari: normal . Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
educador/a escola bressol codi de la plaí§a: 197 . - denominació del lloc de treball: educador/a escola bressol . Fecha de publicación: 20 Julio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
e014sc-497 codi del lloc de treball: e014sc-497 . nom del lloc: secció de gestió de beques i ajuts . unitat directiva: direcció general d'atenció a la família i a la comunitat educativa . localitat: barcelona . norma funcional: decret 297/2011 . de 22 de mar . publicat al dogc núm . nivell: 23 . complement específic: 10 . jornada: normal . horari: normal . Fecha de publicación: 17 Marzo 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Treballador/a social Per les places de treballador/a social . d'educador/a social i de fisioterapeuta: nivell de suficií¨ncia de catalí  (Nivell C1) . . . Fecha de publicación: 20 Enero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
tí¨cnic/a mitjí /na educador/a social - condicions de treball projecte 'servei comarcal d'intervenció socioeducativa no residencial . per a infants i joves': . lloc de treball: tí¨cnic/a mitjí /na educador/a social . Fecha de publicación: 07 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educador en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales