Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
maría palacín lois puesto maría palacín lois . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
e014sc-497 codi del lloc de treball: e014sc-497 . nom del lloc: secció de gestió de beques i ajuts . unitat directiva: direcció general d'atenció a la família i a la comunitat educativa . localitat: barcelona . norma funcional: decret 297/2011 . de 22 de mar . publicat al dogc núm . nivell: 23 . complement específic: 10 . jornada: normal . horari: normal . Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 17 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos d'adscripció exclusiva a l'ag ncia i ha de garantir la promoció i la reserva de places previstes en la normativa aplicable 3 La proposta d'oferta d'ocupació pública de l'Ag ncia Tribut ria de Catalunya inclou les places dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Ag ncia i ha de garantir la promoció i la reserva de places previstes en la normativa aplicable . . . Fecha de publicación: 16 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim laboral (convocat ria núm RESOLUCIÓ de 14 de mar de 2016 . per la qual es fan públics els resultats de concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim laboral (convocat ria núm . . . Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim de contracte laboral De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per jutjar els concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim de contracte laboral . convocat per resolució d'aquesta Universitat Aut noma de Barcelona de 2 de novembre de 2015 (DOGC de 17 de novembre de 2015) . i complerts els requisits establerts en el reglament de personal acad'mic de la Universitat Aut noma de Barcelona . text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat agregat en r gim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa ramon De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per jutjar els concursos per a la provisió de places de professorat agregat en r gim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 . convocat per resolució d'aquesta Universitat Aut noma de Barcelona de 2 de novembre de 2015 (DOGC de 17 de novembre de 2015) . i complerts els requisits establerts en el reglament de personal acad'mic de la Universitat Aut noma de Barcelona . text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 Fecha de publicación: 15 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
original i fotoc pia del full de salari d'abril de 2016 del pare, de la mare o del tutor o tutora famílies que treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol en el cas de famílies monoparentals: original i fotoc pia del full de salari d'abril de 2016 del pare . de la mare o del tutor o tutora . treballadors aut noms: original i fotoc pia del rebut d'abril de 2016 . funcionaris de carrera: original i fotoc pia del full de salari del mes d'abril de 2016 . professionals liberals: original i fotoc pia del rebut d'abril pagat al col legi professional que correspongui . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Professorat lector tenure track en el marc del pla serra húnter Aprovada per Consell de Govern del dia 20 d'abril de 2015 la convocat ria de places de professorat Lector Tenure Track en el marc del Pla Serra Húnter . i aprovades per acord de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern del dia 7 de mar de 2015 les bases que hauran de regir la convocat ria de provisió dels contractes esmentats . . . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L'oferta pública definitiva de cada centre pot veure's modificat en funció de l'aplicació del criteri de prioritat per canvi de centre que es publica en aquesta mateixa resolució El nombre de places de l'oferta pública definitiva de cada centre pot veure's modificat en funció de l'aplicació del criteri de prioritat per canvi de centre que es publica en aquesta mateixa Resolució . . . Fecha de publicación: 08 Marzo 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales