Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia local en beneixida
Auxiliar de policía local publicado 74 . de 28 de marzo de 2011 ; debe decir: Se deja sin efecto el anuncio de la convocatoria de una plaza de Auxiliar de Policía Local publicado . mediante Resolución de 18 de marzo de 2011 . en el Boletín Oficial del Estado n . . . Fecha de publicación: 29 Noviembre 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 10 Noviembre 2011 Comunidad Valenciana Valencia Beneixida
Auxiliar de policía local mediante oposición de carácter restringido (funcionarización) - Tipo de oferta: oposición Convocatoria de una plaza de auxiliar de policía local mediante oposición de carácter restringido (funcionarización) . . . Fecha de publicación: 30 Marzo 2011 - Publicado: DOCV , Diario Oficial de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valencia Beneixida
Auxiliar de policía local - Tipo de oferta: oposición Una plaza de Auxiliar de Policía Local . perteneciente a la escala de Administración Especial . subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus Auxiliares . mediante el sistema de oposición . en turno restringido . . . Fecha de publicación: 28 Marzo 2011 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 18 Marzo 2011 Comunidad Valenciana Valencia Beneixida

Oposiciones y Concursos de policia local en Valencia excluyendo beneixida
Agent de policia a proveir tant pel torn lliure com pel de mobilitat de conformitat amb l'annex i del decret 88/2001 804 de data 3 d'agost del 2017 es va resoldre aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquesta Administració amb un total de 14 places d'Agent de Policia a proveir tant pel torn lliure com pel de mobilitat de conformitat amb l'annex I del Decret 88/2001 . de 24 d'abril . del Consell . pel que s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció . promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana Fecha de publicación: 22 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Segunda actividad de la policía local ANUNCIO Por unanimidad del Pleno Municipal celebrado el pasado 21 de diciembre de 2017 se ha aprobado el catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad de la policía local . lo que se hace público a efectos de reclamaciones y audiencia por un plazo de 15 días . de conformidad con el artículo 4 . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Segunda actividad de la policía local Ayuntamiento de Cullera Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre aprobación inicial del catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad de la policía local . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Intendente de la policía local -Administración Especial: 1- Subescala servicios especiales -Una plaza de intendente de la policía local . . . Fecha de publicación: 12 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policia local Excel lentíssimo Ajuntament de Val ncia Anunci de l'Excel lentíssim Ajuntament de Val ncia sobre l'acord de la Junta de Govern Local pel qual es designa nominalment les persones integrants del tribunal de la convocat ria par proveir en propietat 30 places de Agent de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 06 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policía local: president titular: josé serrano julián - A la vista de les actuacions que antecedixen . de l'informe del Servici de Personal i de conformitat amb el mateix . designar nominalment les següents persones que s'integren com a membres del Tribunal que ha de jutjar la convocat ria per a proveir en propietat 30 places de Agent de la Policía Local: President Titular: José Serrano Julián . intendent general d'esta Corporació Fecha de publicación: 06 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial/a de la policia local - Rectificar l'error advertit en la Resolució núm CF-2730 . de 30 de novembre de 2017 . per la qual es va elevar a definitiva la llista de persones admeses i excloses i es fixa la data de realització del primer exercici respecte a la convocat ria per a proveir en propietat 52 places d'Oficial/a de la Policia Local . en el sentit d'inserir per orde alfab tic de primer cognom i pel torn de mobilitat a JOSÉ SALVADOR BARTOLOMÉ MARTINEZ . amb D Fecha de publicación: 26 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Inspector/a-jefe/a de policía por oposición libre 2018 euros 0043 . de fecha 12/01/2018 . se procede a la corrección de las Tasa a abonar por los participantes a las pruebas para la cobertura de una plaza de Inspector/a-Jefe/a de Policía por oposición libre y una plaza de Oficial de Policía por promoción interna y oposición libre . aprobadas por Resoluciones 2017-1826 y 2017-1829 . publicadas íntegramente en el BOP de Valencia n 234 de 7 de diciembre de 2017 . quedando . estableciendo la Tasa a abonar por los participantes de la siguiente manera (Base 3 de cada convocatoria): - Inspector/a-Jefe/a de Policía Local (grupo A2): 30 euros - Oficial de Policía (Grupo B): 20 euros Lo que se hace público . de conformidad con el art 109 de la Ley 39/2015 . de 1 de octubre . de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas Fecha de publicación: 26 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Oficial de la policía local por promoción interna - Bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía Local por promoción interna . . . Fecha de publicación: 24 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Agent de la policía local Ajuntament d'Algemesí Anunci de l'Ajuntament d'Algemesí sobre convocat ria i bases per cobrir en propietat 3 places d'agent de la Policía Local . . . Fecha de publicación: 24 Enero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Valencia excluyendo beneixida
Oposiciones y Concursos de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia
intendente general/comisario/a principal de la policía local denominación: intendente general/comisario/a principal de la policía local . naturaleza: funcionario/a de carrera . grupo de clasificación: a1 . titulación: título universitario de grado o equivalente . escala/subescala; clase; categoría: administración especial; servicios especiales; escala superior; categoría intendente general/ . complemento de destino: nivel 28 . complemento específico anual: 34 . misión: como responsable de la subjefatura y de la unidad de coordinación operativa . coordinar los distintos servicios operativos . Fecha de publicación: 12 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
intendente general/comisario/a principal de la policía local denominación: intendente general/comisario/a principal de la policía local . naturaleza: funcionario/a de carrera . grupo de clasificación: a1 . titulación: título universitario de grado o equivalente . escala/subescala; clase; categoría: administración especial; servicios especiales; escala superior; categoría intendente general/ . complemento de destino: nivel 28 . complemento específico anual: 34 . misión: como responsable de la subjefatura y de la unidad de coordinación operativa . coordinar los distintos servicios operativos . Fecha de publicación: 11 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
intendente general/comisario/a principal de la policía local denominación: intendente general/comisario/a principal de la policía local . naturaleza: funcionario/a de carrera . grupo de clasificación: a1 . titulación: título universitario de grado o equivalente . escala/subescala; clase; categoría: administración especial; servicios especiales; escala superior; categoría intendente general/ . complemento de destino: nivel 28 . complemento específico anual: 34 . misión: como responsable de la subjefatura y de la unidad de coordinación operativa . coordinar los distintos servicios operativos . Fecha de publicación: 10 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local publicadas en el bop n Habiendo advertido errores en las bases específicas de tres plazas de Agente de la Policía Local publicadas en el BOP n . . . Fecha de publicación: 09 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local publicadas en el bop n Habiendo advertido errores en las bases específicas de tres plazas de Agente de la Policía Local publicadas en el BOP n . . . Fecha de publicación: 08 Febrero 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Intendente del cuerpo de policía local de este excmo Rectoras para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente del Cuerpo de Policía local de este Excmo . . . Fecha de publicación: 08 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Intendente del cuerpo de la policía local Fecha de publicación: 08 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Intendente del cuerpo de policía local de este excmo Rectoras para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente del Cuerpo de Policía local de este Excmo . . . Fecha de publicación: 07 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Intendente del cuerpo de la policía local Fecha de publicación: 07 Marzo 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Agente de la policía local Pascual en plaza y correlativo puesto de trabajo de Agente de la Policía Local . Subgrupo C1 . perteneciente a la Escala de Administración . . . Fecha de publicación: 20 Febrero 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia local en Comunidad Valenciana excluyendo Valencia


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales