Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de animador en a coruna
Traballo - Tipo de oferta: concurso laboral temporal É obxecto da presente convocatoria a regulación da contratación dun/dunha /a cultural que se encargará xunto co técnico de cultura do desenvolvemento da programación cultural do Concello para o ano 2014 e dos programas culturais da Deputación neste Concello . así mesmo realizará programas de apoio nas aulas de informática municipal e actividades para a incorporación ás novas tecnoloxías así como aqueles outros que se deriven do seu posto de traballo Fecha de publicación: 01 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Persoal laboral fixo de /a cultural - Tipo de oferta: concurso-oposición É obxecto da presente a aprobación da convocatoria unitaria e regulación das bases especificas que . comprementarias á convocatoria e bases xerais de diversos procesos selectivos . aprobadas por acordo de Xunta de Goberno de data 11 de decembro 2013 . rexirán no proceso selectivo para a cobertura en propiedade . a través de procedemento de concurso-oposición . do posto de persoal laboral fixo de /A CULTURAL . grupo profesional III do convenio de persoal laboral do Concello de Arteixo (equiparado ao grupo C1 . segundo clasificación do EBEP) correspondente á OEP 2012 e anteriores do Concelllo de Arteixo Fecha de publicación: 18 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor , jefatura del servicio de registro general e información a la ciudadanía - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura del servicio de registro general e información a la ciudadanía . nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo o escala: general . observaciones: horario especial . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 11 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , centro de seguridad y salud laboral de a coruña nivel: 28 . centro de destino: centro de seguridad y salud laboral de a coruña . localidad: a coruña . cuerpo/escala: general/especial . complemento específico: 13 . formación específica: técnico de . Fecha de publicación: 21 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , subdirector/a general de gestión deportiva - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: subdirector/a general de gestión deportiva . nivel: 30 . cuerpo o escala: general . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego-r . dependencia: secretaría general para el deporte . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 20 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , secretario/a - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: secretario/a . nivel: 18 . complemento específico: 5 . cuerpo o escala: general . formación específica: 020-conocimientos de informática nivel usuario (mérito) . 641-para personal de otra administración . curso de iniciación de gallego (r . observaciones: horario especial . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 18 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , general/especial nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo/escala: general/especial . centro destino: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 11 Noviembre 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , general - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo/escala: general . tipo de adscripción: a11 . formación específica: 640 . titulación académica: 2062 . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . 2062: lic . Fecha de publicación: 08 Noviembre 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Profesor , técnico de administración xeral clasificación: escala . denominación: técnico de administración xeral . Fecha de publicación: 07 Noviembre 2013 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Profesor , general nivel: 28 . complemento específico: 13 . cuerpo/escala: general . tipo de adscripción: axg . dependencia: secretaría general técnica . localidad: santiago de compostela . Fecha de publicación: 28 Octubre 2013 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia A Coruña
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador en a coruna España

Oposiciones y Concursos de animador en Galicia excluyendo A Coruña
/a cultural de nuevo ingreso (segundo proceso por quedar desierto el anterior) de la oferta de empleo público de 2016 publicada en el bop el 27 de octubre de 2016 (persoal laboral indefinido) mediante el sistema de oposición lib 111 . de 13 de junio de 2019 . se publican íntegramente las bases que regirán la convocatoria de la praza de /a cultural de nuevo ingreso (segundo proceso por quedar desierto el anterior) de la oferta de empleo público de 2016 publicada en el BOP el 27 de octubre de 2016 (persoal laboral indefinido) mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 21 Junio 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 06 Junio 2019 Galicia
/a cultural de nuevo ingreso de la oferta de empleo público de 2016 En el Boletín Oficial de la provincia número 33 . de 15 de febrero de 2019 . se publican íntegramente las bases que regirán la convocatoria de la plaza de /a cultural de nuevo ingreso de la oferta de empleo público de 2016 . publicada en el BOP el 27 de octubre de 2016 (personal laboral fijo) . mediante el sistema de oposición libre . . . Fecha de publicación: 27 Febrero 2019 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia - Fecha Resolución: 05 Febrero 2019 Galicia
Tí‰cnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente CORRECCIí“N DE ERROS DA CONVOCATORIA DO POSTO DE Tí‰CNICO/A /A SOCIO-CULTURAL TERCEIRA IDADE CENTRO SOCIAL POLIVALENTE . . . Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Técnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente 2018 acordou a corrección de erros dos enunciados dos temas 12 e 13 do posto de técnico/a /a socio-cultural terceira idade centro social polivalente . nas bases xerais e específicas que regularán a convocatoria do proceso selectivo convocado para cubrir cinco postos de traballo de persoal laboral fixo . incluídos na Oferta de Emprego Público para o ano 2018 Fecha de publicación: 23 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 - nº empregos: 1 . - denominación: turístico í¢Â€Â“ programa fomento de emprego 2018 . - réxime xurídico: funcionario interino (art . - clasificación: grupo c í¢Â€Â“ subgrupo c2 . - duración vínculo de servizo: 12 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do 30/09/2019 . - duración xornada: media xornada (50%) . - modalidade da listaxe: específica . Fecha de publicación: 18 Septiembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo Galicia Lugo
/a cultural 86 . de 8 de mayo de 2018 . fueron publicadas íntegramente las bases que van a regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de /a cultural y actividades recreativas . grupo III . personal laboral fijo . por concurso oposición libre . . . Fecha de publicación: 31 Mayo 2018 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor , jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefatura del servicio de gestión técnico-administrativa e interior . nivel: 28 . complemento específico: 12 . cuerpo o escala: general . formación específica: 501-licenciado en derecho (mérito) . dependencia: jefatura territorial . localidad: pontevedra . Fecha de publicación: 07 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia Pontevedra
Profesor , Técnico local de emprego - Tipo de oferta: concurso Por acordo do Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 27 de decembro de 2013 . aprobáronse as bases e a convocatoria do concurso - oposición restrinxido para o acceso á función pública do persoal laboral do Concello da lama . para a funcionarización dunha praza de técnico local de emprego . encadrada na escala de administración especial . subescala técnica . clase superior e integrada no grupo a2 . e se abre o período de información pública Fecha de publicación: 04 Marzo 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra Galicia Pontevedra
Profesor , Letrado/a vacante en la relación de puestos de trabajo - Tipo de oferta: concurso (promoción interna) RESOLUCIóN de 14 de febrero de 2014 por la que se hace público el acuerdo plenario por el que se convoca proceso selectivo . mediante concurso . para cubrir una plaza de letrado/a vacante en la relación de puestos de trabajo . . . Fecha de publicación: 03 Marzo 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Profesor , jefe/a del centro - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) denominación del puesto: jefe/a del centro . Fecha de publicación: 21 Febrero 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia Galicia
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de animador en Galicia excluyendo A Coruña


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales