Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en tarragona
Caporal de la policia local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Policia Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe policia local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Cambrils
personal funcionari 243-15 . es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament per a l'any 2015 . que conté els llocs de treball següents: personal funcionari . denominació: auxiliar de policia . grup . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
personal funcionari 243-15 . es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament per a l'any 2015 . que conté els llocs de treball següents: personal funcionari . denominació: auxiliar de policia . grup . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant antiguitat en altres cossos policials: per cada mes complert . experiència en treballs similars: per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant . segons l'article 1 . titulacions acadèmiques: (màxim 1 punt) c1 . batxillerat superior o equivalent: 0 . 50 punts . diplomatura universitària o equivalent: 0 . 75 punts . llicenciatura universitària: 1 punt . - per cursos de durada fins a 25 hores: 0 . 20 punts . - per cursos de 26 a 50 hores: 0 . 40 punts - per cursos de 51 a 100 hores . - nivell superior de català (c2): 1 . 00 punts f . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant antiguitat en altres cossos policials: per cada mes complert . experiència en treballs similars: per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant . segons l'article 1 . titulacions acadèmiques: (màxim 1 punt) c1 . batxillerat superior o equivalent: 0 . 50 punts . diplomatura universitària o equivalent: 0 . 75 punts . llicenciatura universitària: 1 punt . - per cursos de durada fins a 25 hores: 0 . 20 punts . - per cursos de 26 a 50 hores: 0 . 40 punts - per cursos de 51 a 100 hores . - nivell superior de català (c2): 1 . 00 punts f . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de policia local la junta de govern local en sessió de data 10 de març de 2015 ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de quatre CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA DE 4 PLACES DE CAPORAL DE POLICIA LOCAL La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de març de 2015 ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de quatre places de caporal de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició . d'acord amb l'oferta d'ocupació publicada en el BOPT núm Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la policia local de deltebre - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA La provisió mitjançant el sistema de promoció interna de l'ajuntament de Deltebre . de tres places de caporal de la Policia Local de Deltebre . i la provisió . mitjançant el sistema de promoció interna d'altres cossos de policia local de Catalunya . d'una plaça de caporal de la Policia Local de Deltebre enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Deltebre
Caporals de la policia local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest ajuntament en la seva sessió de data 17 de febrer de 2015 2015-02578 Ajuntament de Deltebre E D I C T E La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 10 de març de 2015 aprovà les bases per a la provisió de quatre places de caporals de la Policia Local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest Ajuntament en la seva sessió de data 17 de febrer de 2015 . i havent aprovat la Junta de Govern Local . en la seva sessió de data 26 de febrer de 2015 . l'oferta d'ocupació pública fent figurar aquests llocs de treball dintre del grup 'C2' de l'article 76 de la Llei 7-2007 . s'exposen al públic a efectes de la presentació d'instàncies . durant el termini de vint dies naturals . a partir de la publicació de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Deltebre
Caporal de la policia local 6765 . de data 5 de desembre de 2014 . es va publicar l'aprovació de la convocatòria i de les bases íntegres que regiran la selecció de la convocatòria de 2 places de caporal de la policia local . per promoció interna . de l'Ajuntament de Calafell . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona Calafell
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en tarragona España

Oposiciones y Concursos de policia en Cataluña excluyendo Tarragona
actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2, complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna - aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs treball en el sentit segí¼ent: . 퀢 el lloc de treball actual del vigilant municipal . del servei de la policia local . del grup ap i complement de destí 11 . es modifica en el sentit segí¼ent: . lloc de treball: actual 'vigilant municipal a extingir' grup ap; i afegir una nova plaí§a de 'vigilant auxiliar administratiu' grup c-2 . complement de destí 11 a convocar mitjaní§ant concurs-oposició per promoció interna . 퀢 funcionaris policia local: 12 places (llocs de treball . Fecha de publicación: 20 Junio 2017 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
responsable d'assessorament jurídic 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: responsable d'assessorament jurídic . localitat: granollers . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la policia . nivell: 24 . complement específic: 12 . jornada: normal . horari: especial . tipus de lloc: singular . forma de provisió: concurs específic . mobilitat: administració de la generalitat . col lectiu de cossos: cos d'administració general i alguns cossos especials del grup a . especificació de cossos: cos superior d'administració i categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos d'esquadra . titulació específica: dret . Fecha de publicación: 10 Marzo 2017 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Caporal de l'escala d'administració especial Segon: Aprovar la transformació de dues places d'Agent de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1 . en dues places de Caporal de l'Escala d'Administració Especial . Subescala de Serveis Especials . classe policia local . escala bí sica . grup C1; aquesta transformació es produirí  necessí riament per promoció interna . de manera que quan resultin ocupades les noves places de Caporal a partir del corresponent procés selectiu quedaran automí ticament eliminades les places d'Agent que resultin vacants per accés dels seus ocupants a les places de Caporal . sense increment per tant del total d'efectius de la plantilla Fecha de publicación: 21 Diciembre 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
g 1) - amortitzar 1 lloc de treball de cap de la policia local 퀓 sots-inspector (número fitxa: g 1) . - crear 1 lloc de treball de tí¨cnic/a de serveis personals (coordinador/a) (número fitxa sspp 26): . Fecha de publicación: 05 Agosto 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació Expedient administratiu número 2011/137 relatiu a la provisió de tres places d'Agent de la Policia Local vacants a la plantilla de personal funcionari de la Corporació . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de cabrera de mar 1 El 22 de marí§ de 2011 la Junta de Govern Local va formular convocatória pública del procés selectiu per proveir . mitjaní§ant procediment de concurs- oposició . tres places d'Agent de la Policia Local de Cabrera de Mar . vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament . . . Fecha de publicación: 12 Julio 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agents de la policia local - Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de funcionaris per a l'any 2016 en el sentit de crear dos places d'agents de la policia local . del grup C2 . amb el nivell de complement de destí 12; assimilats a efectes administratius i económics al grup C1; amb la finalitat de poder nomenar dos agents interins de reforí§ per a la temporada d'estiu del 15 de juny fins al 15 de setembre Fecha de publicación: 12 Mayo 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent El Ple de la Corporació . en sessió ordin ria de 28 de gener de 2016 . va adoptar l'acord de sol licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'autorització per a la reposició del 100% de les places vacants de l'exercici 2015 en la plantilla de la policia local de l'Ajuntament que corresponen a dos places d'agent . . . Fecha de publicación: 06 Mayo 2016 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña
Agents de la policia local ANUNCI de suspensió del procés selectiu de tres places d'agents de la Policia Local . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la policia local de l'ametlla del vallés i fins a la resolució judicial dels procediments seguits davant dels jutjats contenciosos administratius núm - Suspendre el procés selectiu de tres places d'agent de la policia local de l'Ametlla del Vallés i fins a la resolució judicial dels procediments seguits davant dels jutjats contenciosos administratius núm . . . Fecha de publicación: 13 Abril 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales
Usamos cookies para personalizar los anuncios e analizamos Tráfico para mejorar nuestros contenidos.Compartimos esta información con google analytics, adsense y google+. Nuestra web y Google usa dicha información para dar mejores servicios Ok   Usos de cookies google