Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos en barcelona
blanca vila costa puesto blanca vila costa . nombre y apellidos cu . cuerpo/cat universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
vocal titular puesto vocal titular . nombre y apellidos teresa estrach panella . cuerpo cu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos inés macho stadler . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos rosa franquet i calvet . cuerpo cu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos emilio fernández peña . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
vocal suplente puesto vocal suplente . nombre y apellidos matilde delgado reina . cuerpo tu . universidad universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 17 Abril 2017 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado
jessica jaques pi puesto jessica jaques pi . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
joan gómez pallarés puesto joan gómez pallarés . nombre y apellidos cu . cuerpo universidad autónoma de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
secretario/a puesto secretario/a . nombre y apellidos jordi avilés zapater . cuerpo tu . universidad universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
mar garachana camarero puesto mar garachana camarero . nombre y apellidos tu . cuerpo universidad de barcelona . Fecha de publicación: 08 Septiembre 2016 - Publicado: BOJA , Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Andalucía
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en barcelona España

Oposiciones y Concursos en Cataluña excluyendo Barcelona
La convocatí²ria Fecha de publicación: 25 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 grau personal consolidat de nivell 28: 2 . 55 punts . grau personal consolidat de nivell 29 o 30: 2 . 6 punts . només a l'efecte de la puntuació per aquest m rit . als inspectors que en el moment de la presentació de la sol licitud estiguin ocupant un lloc d'inspector a la inspecció de treball del país basc . se'ls assigna la puntuació següent: grau personal consolidat del nivell 21 al nivell 27 . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris (catedr tics d'universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la llei org nica 6/2001 - Convocar el concurs per la provisió de les places de Cossos Docents Universitaris (Catedr tics d'Universitat) mitjan ant promoció interna conforme a les previsions de l'article 622 de la Llei Org nica 6/2001 . de 21 de desembre . a la redacció donada per la Disposició Final Segona del Real Decret-Llei 10/2015 . d'11 de setembre . respectant el número m xim de places establertes a la previsió legal i que consten a l' annex 2 d'aquesta Resolució . dotades a l'estat de despeses de la Universitat de Girona i aprovades per acord del Consell de Govern adoptat en la sessió núm Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Cossos docents universitaris de la universitat de girona ANNEX 1 - Bases de la convocat ria dels concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de la Universitat de Girona . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Ls cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la universitat de girona 2 Els membres de les comissions que hauran de jutjar els concursos d'accés a places dels cossos docents hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del Reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents de la Universitat de Girona . aprovat per acord de Consell de Govern (sessió número 4/09 . de 30 . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Igual categoria i rea de coneixement de la mateixa universitat o d'una altra 112 El/La candidat/candidata nomenat/nomenada no podr participar en un nou concurs d'accés per a places d'igual categoria i rea de coneixement de la mateixa Universitat o d'una altra . fins que no hagin transcorregut dos anys des de la data de la seva presa de possessió . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Adjudicació directa Places d'adjudicació directa . . . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
1 punt pel treball desenvolupat s'atorguen fins a 2 punts . d'acord amb el barem següent: a) pel desenvolupament actual de llocs de treball de nivell 26 o superior en el sistema d'inspecció de treball i seguretat social o propis del cos superior d'inspectors de treball i seguretat social . b) per la perman ncia ininterrompuda de serveis . durant un mínim de dos anys . computats entre els diferents llocs del sistema d'inspecció de treball i seguretat social: 1 punt . Fecha de publicación: 20 Septiembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar - horari de treball: coincideix amb lí¢Â€Â™horari escolar . - cí rrec del que depí¨n: director de lí¢Â€Â™escola i alcaldia . - requisits educatius: títol de graduat/ada en educació secundí ria . graduat/ada escolar . certifi cat dí¢Â€Â™escolaritat . - mí quines utilitzades: eines necessí ries per dur a terme les seves tasques . - les funcions del conserge són: obrir i tancar portes de lí¢Â€Â™escola . atendre les trucades . supervisar i mantenir en . - forma de provisió de la plaí§a: concurs-oposició . - complements lloc de treball: no té complements específi cs . Fecha de publicación: 19 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Cataluña excluyendo Barcelona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales