Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
maría palacín lois puesto maría palacín lois . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
Reserva La distribució d'aquestes places per especialitats . i la determinació de les places de reserva . si escau . és la següent: . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova Entre la informació que consta al registre inform tic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a Així mateix . també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a qu vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir pla a . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents realitzades a catalunya o en altres administracions educatives També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002 . de 31 d'octubre . modificat pel Reial decret 264/2008 . de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocat ries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits . . . Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes 34 . obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova . sempre que estiguin ocupant amb car cter definitiu . a Catalunya . places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes . no consumeixen pla a i . per tant . el nombre de places pel procediment d'ingrés lliure s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la llei org nica 2/2006 35 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta . d'una convocat ria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al procediment selectiu a qu es refereix la disposició transit ria dissetena de la Llei org nica 2/2006 . de 3 de maig . d'educació . la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el c mput final d'aquest subapartat . una vegada arrodonit el resultat fins la deumil l sima Fecha de publicación: 19 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
emplenament 6 documentació de seguiment i control en els treballs de repoblació i manteniment de poblacions aqüícoles continentals: emplenament . 7 mitjans . equips . m quines i eines utilitzats en els treballs de repoblació i manteniment: selecció i maneig . Fecha de publicación: 15 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat 212 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presta serveis a l'Administració de la Generalitat que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en qu est classificat el lloc objecte de convocat ria . sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball . així com el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya que pertanyi a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 15 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
L grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat Així mateix . podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos . escales o places del grup de titulació en qu est classificat el lloc convocat . als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997 . de 31 d'octubre . sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball Fecha de publicación: 14 Julio 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales