Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de social en Comunidad Valenciana
modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva, incorporant una disposició addicional cinquena a la vista de tot el que s'ha exposat les persones abans esmentades procedeixen a la signatura del text de la modificació de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari i modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva esmentat . quedant redactat amb el següent tenor literal: modificació del conveni col lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a r gim jurídic laboral de l'ajuntament de x tiva . incorporant una disposició addicional cinquena . euros "l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos euros " l'ajuntament de x tiva abonar 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i cust dia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . als treballadors i treballadores de l'ajuntament de x tiva . que reunixquen els següents requisits: treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 18 mesos . treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda . amb serveis prestats en l'ajuntament de x tiva o en l'administració pública en periodes continuats en el temps . de més de 3 anys: ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar . 100% de l'import total de l'ajuda . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Educador/a social E) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pública de la categoría de Educador/a Social . . . Fecha de publicación: 15 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social e) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pú- blica de la categoría de Trabajador/a Social . . . Fecha de publicación: 15 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social E) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pública de la categoría de Trabajador/a Social . . . Fecha de publicación: 15 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Educador/a social E) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pública de la categoría de Educador/a Social . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social E) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pública de la categoría de Trabajador/a Social . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Trabajador/a social e) Certificado de superación de pruebas selectivas convocadas por Administración Pú- blica de la categoría de Trabajador/a Social . . . Fecha de publicación: 14 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Castellón Comunidad Valenciana Castellón
Treballador-a social 1 L'objecte de la convocat ria és la provisió . per concurs-oposició com a personal funcionari . de dues places de treballador-a social . escala administrativa general . grup A2 2 La present funcionarització té per objecte la cobertura pel procediment de promoció interna . com a funcionari de carrera . dirigida a la promoció del personal laboral fix d'aquest Ajuntament que ocupe una pla a reservada a personal funcionari per ministeri de la llei . d'acord amb l'establert en la disposició transit ria segona de Reial Decret Legislatiu 5/2015 . de 30 d'octubre . per el que s'aprova el Text Refós de l'Estatut B sic de l'Empleat Públic -TREBEP- Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Treballador/a social vacants a la plantilla de personal i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 Ajuntament de Castelló de Rugat Edicte de l'Ajuntament de Castelló de Rugat sobre convocat ria per a cobrir en propietat dues places de treballador/a social vacants a la plantilla de personal i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 . . . Fecha de publicación: 08 Junio 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Valencia Comunidad Valenciana Valencia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de social en Comunidad ValencianaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales