Oposiciones y concursos   Test oposiciones
ProfesiónUbicación
Oposiciones y Concursos de subgrupo c2
Auxiliar administrativo del ayuntamiento de alag n Ñ Aprobar la convocatoria para la provisi n de dos plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Alag n . correspondiente al grupo C . subgrupo C2 . nivel de complemento de destino 18 . incluidas en la oferta de empleo p blico para la estabilizaci n de empleo temporal . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza Aragón Zaragoza
Arquitecto técnico É obxecto da presente convocatoria a cobertura en propiedade . polo sistema de oposición libre . dunha praza de Arquitecto Técnico . encadrada na escala da Administración Especial . Subescala Técnica . clase media . pertencente ao grupo de clasificación A . subgrupo A2 . vacante no Cadro de persoal deste Concello e correspondente á oferta de emprego público do ano 2020 Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Personal funcionario Convocatoria y bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal funcionario . en régimen de interinidad por programas . mediante sistema de concurso-oposición . por turno libre . denominada Psicóloga/o . dentro de la Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Clase Superior . Grupo A . Subgrupo A1 . . . Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Jaén Andalucía Jaén
Oficial mantemento obras (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de catro (4) prazas de Oficial Mantemento Obras (Grupo C . Subgrupo C2) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Persoal de Oficios . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Oficial de emerxencias (grupo c As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos xerais e específicos da convocatoria e do proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira . en quenda libre . de tres (3) prazas de Oficial de Emerxencias (Grupo C . Subgrupo C1) da escala de Administración Especial . subescala Servizos Especiais . clase Cometidos Especiais . incluídas na Oferta de Emprego Pública Ordinaria do Concello de Carballo para o ano 2022 . aprobada por acordo da Xunta do Goberno Local en sesión 10/22 ordinaria . celebrada en data do 09/05/2022 . e publicada no BOP da Coruña núm Fecha de publicación: 04 Diciembre 2023 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de A Coruña Galicia A Coruña
Ingeniero/a de caminos Una plaza de Ingeniero/a de Caminos . Canales y Puertos . perteneciente a la Escala de Administración Especial . Subescala Técnica . Grupo A . Subgrupo A1 . mediante el sistema de concurso-oposición (Proceso de Estabilización de Empleo) . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Noviembre 2023
La escala administrativa de la uned 11 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 55 plazas de la Escala Administrativa de la UNED . subgrupo C1 . dotadas presupuestariamente . por el sistema de promoción interna . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 23 Noviembre 2023
Cuidador/a ancianos/as Una plaza de Cuidador/a Ancianos/as . perteneciente a la Escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales/Cometidos Especiales . Grupo C subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición (Proceso de Estabilización de Empleo) . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Noviembre 2023
Oficial de recaudación Una plaza de Oficial de Recaudación . pertenecientes a la Escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales/Cometidos Especiales . Grupo C subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición (Proceso de Estabilización de Empleo) . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Noviembre 2023
Maestro taller Una plaza de Maestro Taller . perteneciente a la Escala de Administración Especial . subescala Servicios Especiales/Cometidos Especiales Grupo C subgrupo C1 mediante el sistema de concurso-oposición (Proceso de Estabilización de Empleo) . en turno libre . . . Fecha de publicación: 02 Diciembre 2023 - Publicado: BOE , Boletín Oficial del Estado - Fecha Resolución: 08 Noviembre 2023
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 de subgrupo c2 EspañaBúscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales