Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de policia en tarragona
Caporal de la local 1 objecte BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LES CONVOCATÒRIES PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR PLACES DE CAPORAL DE LA LOCAL 1 Objecte . . . Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la local de cambrils La selecció mitjançant el sistema de concurs oposició intern . de places de caporal de la Local de Cambrils . d'acord amb el supòsit previst en l'article 31 del Decret 233-2002 . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe local . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 07 Enero 2016 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
personal funcionari 243-15 . es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament per a l'any 2015 . que conté els llocs de treball següents: personal funcionari . denominació: auxiliar de . grup . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
personal funcionari 243-15 . es va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'aquest ajuntament per a l'any 2015 . que conté els llocs de treball següents: personal funcionari . denominació: auxiliar de . grup . Fecha de publicación: 06 Noviembre 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant antiguitat en altres cossos ls: per cada mes complert . experiència en treballs similars: per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant . segons l'article 1 . titulacions acadèmiques: (màxim 1 punt) c1 . batxillerat superior o equivalent: 0 . 50 punts . diplomatura universitària o equivalent: 0 . 75 punts . llicenciatura universitària: 1 punt . - per cursos de durada fins a 25 hores: 0 . 20 punts . - per cursos de 26 a 50 hores: 0 . 40 punts - per cursos de 51 a 100 hores . - nivell superior de català (c2): 1 . 00 punts f . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant antiguitat en altres cossos ls: per cada mes complert . experiència en treballs similars: per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant . segons l'article 1 . titulacions acadèmiques: (màxim 1 punt) c1 . batxillerat superior o equivalent: 0 . 50 punts . diplomatura universitària o equivalent: 0 . 75 punts . llicenciatura universitària: 1 punt . - per cursos de durada fins a 25 hores: 0 . 20 punts . - per cursos de 26 a 50 hores: 0 . 40 punts - per cursos de 51 a 100 hores . - nivell superior de català (c2): 1 . 00 punts f . Fecha de publicación: 13 Agosto 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporals de la local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest ajuntament en la seva sessió de data 17 de febrer de 2015 2015-02578 Ajuntament de Deltebre E D I C T E La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 10 de març de 2015 aprovà les bases per a la provisió de quatre places de caporals de la Local per concurs oposició vacants a la plantilla orgànica aprovada pel ple d'aquest Ajuntament en la seva sessió de data 17 de febrer de 2015 . i havent aprovat la Junta de Govern Local . en la seva sessió de data 26 de febrer de 2015 . l'oferta d'ocupació pública fent figurar aquests llocs de treball dintre del grup 'C2' de l'article 76 de la Llei 7-2007 . s'exposen al públic a efectes de la presentació d'instàncies . durant el termini de vint dies naturals . a partir de la publicació de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de local la junta de govern local en sessió de data 10 de març de 2015 ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de quatre CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA DE 4 PLACES DE CAPORAL DE LOCAL La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de març de 2015 ha aprovat les bases del procediment selectiu per a la provisió de quatre places de caporal de la local mitjançant el sistema de concurs oposició . d'acord amb l'oferta d'ocupació publicada en el BOPT núm Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la local de deltebre - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA La provisió mitjançant el sistema de promoció interna de l'ajuntament de Deltebre . de tres places de caporal de la Local de Deltebre . i la provisió . mitjançant el sistema de promoció interna d'altres cossos de local de Catalunya . d'una plaça de caporal de la Local de Deltebre enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . escala bàsica . grup de titulació C2 . dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent Fecha de publicación: 16 Marzo 2015 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Caporal de la local 6765 . de data 5 de desembre de 2014 . es va publicar l'aprovació de la convocatòria i de les bases íntegres que regiran la selecció de la convocatòria de 2 places de caporal de la local . per promoció interna . de l'Ajuntament de Calafell . . . Fecha de publicación: 13 Diciembre 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Tarragona Cataluña Tarragona
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en tarragona España

Oposiciones y Concursos de policia en Cataluña excluyendo Tarragona
auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la local lloc de treball: auxiliar administratiu/va dí¢Â€Â™atenció a la ciutadania a la local . nombre de places: 1 . dedicació: a jornada parcial (25 hores) . Fecha de publicación: 28 Agosto 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la local Sistema de concurs-oposició . a 5 places d'Agent de la Local . enquadrades en l'escala d'administració especial . subescala de serveis especials . classe local . escala bí sica . grup de titulació C2 . dotada amb les retribucions que corresponen d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigents . . . Fecha de publicación: 04 Abril 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
L lloc de treball de caporal de la local CONVOCATíÂ’RIA PER A LA PROVISIí“ DE DUES PLACES DEL LLOC DE TREBALL DE CAPORAL DE LA LOCAL . . . Fecha de publicación: 25 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Agent de la local Fecha de publicación: 12 Marzo 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Personal funcionari de carrera corresponents al cos de la local: En el cas de convocatí²ries de places de personal funcionari de carrera corresponents al cos de la Local: . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
La local) TAULA 2 (PER A LES CONVOCATíÂ’RIES DE PLACES DE LA LOCAL) . . . Fecha de publicación: 26 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona
Caporal/a de la local de bigues i riells La provisió per promoció interna . mitjaní§ant el sistema de concurs oposició . de tres places de caporal/a de la Local de Bigues i Riells . dotades amb un sou anual corresponent al grup . . . Fecha de publicación: 05 Febrero 2019 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Barcelona Cataluña Barcelona Bigues i Riells
local un increment de 2800 C2 Complements específic - Assignar a les places de Local un increment de 2800 . 00 euros anuals . a cada nivel de complement específic (identificació CE PL i referenciat 01 . 02 . 03 . 04 i 05 . atenent els l ocs de trebal i categories) . . . Fecha de publicación: 31 Diciembre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
subdirector/a general de recursos humans 1 característiques del lloc de treball nom del lloc: subdirector/a general de recursos humans . departament: interior . unitat directiva: direcció general de la . localitat: barcelona . nivell: 30 . complement específic: 39 . jornada: superior a la normal . horari: dedicació especial . tipus de lloc: comandament . forma de provisió: lliure designació . norma funcional: decret 58/2012 . de 29 de maig . de reestructuració parcial de la direcció general de la (dogc núm . Fecha de publicación: 22 Noviembre 2018 - Publicado: DOGC, Diario Oficial de Generalitat Cataluña Cataluña Barcelona
Seguretat (regidoria de seguretat ciutadana - local) i Fecha de publicación: 31 Octubre 2018 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lleida Cataluña Lleida
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de policia en Cataluña excluyendo Tarragona


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales