Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de judicial en artes

No hemos encontrado oposición o concurso de judicial en todo artes

También puede buscar sólo en artes o la profesión judicial
Oposiciones y Concursos de judicial en Barcelona excluyendo artes
Agent de la policia local de l'ametlla del vallí¨s i fins a la resolució judicial dels procediments seguits davant dels jutjats contenciosos administratius núm - Suspendre el procés selectiu de tres places d'agent de la policia local de l'Ametlla del Vallí¨s i fins a la resolució judicial dels procediments seguits davant dels jutjats contenciosos administratius núm . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Profesor , La categoria de bombers del servei de prevenció 6 de la Llei 30/1992 . de 26 de novembre . de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú . es fa saber la interposició dels diversos recursos contenciós administratiu que a continuació s indiquen respecte al procediment selectiu per a la provisió de 30 places de la categoria de bombers del Servei de Prevenció . Extinció d'Incendis i Salvament corresponent a l oferta pública d'ocupació 2010 d'aquesta administració . a l efecte que serveixi de citació a termini als possibles interessats . per tal que puguin comparèixer . si s escau . en els corresponents procediments judicials Fecha de publicación: 07 Marzo 2012 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Traducción automática
La categoría de bomberos del servicio de prevención
6 de la Ley 30/1992 . de 26 de noviembre . de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común . se hace saber la interposición de los varios recursos contencioso administrativo que a continuación s indican respecto al procedimiento selectivo para la provisión de 30 plazas de la categoría de bomberos del Servicio de Prevención . Extinción de Incendios y Salvamento correspondiente a l ofrecida pública de ocupación 2010 de esta administración . a l efecto que sirva de citación a plazo a los posibles interesados . para que puedan comparecer . si s escau . en los correspondientes procedimientos judiciales
jefe/a de la sección de formación inicial - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos) denominación del puesto: jefe/a de la sección de formación inicial . órgano técnico: escuela judicial . número de puestos convocados: 1 . localización: barcelona . nivel de destino: 30 . complemento específico: 44 . Fecha de publicación: 05 Septiembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
Magistrado de la audiencia provincial de barcelona Acuerdo de 26 de julio de 2011 . de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial . por el que . en ejecución de sentencia . se reintegra al Magistrado don Agustín Vigo Morancho a la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona . orden civil . . . Fecha de publicación: 02 Agosto 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
jefe de área de relaciones externas e institucionales denominación del puesto: jefe de área de relaciones externas e institucionales . órgano técnico: escuela judicial . número de puestos convocados: 1 . localización: barcelona . nivel de destino: 29 . complemento específico: 44 . Fecha de publicación: 10 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
profesor/a ordinario - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos) denominación del puesto: profesor/a ordinario . órgano técnico: escuela judicial . número de puestos convocados: uno . localización: barcelona . nivel de destino: 29 . complemento específico: 41 . perfil: área de instrucción . Fecha de publicación: 10 Mayo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
profesor/a ordinario - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos) denominación del puesto: profesor/a ordinario . órgano técnico: escuela judicial . número de puestos convocados: 1 . localización: barcelona . nivel de destino: 29 . complemento específico: 41 . perfil: área de instrucción . Fecha de publicación: 18 Abril 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado Cataluña Barcelona
Oposiciones y Concursos de judicial en Cataluña excluyendo Barcelona
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pel sistema general llibre al cos d'auxili judicial 1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pel sistema general llibre al cos d'auxili judicial . convocat per l'Ordre JUS/2681/2015 . d'1 de desembre . . . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Sertes en l' mbit territorial de catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pel sistema general llibre al cos d'auxili judicial 1 Fer pública la relació de places desertes en l' mbit territorial de Catalunya (annex 1) que s'ofereixen als aspirants que han superat el procés selectiu per a l'ingrés pel sistema general llibre al cos d'auxili judicial . convocat per l'Ordre JUS/2681/2015 . d'1 de desembre . . . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L'actual jutge de pau titular i substitut es procedirà a la seva elecció pel ple de l'ajuntament 2015-02368 Ajuntament de la Vilella Baixa E D I C T E De conformitat amb el que disposa l'article 5 del Reglament 3-95 de 7 de juny . referent als jutges de pau . que desenvolupa els articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6-1985 de l'1 de juliol . del poder judicial . es posa a coneixement de tots els interessats que queden lliures les places de l'actual jutge de pau titular i substitut es procedirà a la seva elecció pel Ple de l'Ajuntament Fecha de publicación: 11 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona La Vilella Baixa


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales