Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de educador social en Galicia
Traballador/a social 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Licenciado/a en dereito 1 PRAZA DE LICENCIADO/A EN DEREITO . 3 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL . 2 PRAZAS DE ORIENTADOR/A LABORAL E 2 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL . con carácter de persoal funcionario/a interino/a en réxime de execución de programas de carácter temporal . ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión . para os anos 2023 a 2025 . cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 . e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C) publicada no Diario Oficial de Galicia n 177 do 18/09/2023 Fecha de publicación: 10 Junio 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de educador/a social do concello de ares Convocatoria 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares . . . Fecha de publicación: 09 Abril 2024 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Educador/a social para la provisión de una plaza de educador/a social . fecha . . . Fecha de publicación: 11 Agosto 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
Traballo coa categoría de educador/a familiar 11- O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 30 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Traballo coa categoría de educador/a familiar - O obxecto desta convocatoria é a selección dunha persoa para ocupar . con carácter temporal . un posto de traballo coa categoría de educador/a familiar . a través do procedemento de selección que se sinala nestas bases . consonte á subvención concedida ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimentos en centros de inclusión e emerxencia social e de programas que desenvolverán as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana . inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social . de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015 . do 30 de outubro . polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) . a Lei 7/1985 . do 2 de abril . o Real Decreto Lexislativo 781/1986 Fecha de publicación: 07 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Educador/a familiar para a área de acción social BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE . COMO PERSOAL LABORAL FIXO . DE UNHA PRAZA DE EDUCADOR/A FAMILIAR PARA A ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL . INCLUIDA NA OFERTA DE EMPREGO DO CONCELLO DO ANO 2016 . . . Fecha de publicación: 19 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
educador social número de plazas: 1 . modalidad de contratación: contrato por obra o servicio . duración del contrato: hasta 31 diciembre 2018 . tes servizos e dependencias: vestíbulo . corredor de comunicación . . denominación del puesto: educador social . Fecha de publicación: 20 Marzo 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Ourense Galicia Ourense
educador/a social a) denominación das prazas: educador/a social . - escala: administración especial . - subescala: técnica . - clase: técnica/o media/o . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
Profesor , 1(hxnp1249) nº de concurso: 1101/15-16 . nº de plazas: 1(hxnp1249) . área de conocimiento: didáctica y organización escolar . departamento: didáctica y organización escolar . perfil: materias del área . titulación: graduado/a en pedagogía . educación social o maestro o licenciado/a en pedagogía o psicopedagogía . centro (*): facultad de ciencias de la educación . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 31 Marzo 2016 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de educador social en GaliciaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales